Документи
 
 
 
 
 
Устройствен правилник на общинската администрация -2016 г. (Утвърден със Заповед №344/29.03.2016 г. в сила от 01.04.2016 г.)

Устройствен правилник на общинската администрация в сила от 01.04.2017 г. (Утвърден със Заповед №386/31.03.2017 г.)

Междинна оценка на Общинския план за развитие на Община Угърчин за периода 2014-2020 г. - приета с Решение № 430/30.01.2018 г.

Отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г. - приет с Решение №458/27.02.2018 г.


Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2017 г. на общинския план за развитие на Община Угърчин 2014-2020 година - приет с Решение №447/27.02.2018 г. на ОС-Угърчин
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg