Администрация

Дирекция "Финансово-стопански дейности, канцелария и човешки ресурси" /ФСДКЧР/ (ОА)

ХРИСТИНА БАЛЕВА БАЛЕВСКА - ДИРЕКТОР             

ГАЛИНА ВЕСЕЛИН РУСКОВА - Главен счетоводител         

РУМЯНКА БОРИСОВА ПЕЙЧЕВСКА - Старши счетоводител   

ЛЮБКА ЛАЛЕВА КУТЕВА - Старши счетоводител            

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА БОЧЕВСКА - Старши счетоводител     

ДРАГОМИР МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ - Главен експерт "Бюджет и финансов контрол" и длъжностно лице по защита на данните

ЦАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА - Младши експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

МАРИЯНА ИВАНОВA МИРЧЕВА - Младши експерт "Човешки ресурси"

ДЕНИЦА ТОДОРОВА БАЛЕВА - Специалист "Канцелария и кореспонденция"

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ БАЛЕВ - Специалист "Информационни системи"

НИКОЛАЙ ЙОЧЕВ БОГДАНОВ - Изпълнител "Домакин"

МИРОСЛАВ ДОКОВ ПАТАРИНСКИ - Старши специалист "Административни дейности"

НАДКА ГЕОРГИЕВА ВЛАХОВА - Специалист "Административни дейности"

КАЛИН ЦАЧЕВ БЕЛЕВСКИ - Изпълнител "Шофьор лек автомобил до 9 места"

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

арх. ЮЛИАНА ИВАНОВА АГУШЕВА -Главен архитект

Отдел "Развитие и инвестиции"(СА)

СТЕЛА НАДКОВА ИГНАТОВА - Началник отдел

АНГЕЛИНА КРАСИМИРОВА СТЕФАНОВА - Главен експерт "Планиране и програмиране"

БИСТРА ДИМИТРОВА ИВАНОВА - Главен експерт "Общинска собственост"

ТАТЯНА ВАСИЛЕВА СИРАШКА - Секретар МКБППМН

НАТАЛИЯ ПЕТКОВА КРАЕВА - Старши експерт "Общинска собственост"    

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЙОНОВСКА - Специалист "Общинска собственост"            

ПЕТЯ СТОЯНОВА МИТЕВА - Старши специалист "Социални дейности и култура"

ПЕТЯ ПЛАМЕНОВА КЪРДЖОВА - Специалист "Младежки дейности, спорт и туризъм"

Отдел "Гражданска регистрация, административно обслужване и  архив" /ГРАО/ (СА)

КАТЯ ДОЧЕВА ЕВРЕВА - Началник отдел        

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА ЙОШЕВА - Старши експерт "ГРАО и архив"   

РОЗАЛИНА СИМЕОНОВА МЯШКОВА - Главен специалист "Административно и информационно обслужване"

ТИНКА ЙОТОВА КАЛЧЕВА - Старши специалист "Административни дейности" с. Лесидрен

ПОЛИНА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА - Старши сециалист "Административни дейности" с.Кирчево

ВАЛЕРИЯ ГОШЕВА ВЪЦОВА - Главен специалист ГРАО  

Отдел "Местни приходи" /МП/ (СА)

ГРЕТА НИКОЛОВА ГАЧЕВСКА - Началник отдел   

СВЕТЛА ВЕЛИЧКОВА ЛАЛЕВА - Главен инспектор

ПЕЦА КАЛЧЕВА ПЪЛЕВСКА - Старши специалист

Отдел "Устройство на територията, техническа инфраструктура, екология и чистота" (СА)

ДИЯНА МАРИНОВА КАТЪРСКА - Началник отдел

ГЕОРГИ МАРИНОВ БАЕВ -Младши експерт "Устройство на територията"

EМИЛ ПАВЛОВ ЖИВКОВ - Главен специалист "Устройство на територията"

ИВАН МАРИНОВ МИЧЕВСКИ - Главен специалист "Техническа инфраструктура"

ВАСЯ МИТКОВА СКОРЧЕВА - Старши специалист "Строителство"

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ НЕДКОВ - Старши специалист "Строителство"

ЙОВКО МИХАЛЕВ БАЧЕВСКИ - Главен специалист "МТБ и ПВЗ"

СИЛВИЯ МАРИНОВА СЛАВЩЕВСКА - Главен специалист "МТБ и ПВЗ"

ГАНКА КОЛЕВА СЪЛИНСКА - Изпълнител "Чистач - хигиенист"

ЕЛКА АНТОНОВА СТЕФАНОВА - Изпълнител "Чистач - хигиенист"

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg