Добре дошли


17.01.2023
Покана за публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023г. в Угърчин. Проектът  на Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 година е публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината. Общественото представяне  и публичното обсъждане на Програмата за  управление и разпореждане с...

04.01.2023
           На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 03.01.2023г., за предложения и становища по настоящите Програма за управление на отпадъците на Община Угърчин 2021-2028г. и Програма за опазване на околната среда на Община Угърчин 2021-2028г.               Заинтересованите лица могат да представят предложения и становища по проектите на програмите в деловодството на Община Угърчин, пл. „Свобода“ № 1 и по електронен път на e-mail: obshtina@ugarchin.com     ПРИЛОЖЕНИЯ: ПРОЕКТ...

21.11.2022
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на взаимодействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/2003 г., изм. и доп.) Община Угърчин, гр.Угърчин, пл.Свобода №1 (наименование на физическото или юридическото лице, адрес)СЪОБЩАВАна засегнатотото население, че има инвестиционно предложение за:"Почистване и укрепване коритото на р.Каменица и изграждане на подпорни стени"С инвестиционното предложение се цели да се осигури безпрепятствено преминаване на...

17.10.2022
до 28 НОЕМВРИ 2022 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите, съгласно изискванията на § 41 на ПРЗ на ЗИД на ЗООС (изменение брой 102 на Държавен вестник от 1.12.2020 г.) http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/   На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения, в това число кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други, както следва: Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита (чл....

29.09.2022
ОБЯВА за получаване на офертни предложения за възмездно придобиване на недвижими имоти в областните градове на територията на Република България за изграждане на 6 (шест) фокус-точки във връзка с реализиране на проект „П41 Развитие на социалната икономика”, съгласно Компонент 11 „Социално включване” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, утвърден с Решение на Съвета на ЕС от 4 май 2022 г.      МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА...

28.09.2022
На основание чл.26, ал.3 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Угърчин, се приемат предложения и становища относно така изготвения  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба...