СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Национална програма
„Предоставяне на грижи в домашна среда“
 
О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на Заповед № РД01-87 от 10.02.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, за изпълнението на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, Община Угърчин приема документи за предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник“.

Целевата група попадаща в изпълнението на Националната програма е:

  • Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
  • Хора нуждаещи се от предоставянето на грижи в домашна среда на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България.

За целите на програмата „хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р. България са лица, които:

  • са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата;
  • живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;
  • са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома);

Лицата от целевата група могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

  • Месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерски