Правилник 2011г.-2015г.

Дата на публикуване: 28.01.2016 16:27

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет-Угърчин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация

Мандат 2011 -2015 година

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цел на правилника:

Чл.1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет, взаимодействието му с общинска администрация при Община Угърчин в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация и действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

 

Чл.2. Общински съвет Угърчин е колективен орган на местното самоуправление, избран от жителите на Община Угърчин на 23.10.2011 година, съгласно Изборния кодекс. В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните основни принципи:

Законност, самостоятелност, гарантиране и защита интересите на общината и нейното население, публичност, взаимодействие с държавните органи.

 

Община

Чл.3. /1/Община Угърчин е основна териториална единица в която се осъществява местното самоуправление и е юридическо лице, което в рамките на закона определя и решава въпросите за изграждането и развитието си в интерес на своето население, целите на Държавата, местната политика и възможностите на бюджета си .

/2/Община Угърчин носи името на гр. Угърчин, който е неин административен център.

/3/Територията на Община Угърчин включва следните населени места: гр.Угърчин, с.Лесидрен, с.Кирчево, с.Катунец, с.Голец, с.Драгана, с.Микре, с.Каленик, с.Сопот, с.Славщица и с.Орляне.

 

Чл.4. Жители на Общината са всички граждани, които имат постоянен адрес на територията и.

 

Чл.5. Гражданите участват в управлението на общината,както чрез изгражданите от тях органи, така и непосредствено чрез референдум и общо събрание на населението.

 

Чл.6. /1/За защита на своите интереси и решаване проблемите от взаимен интерес, общината може да се сдружава на доброволен принцип с други общини от района, страната и чужбина.

/2/решението за сдружаване по ал.1 се взема от Общинския съвет.

 

ГЛАВА ВТОРА

Общински съвет – конституиране, структура и функции

 

Конституиране на Общинския съвет

Чл.7. /1/ Общинския съвет е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на общината при условия и по ред определени от Изборния кодекс.

/2/ Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се свиква от Областния управител в 14 дневен срок от обявяване окончателните резултати от местните избори. То се открива от най- възрастния общински съветник. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет.

/3/(Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Преди началото на първото заседание новоизбраните общинските съветници, кметът на общината, кметовете на кметства, полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация.

 

Чл.8. /1/ Общинският съвет на първото си заседание избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

/2/За избран се счита кандидатът, получил повече от половината гласове от общия брой на съветниците.

/3/Общинският съвет може да избере един или повече заместник председатели на съвета чрез явно гласуване. За избран се смята този, който е получил повече от половината гласове на общия брой съветници.

 

Чл.9. /1/ Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

 1. подаване на оставка;
 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.
 3. При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/2/ В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

/3/(Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда на чл.8 от настоящия правилник.

 

Функции на Общинския съвет

Чл.10.Общинския съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяване на дейностите по чл.17 от ЗМСМА,както и други дейности определени със закон.

 

Чл.11. /1/Общинския съвет:                                            

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
 6. определя размера на местните такси, данъци и цените на услугите по реда и в границите указани в ЗМДТ;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметствата;
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми,както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред определени със закон;
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;                                      
 13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество, съгласно волята на дарителя;
 14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
 16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
 17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
 18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 20. одобрява символ и печат на общината;
 21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22.Общинския съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи;

23.Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

/2/В изпълнение на правомощията си по ал. 1, Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

/3/Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

/4/По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.      

                                      

Чл.12. /1/Общинският съвет може да избере обществен посредник.

/2/Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

/3/Организацията и дейността на обществения посредник се урежда с правилник, приет от общинския съвет.

/4/Обществения посредник се избира и освобождава с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.

 

Чл.13. Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

 

Чл.14. /1/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Общинският съвет приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси с местно значение, които се изпращат на областния управител и кмета на общината в 7-дневен срок. Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет – страницата на общината и на информационното табло на общината. Оспорването, спирането,отмяната или потвърждаване на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет се публикуват в „Държавен вестник”, когато това е предвидено със закон.

/2/За нарушаване на правилници,решения и наредби по ал. 1, се предвиждат наказания – глоба и имуществени санкции за едноличните търговци и юридическите лица,съгласно чл. 22, ал. 4 от ЗМСМА, а при повторно нарушение – временно лишаване от правото да упражняват определената дейност.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Ръководство на общинския съвет

 

Чл.15. /1/ Председателят на общинския съвет:

 1. свиква, ръководи и закрива заседанията на общинския съвет;
 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;                                                            
 3. осигурява реда по време на заседанията и предприема спрямо нарушителите дисциплинарни мерки;
 4. координира работата на постоянните комисии и участва в тяхната работа с право на съвещателен глас;
 5. подпомага съветниците в тяхната дейност;                                      
 6. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 7. координира взаимоотношенията между общинския съвет и общинската администрация;
 8. отговаря за навременно обявяване актовете на съвета;
 9. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на съвета и текста с приетите актовете;
 10. следи за навременен контрол по изпълнение на решенията на общинския съвет;
 11. упражнява контрол върху средствата,предвидени за издръжка на общинския съвет;
 12. осигурява необходимите условия за работа на комисиите на общинския съвет и общинските съветници;
 13. следи за спазване на този правилник.

 

Чл.16. Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

 

Чл.17. (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012. на ОбС, Изм. с решение №217/27.07.2012г., §1. на ОбС, Изм. с решение №678/28.01.2014г. и решение №711/25.02.2014г, т.1. на ОбС ) Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност,определена от общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90% от възнаграждението на кмета на общината.

 

Чл.18. Председателят на ОбС работи на пълно /8 часа/ работно време при не нормиран работен ден.

            

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Общински съветници

 

Чл.19. /1/ Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и се прекратява с изтичане срока на пълномощията на общинския съвет.

Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да участва в група на общински съветници;
 3. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 4. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на   съвета, като излага свободно мнението си и гласува по предлаганите проекти за решения;
 5. да отправя питания към кмета на общината.На питането се отговаря писмено или устно на следващото заседание, освен ако съвета не реши друго;
 6. да иска и да получава от държавните органи,стопанските и обществените организации сведения и документи,които са му необходими във връзка с дейността му като съветник,освен когато те съставляват класифицирана информация представляваща държавна или служебна тайна по закона;
 7. да ползва неплатен служебен отпуск за времето ,през което изпълнява задълженията си като съветник;
 8. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите в които е избран;
 9. да получава пътни,дневни и други разноски във връзка с работата му в съвета;

/2/ (Изм. и доп. решение №217/27.07.2012г, §2. на ОбС, в сила от 01.07.2012г; Изм. с решение №678/28.01.2014г. и Отм. с решение №711/25.02.2014г, т.2, Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС, в сила от 01.01.2014г.) За участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата в общинската администрация за съответния месец .

/3/ (Изм. и доп. решение №217/27.07.2012г, §2. на ОбС, в сила от 01.07.2012г., Изм. с решение №678/28.01.2014г. и Отм. с решение №711/25.02.2014г, т.2, Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС, в сила от 01.01.2014г. ) Възнаграждението се намалява с 30 % за отсъствие редовно заседание на общински съвет и с 20% за отсъствие от заседания на постоянните комисии.

За отсъствие от извънредно заседание на Общински съвет възнаграждението се намалява съответно с 15% за отсъствие от заседание на Общинския съвет и с 10 % за отсъствие от заседание на постоянна комисия.

/4/ (Изм. и доп. решение №217/27.07.2012г, §2. на ОбС, в сила от 01.07.2012г., Изм. с решение №678/28.01.2014г. и Отм. с решение №711/25.02.2014г, т.2, Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС в сила от 01.01.2014г.) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 70% от средната брутна работна заплата в съответната администрация.

/5/ (Отм.с решение №259/28.08.2012г. на ОбС, Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС в сила от 01.01.2014г.) Възнаграждението по ал. 3 не включва възнаграждението, което общинският съветник може да получи за участието си в специализирани органи на Общинския съвет.

/6/ (Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС в сила от 01.01.2014г.) Общинският съветник не получава възнаграждение за съответния месец , ако не е присъствал на нито едно от заседанията на Общинския съвет и от заседанията на неговите комисии.

/7/ (Нова- решение №711/25.02.2014г, т.3 на ОбС в сила от 01.01.2014г.) Възнагражденията на общинските съветници се изплащат заедно със заплатите на служителите от общинската администрация.

 

Чл.20. Общинския съветник е длъжен:

1.да се явява своевременно и да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2.да уведомява писмено председателя за отсъствието си от заседанието на съвета;

3.да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и място и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

 1. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление и местната администрация;

5.да регистрира с подпис присъствието си на заседанието на общинския съвет и на заседанията на постоянните комисии;                                                  

6.да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

7.да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

8.да уведомява председателя за преждевременно напускане на заседание на общинския съвет.

 

Чл.21. /1/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда за лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител,министър, или областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник–областен управител, заместник-кмет, кметски наместник, или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в съвета по уважителни причини- служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
 6. при трайна фактическа невъзможност за да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или при смърт;
 7. при извършване на административно – тереториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. при административно–териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен съвет, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие,по закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 10. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

/2/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) При безпричинни отсъствия на общинския съветник от заседания на общинския съвет, председателят на общинския съвет писмено уведомява общинския съветник, съответната партия или коалиция издигнала кандидатурата му, за възможността за предсрочно прекратяване на прекратяване на неговите правомощия.

 

Чл.22. Уважителни причини за отсъствие от заседание и неговите комисии се считат:                                                  

 1. Временна нетрудоспособност;
 2. Командировка;
 3. Служебна ангажираност;
 4. Други уважителни причини от личен , семеен, или обществен характер.

 

Чл.23. Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, отнасящи се до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително;

 

Чл.24. Общинският съветник по време на заседания няма право:

1.да прекъсва изказващия се;

2.да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове и заплахи;

3.да разгласява данни отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

4.на непристойно поведение или на постъпки,които нарушават реда на заседанието;

                                                

Чл.25. /1/За нарушение по чл. 24, както и за недобросъвестно отношение към неговите права и задължения, председателят на съвета съгласувано с председателите на постоянните комисии или самостоятелно може да приложи спрямо общинския съветник една от следните дисциплинарни мерки:

 1. забележка;
 2. отнемане на думата;
 3. отстраняване от заседание до приключване на дебатите.

/2/ В протокола се отразяват наложените наказания.

  

Чл.26. /1/ Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

/2/ Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.

        

Чл.27. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.25, т. т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;                                                        
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

 

Чл.28. /1/Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник до приключване на дебатите по обсъждания проблем до процедурата на гласуване, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

 

Чл.29. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си                                      

или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.

 

Чл.30. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

 

Чл.31. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

 

ГЛАВА   ПЕТА

Групи на общинските съветници

 

Чл.32. Общинските съветници могат да образуват групи с минимален брой 3 съветника според своята партийна принадлежност всеки общински съветник може да участва само в една група.

 

Чл.33. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

 

Чл.34. /1/Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решения за образуването си и списък на ръководството и членовете подписани от всички съветници от състава на групата.

/2/Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи на следващото заседание на съвета.

 

Чл.35. Две или повече групи могат да се обединяват в коалиция на общински съветници, на които да предоставят своите права.

 

Чл.36. /1/ При напускане на група или изключване от състава и общинският съветник губи мястото си в комисиите като представител на съответната група и други изборни длъжности в общинския съвет.                

/2/ Общински съветник напуснал група или изключен от група става независим общински съветник и неможе да бъде приет за член на друга група.

        

ГЛАВА   ШЕСТА

Комисии на общинския съвет

 

Чл.37. Общинския съвет създава постоянни и временни комисии, той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.38. /1/Постоянни комисии на общинския съвет са :

 

 1. Комисия по бюджет, финанси, инвестиционна политика, общинска собственост европейско сътрудничество и международни връзки в състав от 5 съветника.
 2. Комисия по териториално и селищно устройство, благоустрояване и комунални дейности, екология, селско и горско стопанство в състав от 5 съветника.
 3. Комисия по законност, нормативна уредба, местно самоуправление, обществен ред, в състав от 5 съветника.

                                                        

 1. Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, туризъм, социални дейности, младежта и спорта в състав от 5 съветника.
 2. Комисия по разкриване и предотвратяване конфликт на интереси, жалби и сигнали. – в състав от 5 съветника.

/2/ Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

 

Чл. 39. Постоянните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. да разглеждат изготвените проекти за решения и други актове на общинския съвет,да подготвят доклади и предлагат тяхното приемане, отхвърляне, изменение или допълнение;
 3. да извършват анализи и проучвания за ефективността и приложимостта на действащи разпоредби, инструкции и решения;
 4. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет

 

Чл.40. /1/ Всеки общински съветник може да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

/2/ Общинският съвет определя състава на комисиите, според образованието, професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.41. /1/ Ръководството на постоянната комисия се състои от председател и секретар.                                                

/2/ръководството на постоянната комисия :

1.организира работата и определя времето и дневния ред на заседанията;

2.поддържа връзки и координира дейността на комисията с останалите постоянни и временни комисии;

 

Чл.42. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане най-малко на една трета от членовете или от председателя на общинския съвет.

 

Чл.43. Постоянните комисии заседават ,ако присъстват повече от половината от членовете им.

 

Чл.44. /1/ Предложения, доклади и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии само ако са внесени от кмета или заместник кмета на общината или ръководителите на специализираните звена извън общинската администрация.

/2/Предложения, доклади и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметствата и кметските наместници по въпроси, касаещи само тяхното кметство и са от компетентността на общинския съвет.

/3/При обсъждане на предложения доклади и проекти за решения на други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия,вносителят или негов представител присъства на заседанието.                                      

/4/ Ако докладната записка включена в дневния ред на комисията не се докладва от вносителя или от упълномощено от него лице,комисията не е задължена за вземе становище по нея.

/5/ По всички въпроси касаещи общинска собственост и финанси на

общината, решения се приемат само ако е внесено писмено становище или предложение от кмета или зам. Кмета на общината

 

Чл.45. Общински съветници,които не са членове на съответна комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства,кметските наместници и експерти от общината могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

 

Чл.46. /1/ Заседанията на постоянните комисии са открити, освен ако с тяхно решение не е решено те да бъдат закрити.

/2/Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове с явно гласуване.

/3/На заседанието се води съкратен протокол, в който се отбелязват приетите решения.Протоколът се подписва от председателя на комисията.

/4/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат въпроси от обща компетентност. В тези случаи заседанията се водят от един от председателите по споразумение,като комисиите вземат отделни решения по въпроса. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад до общинския съвет.

/5/ Становището на постоянната комисия се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или определен от него член.

 

Чл.47. (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Длъжностните лица, държавните, стопанските и обществените организации са длъжни да предоставят сведения и документи необходими за дейността на постоянните комисии, освен когато те съставляват класифицирана информация представляваща държавна или служебна тайна

 

Временни комисии:

Чл.48. /1/ Временна комисия се образува по проучване и решаване на отделни обществено значими въпроси и за провеждане на анкети.

/2/Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и за временната комисия.

/3/Временната комисия изготвя и представя отчет за дейността си пред общинския съвет.

/4/Общинския съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

 

Чл.49. /1/При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат на обществени начала външни лица, като експерти и консултанти по предварително определени от общинския съвет критерии условия.

/2/В случаите когато е необходимо експертите и консултантите по ал. 1 могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от общинския съвет в зависимост от размера на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета на общинския съвет

 

ГЛАВА СЕДМА

Планиране, подготовка и провеждане на заседанията на общинския съвет

 

Чл.50. /1/ Редовните заседания на общинския съвет се провеждат всеки четвърти вторник от месеца. Ако е неработен ден заседанията се провеждат през първия работен ден следващ този.

/2/Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

 1. по негова инициатива;
 2. по искане на една трета от общинските съветници;
 3. по искане на една пета от избирателите на общината;
 4. по искане на областния управител.

/3/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Искането за свикването на заседание по ал.2, т.2, 3 и 4 се представя в писмена форма и се придружава с проект за дневен ред.

/4/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) В случаите по ал. 2, т.2,3 и 4 председателят е длъжен да свика заседание, което се провежда в седемдневен срок от внасяне на искането. След изтичане на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от свикването.

 

Чл.51. /1/ Писмени предложения за включване на нови въпроси в дневния ред се правят до председателя на Общинския съвет в седем дневен срок преди датата на поредното заседание.

/2/Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред,ако се регистрират в звеното по чл. 29 ”а” от ЗМСМА не по-късно от 12 часа на предхождащия заседанието ден.

/3/При писмено искане на най-малко една пета от общия брой общински съветници за разглеждане на обществено значим въпрос, председателят на Общинския съвет насрочва разисквания не по-късно от следващото заседание.

/4/За всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета може да включи в дневния ред отделна точка “Питания, становища и предложения на граждани“ и предостави време по тази точка не повече от 20 минути.

 

Чл.52. /1/Заседанията на общинския съвет се подготвят от председателя. Той обявява с писмена покана най-малко пет дни преди заседанието мястото и проекто-дневния ред, съответните предложения и материалите.

/2/При особено належащи случаи материалите за разглеждане и поканите могат да бъдат изпратени и в по-кратък срок, но не по–късно от деня на провеждане заседанието заседанието на ПК.

 

Чл.53. /1/Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

1.Настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решения.

2.Спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.

/2/Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет.

 

Чл.54. /1/Заседанията се провеждат в делничен ден в заседателната зала на Община Угърчин.

/2/При необходимост промяната на дните и мястото по ал. 1 се извършва от председателя при спазване на определения ред.

/3/Заседанията на общинския съвет са публични. Лицата, които не са общински съветници могат да присъстват като заемат определени за тях места и да поставят питания по обществено значими въпроси.

 

Чл.55. /1/Закрито заседание може да се провежда по определени от общинския съвет въпроси.

/2/Предложението за закрито заседание трябва да бъде мотивирано. То се разглежда от съвета без участие на външни лица. Съобразно решението на общинския съвет заседанието може да продължи като открито или закрито.

/3/Решенията взети на закрито заседание се обявяват публично.

 

Чл. 56. /1/Заседанията на общинския съвет продължават не повече от четири часа.По решение на общинските съветници то може да бъде удължено с време, гласувано от съветниците, но не повече от два часа.

/2/При изтичане на времетраенето по ал. 1, заседанието се прекратява. При необходимост се насрочва негово продължение в следващите дни до приключване на дневния ред. Общинските съветници, които са отсъствали от заседанието се уведомяват незабавно от председателя за неговото продължаване.

 

Чл.57. Заседанията се ръководят от председателя на съвета.

 

Чл.58. Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

 

Чл.59. Предложения в общинския съвет могат да внасят:

1.Председателят /зам.председателят/ на общинския съвет, председателите на постоянни и временни комисии;

2.всеки общински съветник;

3.кметът или заместник кметът на общината, кметовете на населените места, ръководителите на специализираните изпълнителни звена общинската администрация.

 

Чл.60. /1/Думата за изказване се иска от място чрез вдигане на ръка или по предварителна заявка.Общинският съветник не може да се изказва,ако не е получил думата от председателя.

/2/Предимство при изказване имат:

1.Председателите на комисии;

2.Ръководителите на групи общински съветници

/3/Кметът на общината, може да взима думата всеки път, когато я поиска по въпроси от дневния ред на заседанието.

 

Чл.61. /Процедурни въпроси са въпросите свързани с:

1.Приемане на дневния ред;

2.Неспазване реда на водене на заседанието;

3.Прекратяване на заседанието;

4.Отлагане на разискванията или прекратяването им;

5.Неспазване разпоредбите на този правилник.

/2/Процедурните въпроси се поставят кратко могат да траят до една минута без да засягат същността на обсъждания въпрос.

/3/По предложение за отлагане или прекратяване на разискванията направени преди приемане на решението, думата се дава на още един съветник, който не е съгласен.

/4/Предложения за прекратяване на разискванията се гласува преди предложенията за отлагането им.

 

Чл.62. /1/Времето за изказване на всеки общински съветник трае до пет минути. То е еднакво по точките от дневния ред.

/2/Общинските съветници се изказват от трибуната когато заседанието е озвучено. По процедурни въпроси се изказват от място.

/3/Общинските съветници не могат да говорят по същество по един и същ въпрос от дневния ред повече от един път.

/4/При решаване времето за изказване или при отклонение от обсъжданата тема председателят след предупреждение, отнема думата на изказващия се.

 

Чл.63. /1/Общинският съветник има право на реплика. Тя е кратко възражение срещу направеното изказване. Репликата се прави веднага след приключване на изказването и не трае повече от една минута. По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много две реплики.

/2/Репликиран съветник има право на лично обяснение, което не може да трае повече от две минути,когато:

1.лично засегнат от направеното изказване в същото заседание;

2.гласувал против приетото решение и иска да обясни причините за отрицателния си вот. Думата за лично обяснение се дава след гласуването на въпроса по същество. Лично обяснение на отрицателен вот се дава най-много на трима съветника. Не се допуска лично   обяснение след тайно гласуване или след гласувани по процедурен въпрос.

 

Чл.64. /1/Председателят прекъсва заседанието за определено време, когато:

1.на заседанието присъстват по-малко от половината от членовете на общинския съвет;

2.поради нарушаване на реда или по други причини се пречи на нормалната работа на заседанието;

3.се обявява почивка;

/2/Искане за установяване на присъствие на общинските съветници,може да направи всеки общински съветник. Присъствието се установява от председателя веднага чрез проверка в списъка.

/3/Всяка група съветници може да поиска почивка десет минути на едно заседание. Почивката се дава веднага след като бъде поискана.

 

Чл.65. Прекъснато заседание може да се възобнови при следните условия:

1.когато прекъсването е станало поради липса на кворум ако при проверката се установи,че присъстват необходимия брой съветници;

2.в останалите случаи - след отпадане на причината за прекъсване, съответно след изтичане на времето за почивка,като и в двата случая се прави проверка за установяване на кворума.

 

Чл.66. /1/Разискванията приключват при:

1.прието на заседание предложение за прекратяване;

2.прието на заседание предложение за отлагане на разискванията;

3.изчерпан списък желаещи да се изказват;

4.липса на желаещи да се изказват.

/2/Приключването на разискванията се обявява от председателя на   общинския съвет.

 

Чл.67. /1/Гласуването може да бъде “ЗА”, ”ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ “. По време на гласуването не се допускат изказвания.      

/2/Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъствуващите съветници. Съветът може да реши гласуването да бъде тайно.

 

Чл.68. /1/Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка.

/2/Тайното гласуване се извършва в случаите предложени от закона или по решение на общинския съвет. То става с бюлетина и се провежда от комисия в състав най-малко от трима общински съветника, един от които е председателят. Комисията обявява реда на гласуването и крайният резултат.

 

Чл.69. /1/Решенията на Общинският съвет по чл. 11, ал. 1, т.т.1,2,3,5,6,7,8,9,15,16 и 19 и чл. 12, ал. 3 от настоящия правилник се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

/2/ Решенията на общинския съвет по чл. 11, ал.1, т. т.5,6,7,8,9,13 и 14 от настоящия правилник се приемат с поименно гласуване,което се отразява в протокола на заседанието.

/3/ Поименно гласуване може да се провежда по въпроси с особена обществена значимост.

/4/ Предложение за поименно гласуване по ал. 3, може да прави председателя на общинския съвет, групите съветници, или отделни съветници.

 

Чл.70. /1/Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

/2/Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени председателят може да разпореди да бъде повторено гласуването.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ПОВТОРНОТО ГЛАСУВАНЕ Е ОКОНЧАТЕЛЕН.

 

Чл.71. /1/ За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се води от секретар, който е служител на звеното по чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА и се подписва от него, от председателя или заместник председателя, /ако има избран такъв/, най-късно в пет дневен срок от заседанието.

/2/Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питания на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

 

Чл.72. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в седем дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващо заседание.

 

Чл.73. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват с решение на общинския съвет.

      

ГЛАВА ОСМА

Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет

 

Чл.74. /1/Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях се внасят от

-общинските съветници

-кмета или зам.-кмета на общината

-ръководителите на специализираните звена извън общинската администрация.

­- Постоянните или временни комисии на Общинския съвет

/2/В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи по неговото изпълнение.

 

Чл.75. /1/Процедурата за внасяне, разглеждане и приемане включва:

1.писмено представяне на проектите;

2.обсъждане най-малко в една постоянна комисия с писмено становище по проекта;

3.писмено становище на кмета на общината по проекта.      

/2/Председателят на общинския съвет определя комисията, която ще бъде водеща за всеки проект. Тази комисия организира и координира                                 обсъждане на проекта,следи за спазване сроковете и изискванията па ал. 1, подготвя окончателната редакция по проекта и основния доклад за заседанието на общинския съвет.

 

Чл.76. /1/Постоянните комисии обсъждат проектите на едно или няколко заседания. Не по-късно от седем дни след получаване на проекта,те го внасят до председателя на общинския съвет с мотивиран доклад и предложения: да се приемат без поправки, да се измени или допълни, или да се отхвърли. Комисиите изразяват становища и по въпроса за целесъобразността и финансовото осигуряване на проекта;

/2/ Председателят може да удължи срока по предходната алинея.

/3/Когато вносителят и отделна комисия не е съгласна с проекта се изготвя доклад до общинския съвет.

 

Чл.77. Проектите, заедно с мотивите и докладите на постоянните комисии и справка за не приетите предложения се представят на общинските съветници не по-късно от три дни преди датата на заседанието.

 

Чл.78. /1/ Общинският съвет изслушва докладите на вносителя от съответната комисия.

/2/Общинските съветници могат да правят писмени предложения по отделни текстове на проекта. Предложенията се предават на председателя.

/3/Когато общинският съвет счете за необходимо, приема решение за допълнително обсъждане на проекта и го изпраща до съответната комисия. Проектът се включва за обсъждане в дневния ред на следващото заседание,освен ако съветът не е решил друго.      

/4/Вносителят може да оттегли проекта до започване на обсъждането, а след това само със съгласие на общинския съвет.

 

Чл.79. (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Проектите за решения се обсъждат и гласуват след като бъдат изслушани становищата на водещата комисия към която е бил разпределен проекта и становището на вносителя.

 

Чл.80. Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в седем дневен срок от приемането им.

 

Чл.81. /1/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразни актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите административни актове.

/2/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща до председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

/3/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда в 14-дневен срок от получаванито му.

/4/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорван от пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител след изтичане срока по ал.3, ако общинският съвет не се произнесе по него.

/5/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатият за ново обсъждане акт.

/6/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Актът върнат за ново обсъждане се приема повторно с мнозинство определено със закон но не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

 

Чл.82. (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС, Изм. решение №622/26.11.2013г. на ОбС) Всички актове на общинския съвет се довеждат до знанието на населението в срока по чл.80, от настоящия Правилник чрез публикуване на интернет-страницата на общината и се излагат копия от тях на определено място във фоайето на Общината и кметствата. Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на Общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на Общинския съвет се обнародват в Държавен вестник, ако това е предвидено в закон.

 

Чл.83. Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане на всеки шест месеца отчет за дейността на съвета и на неговите комисии,които се разглеждат на открито заседание.

                                            

ГЛАВА ДЕВЕТА

Контрол върху актовете на кмета на общината,издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет

 

Чл.84. /1/ Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

/2/Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

 

Чл.85. /1/Общинският съветник може да отправя питания чрез председателя на общинския съвет най-късно 14 дни преди деня на заседанието. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде   ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. Питанията трябва да са по въпроси от компетентността на лицата ,които се отправят.

/2/Председателят незабавно уведомява лицата, към които е отправено питането.

 

Чл.86. /1/Кметът или длъжностното лице, към което е отправено питане отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинския съвет реши друго. Отговора може да бъде устен или писмен.

/2/Кметът или длъжностното лице, към което е отправено питане може да поиска удължаване на срока за отговор, но не повече от едно заседание.

 

Чл.87. /1/ Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.

/2/Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета или съответното длъжностно лице питането в три дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми за деня и часа на заседанието на което трябва да отговори.

/3/Отговорът на питането се отлага, ако поставилия го общински съветник не присъства на заседанието.

 

Чл.88. Общинският съветник може да оттегли отправено питане писмено и преди получаване на отговора. За оттегляне на питането се уведомява длъжностното лице към което е отправено, както и общинския съвет.

 

Чл.89. /1/Вносителят може да представи питането си в рамките на пет минути.

/2/Лицето към което е отправено писмено питане дава лично устно разяснение по писмения отговор.

/3/След отговора на питането, общинския съветник има право да зададе не повече от два уточняващи въпроса.

/4/По отговора на питането не се правят разисквания. Общинският съветник може в рамките на две минути да заяви дали е доволен или не от питането.

/5/Председателят връчва екземпляр от получения писмен отговор на питането на съветника, който го е питал.

/6/Лицата до които е отправено питането, трябва да присъстват на заседанието и когато отговорът е даден в писмена форма, освен когато общинския съвет е решил друга.

 

Чл.90. Общинският съвет провежда обсъждане на три месеца отчет за изпълнение на бюджета.

 

Чл.91. Общинския съвет отменя актове на кмета на общината,когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

 

Чл.92. /1/ Общинският съвет с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците прекратява предсрочно пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство в случаите, по чл. 42 от ЗМСМА.

/2/За установяване на обстоятелствата по ал. 1, общинският съвет избира временна комисия.В състава и се включват представители на всички групи общински съветници.

/3/Комисията извършва проверка по представените материали и сигнали и представя пред общинския съвет становище в срока, определен за дейността и.

 

Чл.93. /1/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Пълномощията на кмета на общината или кметовете на кметства се прекратяват предсрочно при наличие на предвидените в чл. 42, ал. 1 основания с решение на общинската избирателна комисия.

/2/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Когато пълномощията на кмет на община или кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на община съответно кмет на кметствоза срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на община се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник кмет, временно изпълняващ длъжността кмет се избира по предложение на общински съветник.

/3/ (Изм. и доп. решение №153/29.05.2012г. на ОбС) Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

                                                  

ГЛАВА   ДЕСЕТА

Взаимодействие между общинския съвет и общинската администрация

 

Чл.94. /1/Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагане на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

/2/Кметът на общината и кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас.                                                  

/3/Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти за решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.

 

Чл.95. Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства и общинската администрация и се отчита за това всеки три месеца.

 

Чл.96. /1/Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп до гражданите до тях в рамките на работното време.

/2/На гражданите, желаещи   да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят с наредба на общинския съвет.

 

Чл.97. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им до знанието на населението.

 

Чл.98. /1/Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

/2/ (Нова-доп. с решение №327/18.12.2012г., т.2 на ОбС) Кметът на общината уведомява писмено Председателя на общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие поради други причини и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

/3/ (Нова-доп. с решение №327/18.12.2012г, т.2 на ОбС) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето за отпуск или отсъствие поради други причини и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

/4/(Нова-изм. с решение №327/18.12.2012г, т.1, стара ал.2 на ОбС)Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

 

Чл.99. /1/Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя   средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

/2/Общинския съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства,населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

 

Чл.100. /1/Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

/2/В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и неговите комисии.

/3/Служителите в звеното по ал. 1, се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

/4/Конкретните задължения на отделните служители от звеното за подпомагане и осигуряване работата на общинския съвет се определят в длъжностни характеристики от кмета на общината,съгласувано с председателя на общинския съвет.

 

Чл.101. /1/ Звеното по чл. 29 “а” от ЗМСМА :

1.осигурява деловодното обслужване на съвета и неговите комисии;

2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседание на съвета и неговите комисии;                                              

3.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4.осигурява спазването на реда по време на заседанията, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;

5.изпълнява и други функции, определи в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

         /2/ В звеното по ал. 1 могат да бъдат включени по решение на общинския съвет експерти на граждански договори, които да подпомагат дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии.

 

Чл.102. /1/Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на постоянните комисии и да вземат отношение по въпроси, които се отнасят до съответните населени места.

/2/Кметските наместници могат да правят предложения за включване в дневния ред на общинския съвет чрез кмета на общината.

 

Чл.103. /1/Кметските наместници:

1.Организират провеждането на мероприятията, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;

2.упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за охраната, поддържането и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;

3.предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;

4.предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;

5.организират и ръководят защитата на населението при бедствия   и аварии;

 1. (Отм. решение №153/29.05.2012г. на ОбС)

 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА

Кметски съветници

    

Чл.104. /1/ За подпомагане на кметовете на кметства при изпълнение на техните функции по чл. 46 от ЗМСМА, с решение на общото събрание на населението в кметствата се избират кметски съветници.

/2/За кметски съветници мога да бъдат избирани лица, които имат избирателни права и настоящ адрес в съответното населено място.

/3/ Общото събрание на населението в кметството се свиква от кмета на кметството и се председателства от избран на събранието негов член.                                                

/4/Събранието на населението с мнозинство повече от половината от присъстващите избира от 3 до 9 кметски съветника в зависимост от броя на гражданите на кметството.

/5/Решението на събранието, относно проведения избор за кметски съветници се обявява от кмета на кметството и се изпраща от него до кмета на общината и председателя на общинския съвет.

 

Чл.105. /1/ Кметския съвет се свиква на заседание от кмета   на кметството не по-рядко от един път на тримесечие, като в седем дневен срок се уведомява кмета на Общината и председателя на Общинския съвет.

/2/Заседанията са открити. Кметът осигурява условията за присъствие на граждани,представители на политически партии,стопански и обществени организации,които не са избрани за кметски съветници. Те участват със съвещателен глас при обсъждане на въпросите от дневния ред и са длъжни да спазват установения ред.

/3/Кметският съвет заседава и взема решение,когато присъстват повече от половината от членовете му.

/4/Дневния ред на заседанието се предлага от кмета на кметството. Предложения за включване или отпадане от дневния ред на заседанието на точки могат да правят присъстващите съветници или граждани и представители на политически партии,стопански и обществени организации.Дневният ред се приема с гласуване.

/5/В заседанията със съвещателен глас могат да участват и кмета на кметството, кмета на Общината, както и общински съветници и председателя на Общинския съвет. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

/6/На заседанието на кметския съвет се води протокол, в който се отбелязват приетите решения. Протоколът се подписва от кмета на кметството, протоколиста и присъстващите кметски съветници.

 

Чл.106. /1/Кметският съвет:                                                          

1.обсъжда и приема становище по проектобюджета на кметството, при условията и в сроковете по чл.8 и чл.9 от Наредбата за съставяне, отчитане и изпълнение на общинския бюджет;

2.разглежда информация от кмета на кметството за изпълнение на общинския бюджет в частта за кметството;

3.приема становища за благоустройствени и комунални мероприятия, които е необходимо да се проведат в населеното място;

4.приема становища по предложения за решения на общински съвет- Угърчин за разпореждане с общинско имущество в населеното място, които се депозират в деловодството на общинския съвет.

5.приема доклада за дейността и проблемите на кметството, които се разглеждат от общинския съвет.

6.подпомага кмета на кметството при организиране и провеждане на мероприятия за благоустрояване и хигиенизиране и при стопанисване на обекти общинска собственост на територията на населеното място.

7.подпомага кмета на кметството при осигуряване на обществен ред и полска охрана.

8.извършва текущ контрол по изпълнение на договорите по обществени поръчки за строителство и всички други строително-монтажни работи на имота-общинска собственост на територията на селото, чрез определени с решение на кметския съвет негови представители,съвместно с кмета на кметството. При констатирани от тях нередности, същите незабавно сигнализират кмета на общината.

/2/Кметският съвет изпълнява и други функции,възложени му с решение на общото събрание на населението или на Общински съвет –Угърчин.

/3/Дейността на кметския съвет се отчита веднъж годишно, заедно с отчета на кмета.

 

Чл.107. /1/В населените места, които не са административен център на кметство, за подпомагане на кметските наместници при изпълнение на техните функции по чл.103 от този правилник, по решение на събранието на населението, свикано от кмета на общината се избират обществени съвети.

/2/Обществените съвети се формират, приемат решения и имат функциите по чл.105 и 106 от този правилник.

 

Изменения в правилника

Чл.108. Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Угърчин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, може да се променя:

1.по предложение на председателя;

2.по писмено искане на група общински съветници

3.по инициатива на общински съветник

 

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • 1 . Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет-Угърчин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 21, АЛ. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
 • 2. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет-Угърчин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация влиза в сила в 7 дневен срок от приемането му и отменя досега действащия правилник по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, приет с решение № 2 от 04.12.2007 година на Общински съвет –Угърчин.
 • 3. Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Угърчин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2011-2015година е приет с Решение №74 от 14.­­­­­­­­­­­02.2012г. на Общински съвет-Угърчин. Изменен и допълнен с Решение №153/29.05.2012г. на Общински съвет-Угърчин.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg