ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА УГЪРЧИН

Дата на публикуване: 22.03.2021 09:15

ОБЩИНА УГЪРЧИН ПРОДЪЛЖАВА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА УГЪРЧИН“

От 01 февруари 2022 г. в община Угърчин продължава изпълнението на  дейностите по  Проект "Патронажна грижа + в община Угърчин" по процедура за БФП  BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 2“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 94 412,96 лв.

Срок на реализиране на проекта: 01.02.2022 г. до 01.09.2022г.

Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Предвидените дейности са в две направления:

Направление 1 - Патронажна грижа

Патронажната грижа в Община Угърчин обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата. Общият размер на компенсацията за 25 потребители на Патронажната услуга е в размер на 25 200 лв. за 6 месеца, като 19 620,00 лв. са предвидени разходи за персонала и  5 580,00 лв. са други разходи за услугата.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“

 „Патронажната грижа“ ще се изпълнява от отдел на специализираната администрация на община Угърчин. Координацията на услугата ще се извършва в сградата на общинската администрация.

„Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 25 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване

разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъдат обхванати следните населени места от общината: гр. Угърчин и селата Лесидрен, Кирчево,

Славщица и Катунец. Продължителността на услугата ще бъде за период от 6 м. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден.

„Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите). Дейността ще усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи, както и са изложени на риск от заразяване с COVID-19.

Екипът, който ще бъде ангажиран за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги е както следва: 3 бр. домашни патронажни помощници на 8 ч. работен ден, 1 шофьор на 3 ч., 1 бр. мед. сестра на 4 ч., 1 социален работник на 2 ч. и 1 психолог на граждански договор.

За реализация на проектната дейност общината ще предостави 1 превозно средство, което ще се ползва по предварително изготвен график. Ръководителят на проекта ще контролира целесъобразното използване на средства, покриващи разхода за гориво, а отчитането на изразходваното гориво ще е на база утвърдената норма на общинския автомобил и изминати километри.

Проектната дейност се осъществява по разработената от МЗ методика за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“.

Направление 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Превенцията на COVID-19 в социалните услуги ще се осъществи посредством извършване на следните дейности:

  • осигуряване на лични предпазни средства на персонала в социалните услуги;
  • въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  • тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID-19;
  • осигуряване на компютърна техника с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране).

 

Общият размер на разхода за тази дейност е 61 417.39 лв., в т.ч. 47 817,83 лв. разходи за персонал и 13 599,56 лв. други разходи, различни от посочените разходи за персонала.

Превантивните мерки за ограничаване на заразата в социалните услуги ще бъдат финансово обезпечени по проекта, което ще допринесе за опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги, ДДД, така и на служителите, предоставящи тези услуги. Предвиждаме да продължи дейността си назначения на трудов договор помощен персонал в социалните услуги. В изпълнение на работните си задачи, назначените лица ще спазват всички необходими противоепидемиологични мерки. Ще се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, с цел превенция на корона вирусната инфекция. За персонала на услугите и допълнително назначените лица ще бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства. Персоналът и  потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления  в деловодството на Община Угърчин, както и при кметовете /кметските наместници на населените места.

Лице за контакт: Димитър Димитров –Секретар на Община Угърчин  и ръководител на проекта,  тел. за връзка: 0886436247


Наименование Брой тегления
zayavlenie-potrebiteli.docx 395 Изтегли документ с име "zayavlenie-potrebiteli.docx"
deklaracia ld потребител.doc 263 Изтегли документ с име "deklaracia ld потребител.doc"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
72% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg