Преходни публикации публични покани - 2014 г.


05.11.2014
Описание: Избор на консултант за осъществяване на консултантскаи услуги свързани с управлението на проект "Рехабилитация на пътен участък от път І-4 до с.Славщица от км 0+000 до км 5+500 и път ІV-11 624 гр.Угърчин - с.Сопот от км 0+000 до км 11+900"

16.09.2014
Описание: Избор на изпълнител на: „Ремонт общински сгради с четири подобекта – 1. „Осигуряване на достъпна среда ОДЗ, с. Кирчево”; 2. „Ремонт покрив сграда кметство с. Орляне”; 3. „Прилагане на ЕЕ мерки кметство с. Славщица”; 4. „Ремонт на здравен кабинет на ОДЗ – филиал Катунец”.

16.06.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на: Извършване на консултантска услуга - ППР на обекти в Община Угърчин четири подобекта.

24.04.2014
Описание: Доставка на електроматериали за улично осветление за нуждите на Община Угърчин

11.04.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Угърчин
Описание:Превоз на учениците от 9-12 клас по следните маршрути: гр. Угърчин- с. Кирчево и обратно-30 ученици и маршрут- гр. Угърчин- с. Калени, с. Катунец, с. Орляне и обратно 11 ученици, подлежащи на обучение през учебната 2013/2014 и 2014/2015 г. в СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Угърчин. Превозването на учениците ще се извършва по приложено маршрутно разписание.

20.03.2014
Описание: Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на Община Угърчин. Достатавките ще се извършват периодично, според нуждите по предварителна заявка от Възложителя.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg