Проекти на нормативни актове - Мандат 2019-2023

Дата на публикуване: 16.12.2019 09:24
 26.02.2020 г. Обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА

На основание чл.26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 26.02.2020 г.
Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 27.03.2020 г., 17:00 часа в Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин, пл.“Свобода“ №1 и на електронен адрес: obshtina@ugarchin.com.

Уведомление до заинтерисованите лица изх.№946/26.02.2020 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на територрията на Община Угърчин

Мотиви към проекта на наредба

Наредба за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Угърчин с отразени, предлаганите изменения и допълнения

 16.12.2019 г. ОБЯВЛЕНИЕ 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

     Относно: Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023 г.

     На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30- дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023г.   

С пълният текст на обямлението и мотивите може да се запознаете тук 

Проект на  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019- 2023 г.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg