Архив-обществени поръчки възложени с публична покана (публикувани преди 01.10.2014г.)


23.06.2014
Описание: „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Рехабилитация на пътен участък от път I - 4 до с. Славщица от км 0+000 до км 5+500 и път IV-11 624 гр. Угърчин - с. Сопот от км 0+000 до км 11+900“

07.05.2014
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на СМР, на одобрен по проект "Красива България" обект: Общинска сграда, гр. Угърчин.

11.04.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на доставка оборудване ЦСРИИ и ДЦСХ град Угърчин

21.03.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на доставка и монтаж на соларна система за топла вода, в сградата на ЦСРИИ град Угърчин

12.03.2014
Описание: “Доставка на кофи 110л., контейнери 1100л. и паркови кошчета за смет 40л. за нуждите на Община Угърчин"

24.02.2014
Описание: Организация и провеждане на обучения по проект №13-22-22 "Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg