Информационенен каталог

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:08
 1. Сервизна информация
  - Име на Общината – Община Угърчин, обл. Ловеч
  - Точен адрес – гр. Угърчин, пл. “ Свобода” № 1
  - Пощенски код - 55 80
  - Телефонен код, тел., факс – 06931, 21 21
  - Е – mail: obshtina@ugarchin.com
 2. Обща информация и инфраструктура
  2.1. Географски обхват: граници, площ, населени места и кметства

  Община Угърчин е една от 8-те общини на област Ловеч с площ от 524,313 дка,  представляващи 12.66% от територията на област Ловеч (четвърта по големина в областта след общините Троян, Ловеч и Тетевен). Тя включва 11 населени места, а именно: гр. Угърчин и 10 села – Лесидрен, Катунец, Кирчево,  Микре, Голец, Сопот, Драгана, Каленик, Славщица и Орляне с общо население към 31.12.2018г. 5531 жители и съответно гъстота на населението 10.5 души/кв.км. (най-слабо населената община в областта).

  Съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), община Угърчин е част от района на  BG31 - Северозападен район на планиране (NUTS 2) в границите на район BG3 - „Северна и Югоизточна България“ (NUTS 1)  и попада в обхвата на BG315 - област Ловеч (NUTS 3).

  Съгласно категоризацията на общините, община Угърчин попада в групата на общините от 4-та категория. В административно отношение са обособени 8 кметства и 2 кметски наместничества.

  2.1.1. Местоположение, съседство и административен център.

  Община Угърчин се намира на 120 км. от столицата гр. София; 33 км. западно от областния център гр. Ловеч и 28 км. източно от гр. Луковит. Град Угърчин е административен център на общината. Общата площ на града  е 1863 дка.

  2.1.2. Пространствено развитие

  В Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025г. е възприет урбанистичен модел за развитие. При определяне значението на населените места като центрове на развитие е възприета йерархичната структура на градовете-центрове както следва:

  • Първо ниво - столицата София, център с европейско значение за националната територия;
  • 2-ро ниво - големи градове, центрове с национално значение за територията на районите;
  • 3-то ниво - средни градове, центрове с регионално значение за територията на областите;
  • 4-то ниво – малки градове с микрорегионално значение в територията на групи общини;
  • 5-то ниво – много малки градове и села, центрове на общини.

  Факторите за определяне на потенциала на градовете, изпълняващи функции на градове-центрове с изявени регионални функции са свързани с обективната оценка на  транспортно-географското им местоположение, демографска „тежест”, обслужващи функции, традиционно поддържани връзки с прилежащите територии и др. Според предложената класификация в Националната концепция за пространствено развитие в област Ловеч попадат:

  • 1 град от трето ниво - център с регионално значение в територията на областта – Ловеч;
  • 3 града от четвърто ниво - малки градове с микрорегионално значение в територията на групи общини - Луковит, Тетевен и Троян, като Троян е от градовете от 4 ниво, които показват възможности при подходящо бъдещо развитие и стимулиране да преминат в 3 ниво;
  • 4 града от пето ниво – много малки градове и села с общинско значение в територията на група общини – Априлци, Летница, Угърчин и Ябланица.

  Градовете – центрове имат мисията да намаляват ефекта от моноцентрично развитие в националната територия.

 3. Икономика и бизнес

  Община Угърчин попада в Северозападния район от ниво 2, който е на последно място сред районите на ниво NUTS 2 за страната по показателите за БВП и БДС и с най-малък принос към съвкупния национален БВП. През 2018г. БВП на района е 7 674 млн. лв. или 7% от БВП на РБългария, а БДС – 6 655 млн. лв. или 7% от БДС на РБългария.

  Приносът на област Ловеч в БВП на СЗР за  2018г. е 1 215 млн. лв., или 1.11% от БВП на страната, като той е на трето място по този показател след област Враца и област Плевен.

  По Брутен вътрешен продукт на човек от населението, Северозападният район от ниво 2 отново заема последно място в страната (10 244 лв. на човек от населението за 2018г.). Област Ловеч е на второ място по този показател (след област Враца) в рамките на Северозападен район като генерира 9 653 лв. за 2018 г., при средно за страната 15 615 лв.

  Към 2018г. на територията на общината функционират 164 броя нефинансови предприятия, което представлява 2.91% от общия брой нефинансови предприятия в област Ловеч, а приносът на НПП, регистрирани от нефинансовите предприятия в община Угърчин към областните НПП е 1.79%

  Икономическият профил на община Угърчин съвпада с този на област Ловеч. Според данните за добавена стойност по факторни разходи, към 31.12.2018г. 53.31% от икономиката на общината е концентрирана в „Селско, горско и рибно стопанство“, следвана от „Преработваща промишленост“ с 31.19% и 5.64% -  „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

  Броят на предприятията от нефинансовия сектор на територията на общината остава постоянен за периода 2016-2018г. В сравнение обаче с 2014г. е отбелязано намаление с 8 броя. През 2018г. най-голям е броя на предприятията, опериращи в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 68 броя (41.46%), следвани от предприятията, опериращи в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 36 броя (21.95%) и „Преработваща промишленост“ – 22 броя (13.41%).

  Селското стопанство има важно значение за развитието на общината, като подходящите природно-климатични условия и традициите в този отрасъл са основни предпоставки за неговото развитие. Екологично-чистият район на община Угърчин благоприятства развитие на органично животновъдство и земеделие. Благоприятните климатични условия в общината са добра предпоставка за обособяване на района като преработвателна и хранително-вкусова промишленост за сливи, ябълки и други.

  Растениевъдство и животновъдство

  За периода 2014-2018г. е налице тенденция на увеличаване на площта на засетите земи с маслодайна рапица, пшеница, царевица и слънчоглед, а засятата площ с ечемик е намаляла над три пъти. На територията на общината са регистрирани за 2009 г. 144 земеделски производители, 20 пчелари и 89 животновъди. Броят на земеделските производители намалява и към 2012 г. той е 114. Със затворен цикъл на производство е кооперация “Доверие”- с. Лесидрен. Фирмата отглежда животни и продава фуражи, месо, колбаси и деликатеси. Представените данни показват тенденция на увеличаване на площта на засетите земи с маслодайна рапица, царевица и слънчоглед, а засятата площ с ечемик е намаляла над три пъти. В края на изследвания периода засятата площ с пшеница е увеличена в края на периода с 63 %.

  Животновъдството в община Угърчин е съсредоточено в частния сектор, като основно животните се използват за задоволяване на лични нужди, и много по-малка част се отглеждат във фирми и кооперации. В общината традиционно е развито говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството и птицевъдството. В последните години има увеличен интерес към пчеларството. Към 2012г. в община Угърчин има две млечни ферми от първа група с 56 крави и 47 бр. млечни ферми то трета група с 315 крави.

  Услуги

  Секторът на услугите е добре развит като най-силно представен е подсекторът „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, като през 2018г. 41.46% от нефинансовите предприятия на територията на общината извършват своята основна дейност в сектора.

  Други развити под-сектори са „Транспорт, складиране и пощи“ с 1.06% добавена стойност по факторни разходи през 2018г., „Хотелиерство и ресторантьорство“ с 0.47% добавена стойност по факторни разходи, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 1.04% добавена стойност по факторни разходи и „Професионални дейности и научни изследвания“ – 0.80% добавена стойност по факторни разходи.

  Туризъм

  Общината разполага с малък брой места за настаняване, сред които, една  къща за гости в  гр. Угърчин,  една къща за гости в с. Драгана, една къща в с. Голец, както и стаи за гости в с. Лесидрен. Липсват туристически спални за настаняване в останалите селища от общината. Основната хотелска база на територията на общината е хотел „ Лесидрен“ в с. Лесидрен.  Съществува също Комплекс, който е собственост на Съюза на филмовите дейци в България и се стопанисва от тях. Необходимо е да се подобри туристическата инфраструктура, изразяваща се в осигуряване на достъп до туристически забележителности и атракции, места за настаняване, хранене и отдих. За оформянето на община Угърчин като туристическа дестинация е необходима реклама, създаване на печатни материали, използване на възможностите на Интернет и други. За развитието на туризма в общината ще допринесе обучението на хората, занимаващи се с туристическа дейност, предлагането на специализирани туристически пакети, повишаване грижите за клиента, по-високи стандарти и качество на обслужване, съвременен маркетинг и други, които ще допринесат за повишаване качеството на туристическото обслужване и за популяризирането на общината като туристическа дестинация.
 4. Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестиции

  - Общината чрез различни инвестиционни фондове е реализирала 11 бр. проекти, основно водоснабдителни, разработила е още 6 бр. проекти за реконструкция центъра на гр. Угърчин, улична и водопроводна мрежа и др. , за които търси инвестиции.
  Община Угърчин няма двустранни и международни сътрудничества.
 5. Природни забележителности и паметници на културата

  На територията на общината няма по-характерни природни забележителности, но се характеризира с благоприятен и мек климат, разнообразни гористи и голи хълмове набраздени с тесни и просторни лъки и равнини характерни за предбалкана. Лъкатушещите реки между зелените лъки и ливади, а в някой случаи и между отвесни скали придават неповторим колорит на природата в Община Угърчин.
 6. Екология и туризъм

  На територията на Общината няма промишлени замърсители, което обуславя чистият въздух, вода и почви. Произвежданата селскостопанска продукция е екологично чиста.
  Угърчин разполага с модерен Читалищен дом и Спортна зала с 800 места, творчески дом на кинодейците в с. Лесидрен и Туристическия дом в гр. Угърчин, които представят добри условия за почивка, а язовирите “ Морун”, “Света” и язовир “Сопот “ са добра база за краткотраен отдих и туризъм.
 7. Спортна инфраструктура                                                                                                                                                                                     
  7.1 Фитнес клуб
  В центъра на гр.Угърчин се намира новоизграденият безплатен фитнес клуб, който  разполага с висок клас съвременно оборудване, мултифункционални машини и уреди за ефективни тренировки за начинаещи и напреднали. Разполага също и с климатизация и благоприятни условия за трениращите както през лятото, така и през зимата. Снимки може да видите ТУК 
  7.2 Спортни игрища
  На територията на гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево са изградени по аналог игрища с изкуствена настилка и висока износоустойчивост, като основното им предназначение е за мини-футбол, а настилката им позволява целогодишна експлоатация. 

  Снимки на спортно игрище в гр.Угърчин ТУК
  Снимки на спортно игрище в с.Лесидрен ТУК
  Снимки на спортно игрище в с.Кирчево ТУК

 8. Снимки
 9. Знак на Общината – за сега няма утвърден
 10. Асоциации, членства, побратимени градове и партньорства.


Община Угърчин е член на НСОРБ, също така е и член на Регионалното сдружение на Общините “ Централна стара планина”.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg