Заповеди (2019 г.- 2023 г.)
12.10.2020 г. Заповед №301/02.10.2020 г. за подаване на заявления от ползватели на земи от общински поземлен фонд, които отговарят на изискванията по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите и сключване на договори за наем от една стопанска година 2020/2021 година 

14.08.2020 г. Заповед №215/06.07.2020 г. за одобряване изработения проект на ПУП-ПР /план за регулация/ за поземлен имот с идентификатор: 15552.500.135, представляващ поземлен имот: пл.№135, УПИ III-135, в кв.83 отреден "За нискоетажно жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец

18.06.2020 г. Заповед №200 от 17.06.2020 г.
на кмета на Община Угърчин, относно забрана къпането в необезопасени водоеми

22.05.2020 г. Заповед №161 от 21.05.2020 г.
във връзка с възстановяване дейността на ДГ "Светулка" гр.Угърчин - изнесени групи в с.Лесидрен и с.Катунец и ДГ "Щастливо детство" с.Кирчево, считано от 01.06.2020 г. 
Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца /УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №161/21.05.2020 г./


25.02.2020 г. Заповед №93 от 25.02.2020 г.
за одобряване изработения проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за поземни имоти с идентификатори: 43325.500.931, 43325.500.934, 43325.500.935 и 43325.500.936 - представляващи поземлени имоти: 931, 934, 935 и 936, УПИ I-931, УПИ II-934, 935 и УПИ III-936 в кв.83 отредени "За жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен

25.02.2020 г. Заповед №92 от 25.02.2020 г.
за одобряване изработения проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за поземлен имот с идентификатор 15552.500.256, УПИ XI-256 в кв.26 отреден за "Жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец

09.12.2019 г. Заповед № 348 от 09.12.2019 г.
за предоставяне на съответните ползватели имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин и Списък на ползвателите и имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин


06.12.2019 г. Заповед №РДГ08-3-517 от 27.11.2019 г. на Директора на РДГ - Ловеч за забраняване достъпа до горските територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта в следните горски територии в района на дейност СЗДП ТП ДГС Лесидрен и ЗСДП ТП ДСГ Ловеч

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg