ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

Дата на публикуване: 25.06.2020 08:51

ОБЩИНА УГЪРЧИН СТАРТИРА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ – КОМПОНЕНТ 3“

От 01 май 2020 г. в община Угърчин стартира Проект "Патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Угърчин" по процедура за БФП BG05M9OP001-2.101 - “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” , финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 58 860.00лв.

Срок на реализиране на проекта: 01.05.2020г. до 31.12.2020г.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Угърчин“ осигурява допълнителни публични ресурси за подкрепяне на мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация на територията на община Угърчин. Предвидените услуги в домашна среда са с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Предвидените дейности са следните:

  1. Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, за хора с увреждания и техните семейства, за хора, които са поставени под карантина и за които има социална необходимост от почасови услуги в община Угърчин.
  2. Организиране на транспорт за персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Услугата ще се администрира в Център за почасово предоставяне на услуги, който е общинска собственост. Персоналът за предоставяне на услугата се състои от шофьори/снабдители и домашни патронажни помощници. Продължителността на проекта е 8 месеца.

Минималният брой на потребителите, които пряко ще бъдат засегнати от изпълнението на проекта е 36 лица, като за тях се предвижда доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите). Към настоящия момент са обхванати над 60 лица от целевата група.

Реализирането на проектното предложение на Община Угърчин допринася за превенция и подпомагане достъпа до услуги на уязвими лица, хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, лица в карантинен период и дейности, пряко свързани с опазване здравето на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

За обгрижване на потребителите община Угърчин назначи 11 лица на трудови договори в т.ч 7 патронажни домашни работници(3бр. на 8-часов работен ден и 4 бр. на 4-часов работен ден ) и 4-ма снабдители на 4-часов работен ден.

Проектът се администрира от двама служители на Общината - Ръководител и Счетоводител.

Патронажната грижа се реализира на територията на цялата община. Към настоящия момент са обхванати потребители от гр.Угърчин и селата Кирчево, Лесидрен, Славщица, Сопот, Микре и Катунец.

Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления при кметовете /кметските наместници на населените места.

Лице за контакт: Димитър Димитров –Секретар на Община Угърчин  и ръководител на проекта,  тел. за връзка: 0886436247

 

Образец на З А Я В Л Е Н И Е за ползване на патронажна грижа по проект  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Декларация за съгласие - лични данни

 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg