ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА УГЪРЧИН

Дата на публикуване: 01.09.2022 09:15

ОБЩИНА УГЪРЧИН ПРОДЪЛЖАВА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + в ОБЩИНА УГЪРЧИН“

От 01 септември 2022 г. в община Угърчин продължава изпълнението на  дейностите по  Проект "Патронажна грижа + в община Угърчин" по процедура за БФП  BG05M9OP001-2.119 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 3“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 27 468.00 лв.

Срок на реализиране на проекта: 02.09.2022 г. до 02.09.2023 г.

Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

Предвидените дейности са в

Направление  - Патронажна грижа

Патронажната грижа в Община Угърчин обхваща следните дейности: предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция); транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата. Общият размер на компенсацията за 25 потребители на Патронажната услуга е в размер на 27 468 лв. за 6 месеца, като 19 620,00 лв. са предвидени разходи за персонала и  7 848,00 лв. са други разходи за услугата.

Дейността ще надгради изпълнявания договор от общината по процедура BG05M9OP001-6.004 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + Компонент 2“

 „Патронажната грижа“ ще се изпълнява от отдел на специализираната администрация на община Угърчин. Координацията на услугата ще се извършва в сградата на общинската администрация.

„Патронажната грижа“ ще осигури здравна, социална и психологическа подкрепа на минимум 25 лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване

разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Териториално ще бъдат обхванати следните населени места от общината: гр. Угърчин и селата Лесидрен, Кирчево,

Славщица, Сопот и Катунец. Продължителността на услугата ще бъде за период от 6 м. Всеки потребител ще получава здравно-социална грижа до 2 часа на ден. Към 01.09.2022 г. са обхванати 49 лица.

„Патронажната грижа“ ще интегрира комплекс от услуги като помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.); медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; психологическа подкрепа с фокус към възстановяване на социалната интеграция на лицата в обществения живот; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

Екипът, който ще бъде ангажиран за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги е както следва: 3 бр. домашни патронажни помощници на 8 ч. работен ден, 1 шофьор на 3 ч., 1 бр. мед. сестра на 4 ч., 1 социален работник на 2 ч. и 1 психолог на граждански договор.

За реализация на проектната дейност общината ще предостави 1 превозно средство, което ще се ползва по предварително изготвен график. Ръководителят на проекта ще контролира целесъобразното използване на средства, покриващи разхода за гориво, а отчитането на изразходваното гориво ще е на база утвърдената норма на общинския автомобил и изминати километри.

Проектната дейност се осъществява по разработената от МЗ методика за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“.

Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления  в деловодството на Община Угърчин, както и при кметовете /кметските наместници на населените места.

Лице за контакт: Димитър Димитров –Секретар на Община Угърчин  и ръководител на проекта,  тел. за връзка: 0886436247


Наименование Брой тегления
zayavlenie-potrebiteli.docx 489 Изтегли документ с име "zayavlenie-potrebiteli.docx"
deklaracia ld потребител.doc 252 Изтегли документ с име "deklaracia ld потребител.doc"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
67% Complete (success)
Не :
21% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
70% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg