ПРОЕКТ "Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Угърчин"

Дата на публикуване: 06.10.2020 15:48
Процедура  МИГ- Троян, Априлци, Угърчин М3 Интегрирани и здрави,
финансирана от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,
Проект " Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности
на територията на община Угърчин " BG05M9OP001-2.064-0001


На 10.06.2020 г.  ОБЩИНА УГЪРЧИН стартира изпълнението на , Договор№ BG05M9OP001-2.064-0001

Цел на проекта: Повишаване на социално-икономическото развитие на територията на Община Угърчин, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността и социално включване, в частност увеличаване броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, социални и здравни услуги с изключителен фокус върху ромската общност.

За периода: 10.06.2020 г.– 10.10.2021 г.

Бюджет на проекта:  138 101.17 лева от които 117 385.99 лева европейско и 20 715.18 лева национално съфинансиране.

С изпълнението на заложената цел ще се постигне решаване на идентифицираните нужди и проблеми на представителите на целевите групи, включени в проекта - нужди от подобряване достъпа до пазара на труда, а също и чрез осигуряване на местни инициативи за заетост, подобряване достъпа до трудова заетост, повишаване на трудовите умения и компетенции, подобряване на достъпа до социални и здравни услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg