ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
О Б Я В А

за среща за обществено обсъждане

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка и във връзка с чл.81, ал.1, т.1 от Закона за опазване на околната среда, Община Угърчин съобщават на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА. Общественото обсъждане ще се проведе на 27.08.2019 г. /Вторник/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Угърчин. Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в деловодството на Община Угърчин се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.ВСИЧКИ ПРИЛОЖЕНИЯ ОТНОСНО ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА УГЪРЧИН (ТУК)

СЪОБЩЕНИЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка към Oбщ устройствен план нa Община Угърчин съгласно изискванията чл. 20, ал. 1, т. 1, т. 2 и чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредбата за ЕО” (ДВ, бр. 57/04 г., изм.)

Протокол от обществено обсъждане на предварителен проект на общ устройствен план и доклад за екологична оценка на плана

Протокол №5 от 05.11.2019 г. от заседание на Експертен съвет по устройство на територията при Община Угърчин
Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg