Проекти на нормативни документи

Дата на публикуване: 02.02.2016 16:53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1

16.05.2016 г. Мотиви към проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин

16.05. 2016 г. Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Угърчин


22-06-2016 г.  Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин

22-06-2016 г. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Угърчин

02-08-2016 г. Мотиви към проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Угърчин

02-08-2016 г. Проект на Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Угърчин

15-08-2016 г. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин

15-08-2016 г. Мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин

24-08-2016 г. Мотиви към проект на Наредба за измение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Угърчин, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.

24-08-2016 г. Проект на Наредба за измение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Угърчин, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията.

24-08-2016 г. Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Община Угърчин, съгласно чл.56, ал.2 и чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията с нанесени изменения и допълнения

01-09-2016 г. Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Угърчин

01-09.2016 г. Мотиви към Проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър в Община Угърчин

03.12.2018г. Мотиви, Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието  и Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Угърчин

04.02.2019 г. Мотиви и Проект на наредба за изменение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилищата от общинския жилищен фонд

25.04.2019 г. Мотиви и Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Угърчин

25.08.2019 г.  Мотиви и Проект на Наредба за изменение и Наредба  № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и  общественото имущество на  територията  на Община Угърчин. (приета с Решение № 133 от 29 май 2008 г. на Общински съвет Угърчин., изменена и допълнена с Решение №61 по протокол №5 от 26.02.2016 г., изменена и допълнена с Решение №264 по протокол №18 от 28.02.2017 г., изменена и допълнена с Решение №300 по протокол №20 от 27.04.2017 г.  )

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg