Публични търгове и конкурси
Тук се публикуват всички тръжни документации и заповеди за провеждане на публични търгове и конкурси.

29.05.2020 г. Заповед №168/29.05.2020 г. за определяне на „Машрумс БГ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Угърчин, ул.“Васил Левски“№ 127, представлявано от управителя Тихомир Цонев Мичевски за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“

21.05.2020 г. Заповед №160/20.05.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 08.06.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица, с. Сопот и с. Кирчево

13.05.2020 г. Заповед №150/13.05.2020 г. и документация за 
провеждане на публичен търг на 29.05.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“, с площ от 68 544 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Лозе“, категория V,  стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 529080, актуван с АЧОС №1763/09.05.2014г.


11.05.2020 г. Заповед №144/05.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

11.05.2020 г. Заповед №143/05.05.2020 г. за определяне на „АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „В. Русковски“ №22  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

04.05.2020 г. Заповед №141/04.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

13.04.2020 г. Заповед №124/13.04.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг 
по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 30.04.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин и списък за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП  "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2019/2020 год

17.03.2020 г.  Заповед №112/17.03.2020 г. за определяне на „ПЛОДОВЕ ОТ КЮСТЕНДИЛ“, с управител Симеон Кирилов Алексов  за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец, общ. Угърчин

17.03.2020 г.  Заповед №111/17.03.2020 г. за определяне на ЕТ „ИВЧЕТО-ВАЛЕНТИНА ВЪЛОВА“ с управител Валентина Василева Вълова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки

17.03.2020 г.  Заповед №110/17.03.2020 г. за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

17.03.2020 г. Заповед №109/17.03.2020 г.
за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД, с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на общински недвижим имот – монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

02.03.2020 г. Заповед №87/24.02.2020 г. за извършване на замяна на три броя поземлени имоти, частна общинска собственост - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1848, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1850, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1851

25.02.2020 г. Заповед №91 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:45 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец

25.02.2020 г. Заповед №90 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки, представляващо част от сграда с идентификатор №75054.900.1458.1, цялата със застрoена площ от 1 776 кв.м., брой етажи 2, предназначение – Спортна сграда, база, находяща се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1458 по кадастралната карта на гр. Угърчин

25.02.2020 г. Заповед №89 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

25.02.2020 г. Заповед №88 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години  на общински недвижим имот- монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

11.02.2020 г. Заповед №64 от 10.02.2020 г.
за определяне на Йордан Цачев Мичевски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 2 000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин


11.02.2020 г. Заповед №63 от 10.02.2020 г.
за определяне на ”ИСТЪР ЕКО КОНСУЛТ” АД, ЕИК, с управител Драгомир Стоянов Драганов за спечелил публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – нива с идентификатор 36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево


29.01.2020 г. Заповед №47 от 28.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Калинка Геновска-69”, представлявано от Калинка Петрова Геновска за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №3 с площ от 92 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

29.01.2020 г.
Заповед №46 от 28.01.2020 г. за определяне на Йордан Христов Кисов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №2 с площ от 96 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

28.01.2020 г. Заповед №45 от 28.01.2020 г. 
за определяне на Красимир Николов Кунчев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68076.500.92

23.01.2020 г. Заповед №37 от 23.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Вили-М-Величка Михова” със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, ул.”Васил Левски” № 94, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м., което ще се използва за аптека

20.01.2020 г. Заповед №29 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – 2000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин

20.01.2020 г. Заповед №28 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево

16.01.2020 г. 
 Заповед №19 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Виктория Добромирова Въцова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №18 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Марияна Диянова Досева,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №17 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Пламен Йотов Мяшков, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №16 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Агросевер 1“ ЕООД,  представлявано от Невян Евтимов Георгиев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №15 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Паралди“ ЕООД, представлявано от Павел Драгомиров Дичев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №14 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник Светла Тодорова Павлова, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №13 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „МИЧЕВ“ ЕООД, с управител Красимир Илиев Мичев, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №12 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, с управител Ралица Искренова Богданова, за спечелил повторен  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №11 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Станислав Валентинов Вълчев,  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин 

16.01.2020 г. Заповед №10 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Гордини БГ“ ЕООД, с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет

08.01.2020 г. Заповед №7 от 07.01.2020 г. и документация
за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 3 с площ от 92 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №6 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 2 с площ от 96 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №5 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 1 /една/ година, на  помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2

06.01.2020 г. Заповед №2 от 03.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг с тайно наддаване - на 20.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала за отдаване под наем за срок от 10 години,  на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека

06.12.2019 г. Заповед №346 от 04.12.2019 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 75054.900.2263

06.12.2019 г. Заповед №345 от 04.12.2019 г. 
за определяне на Веселин Петров Шойков за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.10, адрес на имота: гр. Угърчин, ул. „Свобода” №10, ет.3

04.12.2019 г. Заповед №340/02.12.2019 г. за определяне спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин, целият с площ от 30849 кв.м., с НТП „нива”, пета категория

26.11.2019 г. Заповед №326/25.11.2019 г. за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 17.12.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – неразделна част от настоящата Заповед. 
Документацията за участие може да изтеглите и видите ТУК

15.11.2019 г. Заповед №319/15.11.2019 г. и документация за провеждане публичен търг на 02.12.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.900.2263
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg