Заповеди (2015 г. - 2019 г.)

Дата на публикуване: 16.02.2016 17:35
06.11.2019 г. Заповед №306/06.11.2019 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 21.11.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.10

01.11.2019 г.  
Заповед №293 от 01.11.2019 г. за продажба на общинско придаваемо място, с площ от 80 кв. м., представляващо, съгласно скица №15-988298/30.10.2019г. на СГКК Ловеч, ИМОТ с идентификатор 75054.900.2638, на Цеца Георгиева Цокова, с адрес гр. Угърчин, общ.Угърчин, обл. Ловеч, ул. „Васил Левски” №259


31.10.2019 г.
Заповед №290 от 30.10.2019 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 18.11.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”


01.10.2019 г.
Заповед № 251 от 01.10.2019 г. за определяне спечелил участник в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Угърчин, представляваща Поземлен имот 


25.10.2019 г. Заповед №249/25.09.2019 г. за одобряване изработения Подобен Устройствен План - план за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор: 43325.9.389

12.09.2019 г. Заповеди № от 226 до  231 за спечелили публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

11.09.2019 г. Заповед №225 от 11.09.2019 г. за одобряване изработения ПУП-ПЗ в обхват: Разделяне на Поземлен имот с идентификатор 43325.160.10 на два нови поземлени имота: Поземлен имот с идентификатор 43325.160.678 и поземлен имот с идентификатор 43325.160.677 съгласно скица предложение

05.09.2019 г. Заповед №220 от 05.09.2019 г. за насрочване
 публично оповестен конкурс на 27.09.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за  отдаване  под  аренда за създаване на трайно сливово насаждения на: общинска земеделска земя – имот с идентификатор №75054.151.101, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 569,145 дка, актуван с АЧОС №2051/17.08.2016г. за срок до 20 стопански години – от 2019/2020г. до 2038/2039г. включително.


25.06.2019 г. Заповед №161 от 25.06.2019 г. за продажба на „Ракита - Р” ЕООД, чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост, общинско придаваемо място с площ от 7 кв. м., представляващо, съгласно скица №15-549568/19.06.2019г., на СГКК – Ловеч, поземлен имот с идентификатор 43325.500.1383 по КККР на с. Лесидрен, общ. Угърчин.


21.06.2019 г. Заповед №160 от 21.06.2019 г. за продажба на Надка Стоянова Вътова - управител на фирма ''МАРИЯ РОС - 2015'' ООД с адрес: с. Лесидрен, Община Угърчин, ул. ''Христо Ботев'' №10,  имот частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 43325.500.1375, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Лесидрен.

20.06.2019 г. Заповед №158 от 20.06.2019 г. за одобряване изработения ПУП-ПРЗ в обхват: 1.Обособяване от ПИ 48060.32.24, УПИ II-32.24 и от ПИ 48060.32.25, УПИ III-32.25 на нов обединен УПИ II-32.24,25 в масив 32, местност "Команското" в землището на с.Микре, община Угърчин, област Ловеч. 2.Преотреждане на новия УПИ II -32.24,25 в масив 32 "За добив на  подземни богатства и производство"

20.06.2019 г. Заповед №157 от 20.06.2019 г. за одобряване изработения ПУП-ПР за ПИмот 75054.900.2273, УПИ V в кв. 3 отреден "За обществено обслужване" по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч от 2004 г.

20.06.2019 г.
Заповед №156 от 20.06.2019 г. за одобряване  изработения ПУП - ПР с обхват: Промяна регулацията на съществуващите УПИ ХIII-1986 и УПИ XIV в кв.156


26.02.2019 г. Заповед №54 от 26.02.2019 г. за одобряване изработения ПУП-ПРЗ за ПИмот 23060.500.469, пл.№ 469, УПИ ХVI-469 и ПИ с идентификатор 23060.500.204, пл.№204 УПИ ХVII-204 в квартал 31 по ПУП-ПРЗ на с.Драгана, Община Угърчин

11.02.2019 г.
Заповед №РД-02-15-25 от 05.02.2019 г.на зам.министър на МРРБ за разрешаване на Агенция "Пътна инфраструктура", да изработи проект на ПУП-ПП за обект: АМ "Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел "Плевен" и център за управление при км 18+501 на път II-35, в землищата на с.Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с.Лисец, с.Баховица и с.Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с.Николаево и с.Бохот, община Плевен, област Плевен.

04.02.2019 г. Заповед №37 от 04.02.2019 г. за одобряване изработения ПУП-ПР в обхват: Обособяване от ПИ 48060.32.25 на нов УПИ III - 32.25 в масив 32, местност "Команското" в землището на с.Микре, община Угърчин, област Ловеч. 2.Преотреждане на новия УПИ III - 32.25 в масив 32 "За добив на подземни богатства и производство" с дадените в него линии на застрояване

01.02.2019 г. Заповеди № от 23 до 36/01.02.2019 г. за спечелили  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин.

27.12.2018 г. Заповед №651 от 27.12.2018 г. за предоставяне на съответните ползватели имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин, съгласно приложения списък, постъпил към Искане с изх изх.№РД-19-03-2046/25.10.2018г.на Областна дирекция земеделие – Ловеч.


30.11.2018 г. Заповед №632 от 29.11.2018 г.  и документация за участие
в  публичен търг с тайно наддаване,  на 27.12.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  1 стопанска година, както следва: 2018/2019, на общинска земеделска земя – частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Голец.26.11.2018 г. Заповед №626 от 26.11.2018 г.
за проведеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 18.12.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин. Обявлението и документацияна за участие може да изтеглите тук21.11.2018 г. Заповед № 600 /20.11.2018г.за учередяване на безвъзмездно право на прокарване, на трасето на кабел НН, преминаващ през имоти общинска собственост за обект: „Външно кабелно електрозахранване НН на „Съществуващи сгради“, УПИ IХ-1642, поземлен имот с идентификатор 75054.900.1642, квартал 90 по плана на гр. Угърчин, ул. „Църковна“ №10, община Угърчин, област Ловеч, съгласно представен инвестиционен проект част „Геодезия“


03.10.2018 г. Заповеди №547,548/01.10.2018 г. и  №554,555,556,557,558/03.10.2018 г.
за спечелили  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №484/30.07.2018г.03.09.2018 г. Заповед № 514 от 03.09.2018 г.
за прекратяване публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор №75054.151.101, с площ от 569 145 кв.м /569,145 дка/ в землището на гр. Угърчин, местнот „Мерата“, НТП: нива, актуван с АЧОС №2051/17.08.2016 год., за създаване и отглеждане на трайни насаждения – сливи, за срок от 20/двадесет/ стопански години – от стопанската 2018/2019. до стопанската 2037/2038 год., включително, поради това, че участниците класирани на първо и второ място се отказват от подписване на договора.


17.08.2018 г.
Заповед №502 от 17.08.2018 г. на кмета на Община Угърчин за учередяване на  възмездно право на строеж за построяване на Желязо-решетъчна кула/Ж-Р/ с площ 12кв.м .,  върху  следният собствен имот:  

12кв.м./дванадесет квадратни метра/ от поземлен имот с № 15552-186026 в землището на с.Голец, по картата на възстановената собственост/КВС/, УПИ I-186026 в масив 186 по ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед 285/19.03.2018 година на на Кмета на Община Угърчин; местност „Свинево”, площ на имота 0,900 кв.м., начин на трайно ползване: Др. селищна територия; при съседи 15552-186018, 15552-186027. Гореописания поземлен  имот - общинска земеделска земя  попада в  УПИ I-186026 отреден чрез направен ПУП : “За съоражение на техническата инфрасруктура”, находящ се в масив 186, местност „Свинево” в землището на с.Голец.31.07.2018 г.  Заповед №484/30.07.2018 г.
за проведеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ, на 23.08.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.

20.07.2018 г. Заповед №478 от 18.07.2018 г. за определяне на  спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот № 75054.151.101, с площ от 569145 кв.м (569,145 дка), в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, НТП: нива, актуван с АЧОС №2051/17.08.2016г., за създаване и отглеждане на трайни насаждения - сливови, за срок от 20 (двадесет) стопански години - от стопанската 2018/2019г. до стопанската 2037/2038г.04.07.2018 г.
Заповед №458 от 04.07.2018 г. за определяне  на спечелил  участник в  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2018г., до 30.09.2023г., на общинска земеделска земя – (временна общинска собственост) в землището на с. Сопот, общ. Угърчин
04.07.2018 г. Заповед № 459 от 04.07.2018 г за определяне на  спечелил участник в  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2018г., до 30.09.2023г., на общинска земеделска земя – (временна общинска собственост) в землищата на с.Каленик, с. Катунец, с.Драгана и с. Сопот, общ. Угърчин

04.07.2018 г. Заповед №460 от 04.07.2018 г.  за определяне на   спечелил участик в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2018г., до 30.09.2023г., на общинска земеделска земя – (временна общинска собственост) в землищата на с.Драгана и с. Сопот, общ. Угърчин


04.07.2018 г. Заповед №461 от 04.07.2018 г. за определяне на спечелил участик в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2018г., до 30.09.2023г., на общинска земеделска земя – (временна общинска собственост) в землището на с. Сопот, общ. Угърчин


04.07.2018 г. Заповед №457 от 04.07.2018 г.
за определяне на спечелил  участник в  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на  на помещение публична общинска собственост с площ от 20 кв.м, което ще се използва за офис, находящо се на първи етаж от сграда 43325.500.1080.2 , общинска собственост, с административен адрес: с.Лесидрен,  п.к. 5520, ул. „Стара Планина“  попадаща в поземлен имот с идентификатор 43325.500.1080 по кадастралната карта на  с.Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с АПОС №1575/02.09.2013 г, обявен със Заповед № 421/12.06.2018г. на Кмета на община Угърчин.02.07.2018 г. Заповед № 453 от 02.07.2018 г.
за  определяне на  спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека, находящо се на първи етаж от сграда 75054.900.1411.1 , общинска собственост, с административен адрес: гр. Угърчин,  п.к. 5580, ул. „Христо Ботев“  попадаща в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1411 по кадастралната карта на  гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, обявен със Заповед № 423/12.06.2018г. на Кмета на община Угърчин­02.07.2018 г. Заповед №452 от 02.07.2018 г.  з
а определяне на  спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години  на общински терен с  площ от 1 кв.м, за поставяне на кафеавтомат, находящ се в сградата на Община Угърчин -  сграда с кад. № 75054.900.1444.1, в УПИ ХІ – 1444, в кв.97, по плана на гр.Угърчин, обявен със Заповед № 422/12.06.2018г. на Кмета на Община Угърчин.


25.06.2018 г. Заповед №435/25.06.2018 г. за определяне на 
купувач на специален автомобил  марка УАЗ модел 452А с регистрационен номер ОВ 5571АК25.06.2018 г.


20.06.2018 г. Заповед №
431/20.06.2018г.за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 420 от 12.06.2018г.След издаването на Заповед 420 от 12.06.2018г.  за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на 28.06.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023г. на общинска земеделска земя – частна общинска собственост и временна общинска собственост в землищата на с.Каленик, с. Катунец, с.Драгана, с.Сопот и  с. Микре по масиви, се констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в точка 1, страница 9, ред 3, при изписването на площта на поземлен имот с кад. № 23060.75.147 – нива в местността „Средоката”, в землището на с. Драгана, като вместо 7.910 дка погрешно е записано 79.110 дка.12.06.2018 г. Заповед № 423/12.06.2018 г. и тръжна документация за провеждане публичен търг с тайно наддаване- на 28.06.2018г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 години,  на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека, находящо се на първи етаж от сграда 75054.900.1411.1 , общинска собственост, с административен адрес: гр. Угърчин,  п.к. 5580, ул. „Христо Ботев“  попадаща в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1411 по кадастралната карта на  гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч.12.06.2018 г.
Заповед №421/12.06.2018 г. и тръжна документация за провеждане на публичен търг на 02.07.2018г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, помещение публична общинска собственост с площ от 20 кв.м, което ще се използва за офис, находящо се на първи етаж от сграда 43325.500.1080.2 , общинска собственост, с административен адрес: с.Лесидрен, п.к. 5520, ул. „Стара Планина“ попадаща в поземлен имот с идентификатор 43325.500.1080 по кадастралната карта на с.Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, с АПОС №1575/02.09.2013 г.12.06.2018 г.
Заповед №420/12.06.2018 г. и тръжна документация  за  провеждане публичен търг с тайно наддаване,  на 28.06.2018г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023г. на общинска земеделска земя – частна общинска собственост и временна общинска собственост в землищата на с.Каленик, с. Катунец, с.Драгана, с.Сопот и  с. Микре по масиви, като участниците задължително участват за всички имоти от съответния масив.12.06.2018 г.
Заповед №422 от 12.06.2018 г.  и тръжна документация за  провеждане на публичен търг с тайно наддаване- на 02.07.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 3 години,  на общински терен с  площ от 1 кв.м, за поставяне на кафеавтомат- находящ се в сградата на Община Угърчин -  сграда  75054.900.1444.1, УПИ ХІ - 1444 в кв.97 по плана на гр.Угърчин  07.06.2018 г. 
Заповед №416 от 07.06.2018 г. за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, считано от 24.06.2018г., на помещение с  площ от 25 кв.м, представляващо, самостоятелен обект  с идентификатор 75054.900.2266.1.8 , намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 75054.900.2266 по кадастралната карта на гр.Угърчин, общ. Угърчин частна общинска собственост, с АЧОС № 1610/21.10.2013 г., обявен със Заповед № 388/14.05.2018г. на Кмета на община Угърчин­04.06.2018 г.
Заповед №413 от 04.06.2018 г. за обявяване на  публичен търг с тайно наддаване на 20.06.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на материални дълготрайни активи частна общинска собственост, съставляващи 6 бр. моторни превозни средства
14.05.2018 г.
Заповед №388/14.05.2018 г. за провеждане  на публичен търг с тайно наддаване- на 30.05.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 години, на помещение с  площ от 25 кв.м, представляващо, самостоятелен обект  с идентификатор 75054.900.2266.1.8 , намиращ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 75054.900.2266 по кадастралната карта на гр.Угърчин, общ. Угърчин частна общинска собственост, с АЧОС № 1610//21.10.20110.05.2018 г.
Заповед №380/09.05.2018 г.  за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години  върху част от самостоятелен обект  с идентификатор 75054.900.2266.1.10 (целия с площ от 225кв.м) находящ се в  гр.Угърчин, пл.” Свобода „ № 10 сграда № 1, ет.3


03.04.2018 г.
Заповед №339/03.04.2018 г. за продажба на Милко Съев Христов, чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост, общинска придаваема земя с площ от 153 км. м., представляваща: поземлен имот с идентификатор 68076.500.1844 по КККР на с. Сопот03.04.2018 г.
Заповед № 338/03.04.2018 г. за продажба  на Краю Краев Станчев, чрез сключване на договор за прехвърляне на собственост, общинска придаваема земя с площ от 438 км. м., представляваща: поземлен имот с идентификатор 68076.500.1843 по КККР на с. Сопот29.03.2018 г. Заповед №315/29.03.2018 г.  за определяне на спечелил участник в проведения конкурс за отдаване под наем на поземлен имот както следва:Поземлен имот с идентификатор №68076.24.40, в землището на с. Сопот, местност „Разкола“, с начин на трайно ползване: овощна градина, с площ от 22,541 дка. /Двадесет и два декара и 541кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително, за създаване на трайни насаждения, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г.


19.03.2018 г. Заповед №287/19.03.2018 г. за провеждане на  публичен търг на
10.04.2018г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор  23060.500.821 по кадастралната карта на с. Драгана, с площ 4000 кв.м.,  трайно предназначение на територията: урбанизирана,   начин на трайно ползване ” За друг вид производствен, складов обект” и  сградите попадащи в имота: сграда с  идентификатор 23060.500.821.1-застроена площ 116кв.м, брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, сграда с идентификатор 23060.500.821.2 -застроена площ 139 кв.м, брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, УПИ VIII квартал 4 по плана за регурация на с.Драгана, актуван с АЧОС № 1970/21.04.2016 год.  


13.03.2018 г.
Заповед № 264 от 13.03.2018 г. за  провеждани публично оповестен конкурс на 29.03.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за  отдаване  под  наем за създаване на трайни насаждения на: общинска земеделска земя – имот № 68076.24.40, в землището на с. Сопот, местност „Разкола“, с начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ от 22,541 дка /22541 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.


09.03.2018 г.
Заповед №256/09.03.2018 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка№ 6, с площ от 136 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор №75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор  №75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин /в двора на бивше СПТУ - гр. Угърчин/

26.02. 2018 г.
Заповед № 229/26.02.2018 год. за определяне на  спечелил участник в проведения конкурс за отдаване под аренда на поземлен имот № 15552.077017, с площ от 30,499дка, в землището на с. Голец, местност „Крушака“


26.02.2018 г. Заповед   № 222/23.02.2018 год. за определяне на спечелил   участник в проведения конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти в землището на с.Голец

23.02.2018 г. Заповед  № 225/23.02.2018 г. за определяне на  спечелил участник в проведения конкурс за отдаване под наем на поземлени имоти в с.Сопот

19.02.2018 г.
Заповед № 200/19.02.2018 г. за провеждане на публичен търг на 07.03.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 6 с площ от 136 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин (в двора на бивше училище СПТУ – гр. Угърчин), публична общинска собственост – АПОС №1231/10.11.2011г.


31.01.2018 г. Заповед № 131/31.01.2018 г.за провеждане на публично оповестен конкурс на
21.02.2018г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин –заседателна зала,
за  отдаване  под  аренда за създаване на трайни насаждения на:
общинска земеделска земя – имот №15552.077017, в землището на с. Голец, местност „Крушака“, с начин на трайно ползване: полска култура, с площ от 30,499 дка, актуван с АЧОС №545/10.03.2003г. за срок до 20 стопански години – от 2017/2018г. до 2036/2037г. включително.

30.01.2018 г. Заповед № 130/30.01.2018 г. за  провеждане на  публично оповестен конкурс на
19.02.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – .заседателна зала, за  отдаване  под  наем за създаване на трайни насаждения на:

     1.1. общинска земеделска земя – имот №67057.19.38, в землището на с. Славщица, местност „Градежа“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 0,777 дка /777 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

     1.2. общинска земеделска земя – имот №67057.19.39, в землището на с. Славщица, местност „Градежа“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,233 дка /1 233 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

     1.3. общинска земеделска земя – имот №67057.19.71, в землището на с. Славщица, местност „Горна ограда“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 4,634 дка /4 634 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.4. общинска земеделска земя – имот №67057.20.63, в землището на с. Славщица, местност „Либ. долчина“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 2,239 дка /2 239 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.5. общинска земеделска земя – имот №68076.241.27, в землището на с. Сопот, местност „Горунака“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 10,608 дка /10 608 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.6. общинска земеделска земя – имот №68076.241.55, в землището на с. Сопот, местност „Горунака“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 104,208 дка /104 208 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.7. общинска земеделска земя – имот №68076.241.71, в землището на с. Сопот, местност „Горунака“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,998 дка /1 998 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.8. общинска земеделска земя – имот №68076.241.98, в землището на с. Сопот, местност „Горунака“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 0,767 дка /767 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.9. общинска земеделска земя – имот №68076.251.1, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 10,744 дка /10 744 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.10. общинска земеделска земя – имот №68076.251.24, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 0,747 дка / 747 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.11. общинска земеделска земя – имот №68076.251.29, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 0,794 дка / 794 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.12. общинска земеделска земя – имот №68076.251.41, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 1,500 дка / 1 500 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.13. общинска земеделска земя – имот №68076.251.43, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 10,121 дка / 10 121 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.14. общинска земеделска земя – имот №68076.251.44, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 8,627 дка / 8 627 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително.

    1.15. общинска земеделска земя – имот №68076.251.54, в землището на с. Сопот, местност „Фратювото“, с начин на трайно ползване: нива, с площ от 2,039 дка / 2 039 кв.м/, за срок до 10 стопански години – от 2017/2018г. до 2026/2027г. включително

30.01.2018 г. Заповед №129/29.01.2018 г. за  провеждане на  публично оповестен конкурс на 15.02.2018г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за  отдаване  под  аренда за създаване на трайни насаждения на:

1.1. общинска земеделска земя – имот №15552.062001, в землището на с. Голец, местност „Кесикору“, с начин на трайно ползване: полска култура, с площ от 68,945 дка, актуван с АЧОС №2162/15.02.2017г. за срок до 20 стопански години – от 2017/2018г. до 2036/2037г. включително.

1.2. общинска земеделска земя – имот №15552.056001, в землището на с. Голец, местност „Крушака“, с начин на трайно ползване: полска култура, с площ от 243,517 дка, актуван с АЧОС №2181/20.02.2017г., за срок до 20 стопански години – от 2017/2018г. до 2036/2037г. включително.

04.01.2018 г. Заповед №19/04.01.2018 г. за учередяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10/десет/ години върху помещение от 56 кв.м в ролза на "Сдружение Клуб на пенсионера с.Драгана"

21.12.2017 г. Заповеди за определяне на спечелили участници в проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ


07.12.2017 г. Заповед №1288/07.12.2017 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване - помещение с площ от 94 кв.м., представляващо част от първи етаж в сграда с идентификатор 68076.500.92.2 по кадастралната карта на с.Сопот


06.12.2017 г. Заповед №1247/30.11.2017 г. за осигуряване на свободен достъп на Агенция "Пътна Инфраструктура" и ДЗЗД "АМ Хемус-2016", през имоти в землищата на Община Угърчин


06.12.2017 г. Заповед №1271/05.12.2017 г. за предоставяне на съответните ползватели имотите-полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин, съгласно приложен списък, постъпил към Искане с изх.№ РД-05-2360/20.10.2017 г. на Областна дирекция Земеделие -Ловеч


20.11.2017 г. Заповед №1204/17.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 год. на помещение 94 кв.м в сграда с идентификатор 68076.500.92.2 в с.Сопот


03.11.2017 г. Заповед №1152/03.11.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за продажба на имот с идентификатор 15552.500.599 по кадастралната карта на с.Голец


19.10.2017г. Заповед №1114/19.10.2017г.на Кмета на Обшина Угърчин за определяне границите на райони,видът предлагани услути по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честота на сметосъбирането и сметоизвозването за град Угърчин и 10-те населени места в община Угърчин през 2018г.

26.07.2017г. Заповед № 850/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ


26.07.2017г. Заповед № 849/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 848/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 843/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ


26.07.2017г. Заповед № 842/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 841/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища ,мери и ливади от ОПФ

26.07. 2017г. Заповед № 840/26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ

26.07.2017г. Заповед № 839/ 26.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

03.07.2017г. Заповед № 761/03.07.2017г.на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен -обект № 1705

03.07.2017г.Заповед №760/03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-прожба на стояща дървесина на корен - обект№17004

03.07.2017г.Заповед № 758/03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен-обект №1702


03.07.2017г.Заповед № 757 /03.07.2017г. на Кмета на Община Угърчин за спечелил участник в търг с тайно наддаване за покупко-пордажба  на стояща дървесина на корен-обект № 1701

20.06.2017г. Заповед №711/20.06.2017г. на кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайнно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 43325.500.461 -с.Лесидрен

20.06.2017г. Заповед №710 /20.06.2017г. на кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 39643.500.645-с.Кирчево


22.05.2017г. Заповед№ 615/22.05.2017г.за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 68076.500.20-с.Сопот

22.05.2017г. Заповед №614/22.05.2017г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 43325.500.461-с.Лесидрен


22.05.2017г.Заповед №613/22.05.2017 за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 36943.500.645-с.Кирчево

20.04.2017. Заповед №479/20.04.2017 г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот № 15552.198002 в землището на с.Голец


11.04.2017. Заповед № 446/11.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на гаражна клетка № 1, с идентификатор №75054.900.1574.4, намиращ се в двора на бившето СПТУ -гр.Угърчин

04.04.2017г. Заповед №393/04.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг за продажба на ПИ 75054.900.2577


03.04.2017г. Заповед №389/03.04.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.198002 , за създаване на трайни насаждения-сливови за срок от 20 стопански години


23.03.2017г. Заповед №322/23.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен  търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гаражна клетка №1 с площ 90 кв.м ,представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4- метален гараж ,намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

15.03.2017г. Заповед №300/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг,обявен със Заповед № 218/23.02.2017г.

15.03.2017г. Заповед №289/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост-ПИ с идентификатор 75054.900.2577

15.03.2017-Заповед №287/15.03.2017г. на Кмета на Община Угърчин -чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ-полски пътища с.Драгана

23.02.2017г. Заповед №218/23.02.2017г. на Кмета но община Угърчин и тръжна документация -търг с тайно наддаване да отдаване под наем -10 кв.м от подпокривното пространство на сграда-кметство с.Катунец с идентификатор 36662.500.329.4  за монтаж на базова станция и антена на мобилен оператор


03.02.2017г. Заповед №149/03.02.2017г. на Кмета на Община Угърчин

19.12.2016г. Заповед № 1590/19.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

14.12.2016г. Заповед № 1545/14.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

14.12.2016г. Заповед № 1544/14.12.2016г. на кмета на Община Угърчин

28.11.2016г. Заповед № 1478/28.11.2016 г. за определяне на спечелил участник в публично повестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на гр.Угърчин ,местност"Сопотски геран "

28.11.2016г. Заповед № 1477/28.11.2016г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Лесидрен ,местност "Драгина"

28.11.2016 г. Заповед №1476/28.11.2016г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска земеделска земя в землището на с.Лесидрен ,местност"Дъбравата"

23.11.2016 г.Заповед №1457/23.11.2016 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №1552,170041 в землището на с.Голец

09.11.2016 г. Заповед №1416/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на поземлен имот №75054.694.52 в землището на гр.Угърчин, местност "Сопотски геран", с начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС 2094/09.11.2016 г.


09.11.2016 г. Заповед №1415/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на поземлен имот №43325.7.573 в землището на с.Лесидрен, местността "Драгина", с начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АЧОС 2092/09.11.2016 г.

09.11.2016 г. Заповед №1414/09.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок ото 10 стопански години на поземлен имот №43325.1.11 в землището на с.Лесидрен, местността "Дъбравата", с начин на трайно ползване: овощна градина, актуван с АЧОС2093/09.11.2016 г.

0
3.11.2016 г. Заповед №1405/03.11.2016 г. и документация за участие в публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.170041, с площ 122 286 кв. м. в землището на с.Голец, местност "Раманово", актуван с АЧОС №2059/23.08.2016 г. за създаване и отглеждане на трайни насаждения-сливови, за срок от 20 стопански години

02.11.2016 Заповед №1389 от 02.11.2016г. Заповед за допълване на заповед №1305/13.10.2016


24.10.2016 г. Заповед № 1367 от 24.10.2016 г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор №15552.198002 в землището на с.Голец

19.10.2016 г. Заповед № 1351 от 18.10.2016 г. за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за покупко-продажба на стояща дървесина на корен 

19.10.2016 г. Заповед № 1343 от 18.10.2016 г. за отменяне на заповед №973/01.09.2016г. в частта и относна имоти №: 43325.14.99 в землището на с.Лесидрен и имот № 43325.6.229 в землището на с.Лесидрен


19.10.2016 г. Заповед №1342 от 18.10.2016 г- за определяне нна спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ


19.10.2016 г. Заповед №1341 от 18.10.2016 г.  за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддавате за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ 


19.10.2016 г. Заповед № 1340 от 18.10.2016 г.за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

19.10.2016 г. Заповед №1339 от 18.10.2016 г.за определяне на спечелил участник след провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

18.10.2016г.Заповед №1337 от 18.10.2016г. за провеждане на публичен търг на 03.11.2016 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин -заседателна зала ,с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот

18.10.2016г. Заповед № 1336 от18.10.2016 г. за провеждане на публичен търг на 03.11.2016г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин-заседателна зала,с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя

18.10.2016 г. Заповед №1335 от 18.10.2016 г. за определяне границите на районите,видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ в съответните населени места и честотата на сметосъбирането и сметоизвозването за гр.Угърчин и десетте населени места в Община Угърчин за 2017г.

18.10.2016 г. Заповед № 1325 от 17.10.2016г.за определяне на купувач на 402/четиристотин и два / кв.м от поземлен имот с идентификатор 43325.500.1081


18.10.2016 г. Заповед № 1324 от 17.10.2016г. за определяне на купувач на 163/сто шестдесет и три/ кв.м от поземлен имот с идентификатор 43325.500.1081

18.10.2016 г. Заповед №1323 от 17.10.2016г. за определяне на купувач на 124/сто двадесет и четири/кв.м от поземлен имот с идентификатор 68076.500.987 

17.10.2016 г. Заповед № РД-12-205-37/26.09.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр.Ловеч, относно разпределение на ползването на масивите за ползване в землището на гр.Угърчин, ЕКАТТЕ 75054 община Угърчин, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2016/2017 г.


14.10.2016 г. Заповед №1305 от 13.10.2016 г. относно прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 75054.151.101


12.10.2016 г. Заповеди №1286,1287,1288 и 1289 от 12.10.2016 г. за определяне на спечелили проведени търгове за отдаване под наем на пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл. 37и, ал.13 от ЗСПЗЗ.


10.10.2016 г. Заповед №1275 от 10.10.2016 г. за определяне на спечелил публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.165073


10.10.2016 г. Заповед №1276 от 10.10.2016 г. за определяне на спечелил публично оповесетн търг с явно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот №15552.198002

05.10.2016 г. Заповед №1256/05.10.2016 г. за определяне на изпълнител в открит конкурс за възлагане добив на дървесина в обект №1605


14.07.2016г.№788/14.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отддаване под наем на общинска земеделска земя-частна общинска собственост в землищата на гр.Угърчин ,с.Сопот,с.Микре и с.Голец на 02.08.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрация-Угърчин-заседателна зала

14.07.2016г. Заповед №787/14.07.2016г на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот -частна общинска собственост на 02.08.2016г. от 10.00ч. в сградата на Общинска администрациия-Угърчин-заседателна зала

11.07.2016г. Заповед №769/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване


11.07.2016г.Запавед №766/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

11.07.2016г. Заповед №767/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

11.07.2016г. Заповед №768/07.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в търг с тайно наддаване

06.07.2016г.Заповед №761/06.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за провеждане на публичен търг по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ на 25.07.2016г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Угърчин-заседателна зала
-Приложение към Заповед №761/06.07.2016г. -Справка за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП "пасища,мери и ливади" на територията на Община Угърчин

04-05-2016 Заповед № 498/04.05.2016 г. за заличаване на адреси, в които няма сгради или съществуващите са негодни за обитаване


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-08-2015 Заповед №764 от 24.08.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувач въз основа на Протокол на комисията от проведена процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.23 ал.1 т.1 и чл.38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект №1505, подотдели 1132"ч" и 1164"в" в землището на с. Микре
 
 
 
03-06-2015 Заповед № 491 от 03.06.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувачи въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.53, ал.2, чл.23 ал.1 т.1 и чл.38 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обект № 1502 в землището на с. Сопот
 
 
 
 
 
11-03-2015 Заповеди №№226,227 и 228 от 10.03.2015г на Кмета на община Угърчин за определяне на купувачи въз основа на Протокол на комисията от проведената процедура на търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1,2, чл.53, ал.2 и чл.23 ал.1 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях, в Обекти № 1503,1501 и 1504 в землищата на с. Катунец, с.Орляне и с.Драгана
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg