Информационенен каталог
 1. Сервизна информация

  - Име на Общината – Община Угърчин, обл. Ловеч
  - Точен адрес – гр. Угърчин, пл. “ Свобода” № 1
  - Пощенски код - 55 80
  - Телефонен код, тел., факс – 06931, 21 21
  - Е – mail: obshtina@ugarchin.bg
 2. Обща информация и инфраструктура

  - Територия – 523 км2
  - Брой населени места – 11, в това число административният център;
  В Община Угърчин според административно-териториалното деление на страната са включени следните населени места: град Угърчин-административен център, като кметства селата: Лесидрен, Кирчево, Славщица, Сопот, Микре, Голец, Катунец, Каленик, Орляне, Драгана.
  - Брой население по постоянен адрес – 6 292
  - Комуникации:
  Общинската пътна мрежа / ІVкл. пътища/ е 69 км., която свързва десетте населени места с административният център на Общината. През територията и преминава републиканска пътна мрежа – І клас 25 км., ІІІ клас пътища – 66 км., т. е общата дължина на пътната мрежа е 161 км.
  Общината има телефонни връзки с всички населени места в страната чрез основният оператор за стационарни телефони БТК, има покритие и са разположени телекомуникационни съоръжения и на двата основни GSM оператори за страната – “ Космо България Мобайл - МТел” и “ Глобул”.
  Селищата на Общината са електрифицирани, като захранването се осъществява от електроразпределителното дружество “Електоразпределение-Плевен” АД, посредством електропроводната мрежа на разпределителните райони Луковит, Ловеч и Тетевен.
  Всички населени места на територията на Общината са водоснабдени с питейна вода посредством магистрален водопровод с дължина 21 км. от водоизточник “ Топля” в с. Голяма желязна с дебит над 90л./сек. Дължината на външната / захранваща/ водопроводна мрежа е около 60 км., която е основно реконструирана. В общинския център – гр. Угърчин има изградена разделна канализационна мрежа за битови отпадъчни и дъждовни води.
 3. Икономика и бизнес

  - Действащи предприятия – филиал в гр. Угърчин на “ Росица-96 “ АД – Севлиево за изработка на трикотажни облекла , българо – италиански цех за производство на домашни обувки в с. Лесидрен, шивашки фирми – 2 бр. в Угърчин, 3 бр. частни фирми за дърводелски услуги и дървопреработване, предприятие за производство на местни продукти и колбаси на кооперация “ Доверие” в с. Лесидрен, 3 бр. общински фирми за комунално битови услуги и благоустрояване, аптечна дейност и медико социални грижи, над 115 частни фирми извършващи търговско обслужване на населението, хлебопроизводство, производство на закуски и безалкохолни напитки.
  - На територията на Общината функционира “ Държавно горско стопанство Лесидрен”, което е част от Северозападно държавно предприятие, 2 бр. частни фирми за изкупуване и заготовка на диворастящи билки и плодове в гр. Угърчин.
  - Успешни приватизационни сделки – няма реализирани. Извършва се раздържавяване чрез продажби.
  - Поземлени и горски фондове, общински терени:
  Поземленият фонд е 325 000 дка., от който 18 000 дка е общински, горският фонд е 198 000 дка., от който 12 000 дка. е общински, общинските терени са около 20 бр.
 4. Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестиции

  - Общината чрез различни инвестиционни фондове е реализирала 11 бр. проекти, основно водоснабдителни, разработила е още 6 бр. проекти за реконструкция центъра на гр. Угърчин, улична и водопроводна мрежа и др. , за които търси инвестиции.
  Община Угърчин няма двустранни и международни сътрудничества.
 5. Природни забележителности и паметници на културата

  На територията на общината няма по-характерни природни забележителности, но се характеризира с благоприятен и мек климат, разнообразни гористи и голи хълмове набраздени с тесни и просторни лъки и равнини характерни за предбалкана. Лъкатушещите реки между зелените лъки и ливади, а в някой случаи и между отвесни скали придават неповторим колорит на природата в Община Угърчин.
 6. Екология и туризъм

  На територията на Общината няма промишлени замърсители, което обуславя чистият въздух, вода и почви. Произвежданата селскостопанска продукция е екологично чиста.
  Угърчин разполага с модерен Читалищен дом и Спортна зала с 800 места, творчески дом на кинодейците в с. Лесидрен и Туристическия дом в гр. Угърчин, които представят добри условия за почивка, а язовирите “ Морун”, “Света” и язовир “Сопот “ са добра база за краткотраен отдих и туризъм.
 7. Спортна инфраструктура                                                                                                                                                                                     
  7.1 Фитнес клуб
  В центъра на гр.Угърчин се намира новоизграденият безплатен фитнес клуб, който  разполага с висок клас съвременно оборудване, мултифункционални машини и уреди за ефективни тренировки за начинаещи и напреднали. Разполага също и с климатизация и благоприятни условия за трениращите както през лятото, така и през зимата. Снимки може да видите ТУК 
  7.2 Спортни игрища
  На територията на гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево са изградени по аналог игрища с изкуствена настилка и висока износоустойчивост, като основното им предназначение е за мини-футбол, а настилката им позволява целогодишна експлоатация. 

  Снимки на спортно игрище в гр.Угърчин ТУК
  Снимки на спортно игрище в с.Лесидрен ТУК
  Снимки на спортно игрище в с.Кирчево ТУК

 8. Снимки
 9. Знак на Общината – за сега няма утвърден
 10. Асоциации, членства, побратимени градове и партньорства.


Община Угърчин е член на НСОРБ, също така е и член на Регионалното сдружение на Общините “ Централна стара планина”.
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg