Стратегии, планове, програми

Дата на публикуване: 02.02.2016 17:22
28.04.2020 г. Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Угърчин (приета с Решение №83 от протокол №7 от 23.04.2020 г.)

02.04.2020 г. Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Угърчин за периода 2020-2023 година
(приета с Решение №67 от 31.03.2020 г. на ОС-Угърчин)

02.04.2020 г. Програма за енергийна ефективност на Община Угърчин за периода 2020-2023 година (Приета с решение №66 от 31.03.2020 г. на ОС-Угърчин)

10.02.2020 г. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 г. -
приет с Решение №54 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин

10.02.2020 г.
П Р О Г Р А М А за управление и разпореждане с имотите-общинска собственостпрез 2020 г. в Угърчин и Приложенията към нея- приета с Решение №37 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин

10.02.2020 г.
Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2019- 2023 година - приета с Решение №36 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин

07.02.2020 г. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА МАНДАТ 2019 -2023 г. - приета с Решение №35 от 30.01.2020 г. на ОС-Угърчин

22.10.2019 г. Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива. Период на действие 2013 г. - 2022 г.


02.04.2018 г. Общинска програма за закрила на детето 2018 г. (приета с Решение №480 от 27.03.2018 г.)


09.03.2018 г. Общински план за младежта за 2018 год. (приет с Решение №459/27.02.2018 г. на ОС-Угърчин)


ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


12.05.2017 г. Програма за закрила на детето в Община Угърчин за 2017 г. (приета с Решение №315 от 27.04.2017 г. на ОС -Угърчин)


12.05.2017 г. Годишен план за развитие на социалните услуги през 2018 г. (приет с Решение №313 от 27.04.2017 г. на ОС-Угърчин)


12.05.2017 г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Угърчин 2016.2012 г. (приета с Решение №312 от 27.04.2017 г. на ОС-Угърчин)


Програма за управление на Община Угърчин за мандат 2015-2019 г. (приета с Решение №84 от 29.03.2016 г. на ОС-Угърчин)


Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2016-2019 г. (приета с решение №85/29.03.2016 г. на ОС-Угърчин)


31-01-2013 Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Угърчин(приет с решение 367/22.01.2013г. на ОбС)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg