Публични търгове и конкурси
Тук се публикуват всички тръжни документации и заповеди за провеждане на публични търгове и конкурси.15.10.2020 г. Заповед №317/15.10.2020 г. за провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ: помещение с площ от 20 кв. м., което ще се използва за офис, находящо се на първи етаж в сграда 75054.900.1411.1, общинска собственост, с административен адрес: гр. Угърчин, п. к. 5580, пл. „Свобода“ №4 попадаща в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1411 по кадастралната карта на гр. Угърчин

15.10.2020 г. Заповед №316/15.10.2020 г. за провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 09:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36943.500.640, в землището на с. Кирчево

15.10.2020 г. Заповед №315/15.10.2020 г. за 
провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 9:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 4 с площ от 41 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 –гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин (в двора на бивше училище СПТУ – гр. Угърчин)

12.10.2020 г. Заповед №311/12.10.2020 г. за определяне на „Мария Рос 2015“ ЕООД, ЕИК 203658653 с адрес на управление с. Лесидрен ул. „Христо Ботев“ №10, с управител Йото Петков Вътов за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 43325.181.19, находящ се в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Губе”, с площ от 5 202 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада

16.09.2020 г. Заповед №289/15.09.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 01.10.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ с идентификатор 43325.181.19, находящ се в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Губе”

14.09.2020 г. Заповед №285/14.09.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на 
05.10.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ
Списък на за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост  с НТП "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2020/2021 год.
Заповеди от 318/15.10.2020 г. до 325/15.10.2020 г. за  за спечелили публично оповестен търг с тайно надаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.


25.08.2020 г. Заповед №273/25.08.2020 г. за определяне на Участник „Чеко 66“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, общ. Ловеч, ул. св.св. Кирил и Методий №15, управител: Чавдар Дилянов Чернев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2019/2020 год., на общинска земеделска земя НТП храсти в землището на с. Голец, с ЕАТТЕ 15552, местност „КУКЛАТА“

10.08.2020 г. Заповед №256/07.08.2020г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 25.08.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години считано от стопанската 2019/2020 год., на общинска земеделска земя с НТП храсти в землището на с. Голец

05.08.2020 г. Заповед №254/05.08.2020 г. за определяне на Адрианка Иванова Добрева,  с адрес: с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,  ул. „Стара планина“ №66, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43325.500.1080.2.6, представляващ:  помещение с площ от 36 кв.м, което ще се използва за дрогерия, находящо се на първи етаж в сградата на кметство в с. Лесидрен,общ. Угърчин

30.07.2020 г. Заповед №247/29.07.2020 г. за определяне на “Енерджи Лесидрен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Юрий А. Гагарин“ № 6, представлявано от Управителя Радослав Петков Михалев, за спечелил участник в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Угърчин, представляваща Поземлен имот с идентификатор  №75054.151.115, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 292,960 дка, актуван с АЧОС №2645/02.07.2020г., за срок до 20 стопански години – начиная от 21 октомври 2020г., и край - 30 септември 2040г.

16.07.2020 г. Заповед №236/16.07.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 03.08.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43325.500.1080.2.6, представляващ:  помещение с площ от 36 кв.м, което ще се използва за дрогерия, находящо се на първи етаж в сградата на кметство в с. Лесидрен,общ. Угърчин, адрес на имота: с.Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 110, ет.1

14.07.2020 г. Заповед №234/14.07.2020 г. за определяне на участник ЕТ„Веси-Петър Цачев“, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Бузлуджа“ № 7, представлявано от Управителя Петър Шойков,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  гр. Угърчин, с. Лесидрен, с. Кирчево и с. Микре

14.07.2020 г. Заповед №233/14.07.2020 г. за определяне на участник „Ива агро 58“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Угърчин, пл. „Свобода“ № 10А, представлявано от Управителя Иванка Шойкова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  с. Драгана, с. Сопот  и с. Каленик

10.07.2020 г. Заповед №230/10.07.2020 г. и документация за провеждане на публично оповестен конкурс на 27.07.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала,            за  отдаване  под  аренда за създаване на трайни насаждения на: общинска земеделска земя – имот с идентификатор №75054.151.115, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 292,960 дка, актуван с АЧОС №2645/02.07.2020г. за срок до 20 стопански години – начиная от 21 октомври 2020г., и край - 30 септември 2040г.


10.07.2020 г. Заповед №228/09.07.2020 г. за определяне на участник „НВ ферм“ ЕООД, ЕИК 205423892, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Комитска“ № 18, представлявано от Управителя Ралица Богданова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Лесидрен

10.07.2020 г. Заповед №227/09.07.2020 г. за определяне на участник „Агролеспром комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Вълчо Русковски“ № 22, представлявано от Управителя Ивелин Мичев,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на гр. Угърчин, с. Сопот, с. Микре и с. Орляне

10.07.2020 г. Заповед №226/09.07.2020 г. за определяне на участник „Ива агро 58“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Угърчин, пл. „Свобода“ № 10А, представлявано от Управителя Иванка Шойкова,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  гр. Угърчин, с. Лесидрен, с. Кирчево и с. Микре

10.07.2020 г. Заповед №225/09.07.2020 г. за определяне на участник Йордан Христов Кисов, с адрес гр. Угърчин, ул. „Опълченска“ №10,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на гр. Угърчин

10.07.2020 г. Заповед №224/09.07.2020 г. за определяне на участник ЕТ„Веси-Петър Цачев“, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Бузлуджа“ № 7, представлявано от Управителя Петър  Шойков,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Драгана, с. Сопот  и с. Каленик


10.07.2020 г.  Заповед №223/09.07.2020 г. за определяне на участник „Биослав ферм“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кирчево, ул. „Черно море“ № 3, представлявано от Управителя Ивелина  Узунова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Кирчево

10.07.2020 г. Заповед №222/09.07.2020 г. за определяне на участник „Агрослав“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Славщица, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, представлявано от Управителя Цветан Борисов, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Славщица  и с. Кирчево

06.07.2020 г. Заповед №217/06.07.2020 г. за прекратяване на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП Ниви в землищата на с. Славщица, с. Сопот, и с. Кирчево.обявен със Заповед №160/20.05.2020год. на Кмета на Община Угърчин

02.07.2020 г. Заповед №212/02.07.2020 г. за определяне на Веселин Петров Шойков, Вх. №3042/26.06.2020г., за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин, обл. Ловеч

30.06.2020 г. Заповед №206/30.06.2020 г. за определяне на Владимир Николаев Лазаров, Вх. №3043/26.06.2020г., за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин, обл. Ловеч

15.06.2020 г. Заповед №197/15.06.2020 г. за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, ЕИК 205423892, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Комитска“ № 18, представлявано от Управителя Ралица Богданова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица, с.Сопот и с. Кирчево

15.06.2020 г. Заповед №196/15.06.2020 г. за определяне на участник „Биослав ферм“ ЕООД, ЕИК 2044081924, със седалище и адрес на управление с. Кирчево, ул. „Черно море“ № 3, представлявано от Управителя Ивелина Узунова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с.Славщица и с. Кирчево

12.06.2020 г. Заповед №189/12.06.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  на 01.07.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя - частна общинска собственост и временна общинска собственост в землищата на с. Каленик, с. Катунец, с. Драгана, с. Орляне, с.Сопот, с. Микре, с. Славщица, с. Кирчево, с. Лесидрен и гр. Угърчин

12.06.2020 г. Заповед №188/11.06.2020 г. за прекратяване на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - останали свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, за стопанската 2019/2020 год., обявен със Заповед №124/13.04.2020г.

11.06.2020 г. Заповед №187/11.06.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 29.06.2020г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин

29.05.2020 г. Заповед №168/29.05.2020 г. за определяне на „Машрумс БГ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Угърчин, ул.“Васил Левски“№ 127, представлявано от управителя Тихомир Цонев Мичевски за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“

21.05.2020 г. Заповед №160/20.05.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 08.06.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица, с. Сопот и с. Кирчево

13.05.2020 г. Заповед №150/13.05.2020 г. и документация за 
провеждане на публичен търг на 29.05.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“, с площ от 68 544 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Лозе“, категория V,  стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 529080, актуван с АЧОС №1763/09.05.2014г.


11.05.2020 г. Заповед №144/05.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

11.05.2020 г. Заповед №143/05.05.2020 г. за определяне на „АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „В. Русковски“ №22  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

04.05.2020 г. Заповед №141/04.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

13.04.2020 г. Заповед №124/13.04.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг 
по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 30.04.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин и списък за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП  "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2019/2020 год

17.03.2020 г.  Заповед №112/17.03.2020 г. за определяне на „ПЛОДОВЕ ОТ КЮСТЕНДИЛ“, с управител Симеон Кирилов Алексов  за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец, общ. Угърчин

17.03.2020 г.  Заповед №111/17.03.2020 г. за определяне на ЕТ „ИВЧЕТО-ВАЛЕНТИНА ВЪЛОВА“ с управител Валентина Василева Вълова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки

17.03.2020 г.  Заповед №110/17.03.2020 г. за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

17.03.2020 г. Заповед №109/17.03.2020 г.
за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД, с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на общински недвижим имот – монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

02.03.2020 г. Заповед №87/24.02.2020 г. за извършване на замяна на три броя поземлени имоти, частна общинска собственост - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1848, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1850, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1851

25.02.2020 г. Заповед №91 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:45 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец

25.02.2020 г. Заповед №90 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки, представляващо част от сграда с идентификатор №75054.900.1458.1, цялата със застрoена площ от 1 776 кв.м., брой етажи 2, предназначение – Спортна сграда, база, находяща се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1458 по кадастралната карта на гр. Угърчин

25.02.2020 г. Заповед №89 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

25.02.2020 г. Заповед №88 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години  на общински недвижим имот- монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

11.02.2020 г. Заповед №64 от 10.02.2020 г.
за определяне на Йордан Цачев Мичевски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 2 000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин


11.02.2020 г. Заповед №63 от 10.02.2020 г.
за определяне на ”ИСТЪР ЕКО КОНСУЛТ” АД, ЕИК, с управител Драгомир Стоянов Драганов за спечелил публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – нива с идентификатор 36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево


29.01.2020 г. Заповед №47 от 28.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Калинка Геновска-69”, представлявано от Калинка Петрова Геновска за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №3 с площ от 92 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

29.01.2020 г.
Заповед №46 от 28.01.2020 г. за определяне на Йордан Христов Кисов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №2 с площ от 96 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

28.01.2020 г. Заповед №45 от 28.01.2020 г. 
за определяне на Красимир Николов Кунчев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68076.500.92

23.01.2020 г. Заповед №37 от 23.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Вили-М-Величка Михова” със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, ул.”Васил Левски” № 94, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м., което ще се използва за аптека

20.01.2020 г. Заповед №29 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – 2000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин

20.01.2020 г. Заповед №28 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево

16.01.2020 г. 
 Заповед №19 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Виктория Добромирова Въцова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №18 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Марияна Диянова Досева,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №17 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Пламен Йотов Мяшков, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №16 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Агросевер 1“ ЕООД,  представлявано от Невян Евтимов Георгиев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №15 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Паралди“ ЕООД, представлявано от Павел Драгомиров Дичев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №14 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник Светла Тодорова Павлова, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №13 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „МИЧЕВ“ ЕООД, с управител Красимир Илиев Мичев, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №12 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, с управител Ралица Искренова Богданова, за спечелил повторен  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №11 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Станислав Валентинов Вълчев,  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин 

16.01.2020 г. Заповед №10 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Гордини БГ“ ЕООД, с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет

08.01.2020 г. Заповед №7 от 07.01.2020 г. и документация
за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 3 с площ от 92 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №6 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 2 с площ от 96 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №5 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 1 /една/ година, на  помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2

06.01.2020 г. Заповед №2 от 03.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг с тайно наддаване - на 20.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала за отдаване под наем за срок от 10 години,  на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека

06.12.2019 г. Заповед №346 от 04.12.2019 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 75054.900.2263

06.12.2019 г. Заповед №345 от 04.12.2019 г. 
за определяне на Веселин Петров Шойков за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.10, адрес на имота: гр. Угърчин, ул. „Свобода” №10, ет.3

04.12.2019 г. Заповед №340/02.12.2019 г. за определяне спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин, целият с площ от 30849 кв.м., с НТП „нива”, пета категория

26.11.2019 г. Заповед №326/25.11.2019 г. за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 17.12.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – неразделна част от настоящата Заповед. 
Документацията за участие може да изтеглите и видите ТУК

15.11.2019 г. Заповед №319/15.11.2019 г. и документация за провеждане публичен търг на 02.12.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.900.2263
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg