ЕВРОПРОЕКТИ

20.09.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГР. УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


20.11.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


31.05.2018 г. Информация за Договор за съвместна дейност № РД 04-122/30.05.2018 г., сключен между Община Угърчин и Фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Угърчин и Домашен социален патронаж с. Лесидрен“

25.06.2019 г. Информация за Договор №BG06RDNP001-7.006-0040-C01 от 05.06.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg