Добре дошли


14.06.2024
Относно: Приемане на Наредба за местни такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи от общинския поземлен фонд на територията на Община Угърчин, област Ловеч   Съгласно чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) при промяна на предназначението на земеделска земя от общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 за земите от общинския поземлен фонд, се заплаща...

15.05.2024
18.06.2024 г. Съобщение за датата, часът на започване и мястото за провеждане на писмения изпит за участие в конкурс за заемане на длъжността „директор“ на ДГ “Светулка“ гр. Угърчин, обявен със Заповед № 165/13.05.2024 г. на Кмета на община Угърчин18.06.2024 Списък на допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за заемане на длъжността  „Директор“ на ДГ “Светулка“ – град Угърчин с филиали в с.Катунец и с.Лесидрен, обявен...

07.05.2024
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 15.05.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния...

27.03.2024
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Угърчин Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на...

29.01.2024
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.01.2024г., за предложения и становища по настоящите Програма за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година              Проектите на Програмата за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2023-2032 година ще бъдат публикувани на интернет...

18.01.2024
Покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на бюджет на община Угърчин за 2024 година        Предстои приемането на бюджета на община Угърчин за 2024 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на общината.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Угърчин...