Публични търгове и конкурси

Дата на публикуване: 06.01.2020 09:36
Тук се публикуват всички тръжни документации и заповеди за провеждане на публични търгове и конкурси.

16.06.2022 г. Заповед №160/15.06.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на 06.07.2022г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години считано от стопанската 2022/2023 год., на общинска земеделска земя - частна общинска собственост и временна общинска собственост в землищата на с. Каленик, с. Катунец, с. Драгана, с. Орляне, с. Сопот, с. Микре, с. Славщица, с. Кирчево, с. Лесидрен и гр. Угърчин 

16.06.2022 г. Заповед №159/15.06.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг на 06.07.2022г. от 09:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68076.282.15, в землището на с. Сопот

31.05.2022 г. Заповед №145/30.05.2022 г. за продажба на общинско придаваемо място на лицето Румен Колев Василев  с площ от 33 кв. м., представляващо, съгласно скица-проект №15-5233/05.01.2022г. на СГКК Ловеч, ИМОТ с проектен идентификатор 43325.500.1397 по КККР на с. Лесидрен, общ. Угърчин, одобрени със Заповед РД-18-29/01.04.20009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, трайно предназначение на територията: урбанизирана, представляващо част от УПИ IX 743 от кв. 71 по ПУП-ПРЗ на с. Лесидрен

16.05.2022 г. Заповед №139/11.05.2022г. относно продажба на поземлен имот-частна общинска собственост 
с идентификатор 36943.500.690, с площ от 693 кв. м., съгласно скица №15-101420/01.02.2022г. на СГКК Ловеч, одобрена със заповед РД-18-49/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение засягащо поземления имот е от 26.07.2017г., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:ниско застрояване (до 10м), с адрес с. Кирчево, ул.“Бачо Киро“, при съседи: имот №36943.500.635, имот №36943.500.636, имот №36943.500.530, имот  №36943.500.529, имот  №36943.500.689 съгласно АЧОС №1788/26.05.2014г.

05.05.2022 г. Заповед №129/04.05.2022 г. за определяне на „СТЕРА АГРО” ООД, ЕИК 204163452, представлявано от Никола Венелинов Еков, със седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ №20 за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №1 с площ от 90 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

15.04.2022 г. Заповед №113/14.04.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг на 03.05.2022г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка №1 с площ от 90 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин 

29.03.2022 г. Заповед №90/29.03.2022 г. за определяне на участник Николай Димитров Гергов с адрес: гр. Угърчин ул. „В. Русковски“ №19, за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор №75054.900.612.1 със застроена площ 76 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №75054.900.612, в землището на гр. Угърчин

29.03.2022 г. Заповед №89/29.03.2022 г. за определяне на участник Николай Димитров Гергов с адрес: гр. Угърчин ул. „В. Русковски“ №19, за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №75054.900.561, в землището на гр. Угърчин

09.03.2022 г. Заповед №65/09.03.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг на 28.03.2022г. от 10:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: СГРАДА с идентификатор №75054.900.612.1 със застроена площ 76 кв.м., предназначение: селскостопанска сграда, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №75054.900.612, в землището на гр. Угърчин

09.03.2022 г. Заповед №64/09.03.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг на 28.03.2022г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №75054.900.561, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч

28.01.2022 г. Заповед №33/28.01.2022 г. за определяне на участник „РАЛИ СТИЛ 2010“ ЕООД, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ на общински терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на кафеавтомат пред сграда с идентификатор №23060.500.205.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №23060.500.205, в землището на с. Драгана

28.01.2022 г. Заповед №32/28.01.2022 г. за определяне на участник "Роки Транс 76“ ЕООД, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано  от стопанската 2021/2022г. на поземлен имот с идентификатор 36662.168.15, в землището на  с. Катунец, местност „Долна  Ялия“

07.01.2022 г. Заповед №9/06.01.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на 24.01.2022г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от стопанската 2021/2022г., на поземлен имот с идентификатор 36662.168.15, в землището на с. Катунец, местност „Долна Ялия“

07.01.2022 г. Заповед №8/06.01.2022 г. и документация за провеждане на публичен търг на 24.01.2022г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на общински терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на кафеавтомат пред сграда с идентификатор №23060.500.205.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №23060.500.205, целият с площ 2 953кв.м. в землището на с. Драгана

25.11.2021 г. Заповед №413/24.11.2021 г. за определяне на участник „ГОРДИНИ - БГ” ЕООД, ЕИК 114630686, с управител ДИКО ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, ул. „КНЯЗ ЕМИРЕТИНСКИ“ № 85, ап. 26, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ

25.11.2021 г. Заповед №412/24.11.2021 г. за определяне на участник „ЕВЕЛИНА-68” ЕООД, ЕИК 201003834, с управител СНЕЖАНА СЕМОВА ИКОВА, седалище и адрес на управление: с. Лесидрен, ул. „Ю.А. ГАГАРИН“ № 12, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ

25.11.2021 г. Заповед №411/24.11.2021 г. за определяне на участник „ПАРАЛДИ” ЕООД, ЕИК 200263947, с управител ПАВЕЛ ДРАГОМИРОВ ДИЧЕВ, седалище и адрес на управление: с. Сопот, ул. ПЕРДЕВОЙКА № 16, ет. 1, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ

25.11.2021 г. Заповед №410/24.11.2021 г. за определяне на участник „НВ - ФЕРМ” ЕООД, ЕИК 205423892, с управител Ралица Искренова Богданова, седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, ул. „Комитска” №18, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ

25.11.2021 г. Заповед №409/24.11.2021 г. за определяне на участник „Першерон” ЕООД, ЕИК 204417769, с управител Невян Евтимов Георгиев, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, акад. „Иван Урумов” №2а, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ

05.11.2021 г. Заповед №389/05.11.2021 г. за продажба на имот - общинско придаваемо място, с площ от 188 кв. м., представляващо, съгласно скица-проект №15-457321/27.04.2021г. на СГКК Ловеч с идентификатор 53967.500.1117 на Александър Александров, с адрес гр. Ловеч, общ.Ловеч, обл. Ловеч, ж.к. „Младост” №40 

05.11.2021 г. Заповед №388/05.11.2021 г. за определяне на Станьо Станев с адрес: гр. София, кв. „Подуене“, ул. „Момина клисура“ бл.105, вх.Б, ап.19, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано  от стопанската 2021/2022г. на имот както следва: поземлен имот с идентификатор 43325.9.381, в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Правец“, целият с площ от 8 599 кв.м., предназначение: земеделска, с НТП: нива, шеста категория, обявен със ЗАПОВЕД №360/14.10.2021г. на Кмета на Община Угърчин.

03.11.2021 г. Заповед №382/02.11.2021 г. и ДОКУМЕНТАЦИЯ относно провеждане на 
публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 22.11.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – неразделна част от настоящата Заповед и  публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.
Списък на свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост  с НТП "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2021/2022 год.

18.10.2021 г. Заповед №360/14.10.2021 г. за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване,  на 04.11.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години, считано  от  стопанската 2021/2022г., на имот както следва: поземлен имот с идентификатор 43325.9.381, в землището на  с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Правец“, целият с площ от 8 599 кв.м., предназначение: земеделска,  с НТП: нива, шеста категория.

11.10.2021 г. Заповед №352/08.10.2021 г. за определяне на 
„БЕСМАР“ ООД, ЕИК 205992819, седалище и адрес на управление: с. Лесидрен, ул. „Стара планина“ №33, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано  от стопанската 2021/2022г. на поземлени имоти както следва:

-           43325.9.903 в землището на  с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Правец“, целият с площ от 1 156 кв. м., предназначение: земеделска,  с НТП: нива, пета категория, обявен със ЗАПОВЕД №321/17.09.2021г. на Кмета на Община Угърчин, с предложена единствена и най-висока цена 41.50 /четиридесет и един лева и петдесет стотинки/ за декар. Същата не е под размера на обявената начална тръжна годишна наемна цена (41.00 /четиридесет и един лева/ за декар.

-           43325.10.87 в землището на  с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Барса“, целият с площ от 3 462 кв. м., предназначение: земеделска,  с НТП: нива, шеста категория, обявен със ЗАПОВЕД №321/17.09.2021г. на Кмета на Община Угърчин, с предложена единствена и най-висока цена 41.50 /четиридесет и един лева и петдесет стотинки/ за декар. Същата не е под размера на обявената начална тръжна годишна наемна цена (41.00 /четиридесет и един лева/ за декар).   


27.09.2021 г. Заповед №337/24.09.2021 г. за определяне на участник „Першерон” ООД с управител Невян Евтимов Георгиев, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, акад. „Иван Урумов” №2а, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №299/23.08.2021г.

27.09.2021 г. Заповед №326/21.09.2021 г. за определяне на участник Тодор Стоянов Вълов, адрес: гр. Плевен, ул. „Иван Вазов” №63, вх. В, ет. 3, ап. 8, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №299/23.08.2021г

27.09.2021 г. Заповед №325/21.09.2021 г. за определяне на участник Пенка Радева Стоянова, адрес: с. Лесидрен, ул. „Полк. Орлов” №15, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №299/23.08.2021г

27.09.2021 г. Заповед №324/21.09.2021 г. за определяне на участник „Биослав Ферм” ЕООД с управител Иванка Стоименова Лазарова, седалище и адрес на управление: с. Кирчево, ул. „Черно море” №3, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №299/23.08.2021г

27.09.2021 г. Заповед №323/21.09.2021 г. за определяне на участник Васил Валентинов Ганчев, адрес: гр. Ловеч, ул. „Васил Каракановски” №14, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след сключване на договорите от разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, обявен със Заповед №299/23.08.2021г

20.09.2021 г. Заповед №321/17.09.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 05.10.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, считано  от  стопанската 2021/2022г., на имоти както следва: поземлен имот с идентификатор 43325.9.903, в землището на с. Лесидрен, местност „Правец”,  целият  с площ от 1 156 кв. м., предназначение: земеделска, с НТП –нива, пета категорипоземлен имот с идентификатор 43325.10.87, в землището на с. Лесидрен, местност „Барса”,  целият  с площ от 3 462 кв. м., предназначение: земеделска, с НТП –нива, шеста категория.

10.09.2021 г. Заповед №312/09.09.2021 г. за определяне на Красимир Николов Кунчев, вх. №4600/02.09.2021г. за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 4 /четири/ месеца на самостоятелен обект с идентификатор 68076.500.92.2.2, с площ от 100.34 кв. м, представляващо част от първи етаж в сграда с идентификатор 68076.500.92.2- кметство, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68076.500.92 по кадастралната карта на с. Сопот

26.08.2021 г. Заповед №303/25.08.2021 г. за определяне на 
Цветан Светославов Славов за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, обявен със Заповед №276/22.07.2021год. на Кмета на Община Угърчин, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15552.231.41, в землището на с. Голец, общ. Угърчин

26.08.2021 г. Заповед №302/25.08.2021 г. за определяне на ЕТ „РР – Румен Радоев“, седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, ул. „Васил Левски“ №123, вх. А, ет.1, ап.1, вх. №4334/16.08.2021г. за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински терен с площ от 1 кв. м. за поставяне на кафе автомат както следва: в сградата на Община Угърчин- сграда с идентификатор 75054.900.1444.1 по кадастралната карта на гр. Угърчин

26.08.2021 г. Заповед №301/25.08.2021 г. за определяне на Веселин Енчев Биринджиев, вх. №4219/09.08.2021г. за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения- публична общинска собственост, с площ от 140 кв. м., находящи се на 3-ти етаж в сграда с идентификатор 75054.343.882.2, намираща се в поземлен имот с идентификатор 75054.343.882, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин

26.08.2021 г. Заповед №300/25.08.2021 г. за определяне на Емилия Ибришимова Ибришимова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано  от стопанската 2021/2022г. на имот както следва: поземлен имот с идентификатор 68076.291.27, в землището на  с. Сопот, общ. Угърчин

24.08.2021 г. Заповед №299/23.08.2021 г. и Документация за провеждане на 
публичен търг по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ на 13.09.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване за отдаване под наем на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин
Списък на свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП - пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчин за стопанската 2021/2022 год.

18.08.2021 г. Заповед №290/16.08.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 07.09.2021г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 /четири/ месеца, на самостоятелен обект с идентификатор 68076.500.92.2.2, с площ от 100.34 кв.м, представляващо част от първи етаж в сграда с идентификатор 68076.500.92.2- кметство, намираща се в поземлен имот с идентификатор 68076.500.92 по кадастралната карта на с. Сопот, общ. Угърчин

12.08.2021 г. Заповед №287/12.08.2021 г. за определяне на участник „АГРОСЛАВ“ЕООД,  представлявано от управителя Николай Георгиев Лазаров, за спечелил в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под наем, на земеделска земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ (ОПФ) на Община Угърчин, представляваща Поземлен имот с идентификатор  № 36943.1.1, в землището на с. Кирчево, местност „Бабята“

23.07.2021 г.  Заповед №277/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на 
публично оповестен конкурс на 09.08.2021г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала за  отдаване  под  наем за създаване на трайно орехово насаждение на: общинска земеделска земя – имот с идентификатор №36943.1.1, в землището на с. Кирчево, местност „Бабатя“

23.07.2021 г. Заповед №276/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 18.08.2021г. от 09:45 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №15552.231.41, в землището на с. Голец

23.07.2021 г. Заповед №275/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 18.08.2021г. от 09:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на общински терен с площ от 1 кв.м. за поставяне на кафе автомат както следва: в сградата на Община Угърчин- сграда с идентификатор 75054.900.1444.1 по кадастралната карта на гр. Угърчин/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на

23.07.2021 г. Заповед №274/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 18.08.2021г. от 09:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на помещения- публична общинска собственост, с площ от 140 кв.м., находящи се на 3-ти етаж в сграда с идентификатор 75054.343.882.2, намираща се в поземлен имот с идентификатор 75054.343.882, в землището на гр. Угърчин

23.07.2021 г. Заповед №273/22.07.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 18.08.2021г. от 09:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2021/2022г., на имот както следва: поземлен имот с идентификатор 68076.291.27, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Градището“

20.07.2021 г. Заповед №268/19.07.2021 г. за определяне на „Енерджи Лесидрен“ ЕООД, ЕИК 202000951, седалище и адрес на управление: с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Юрий Гагарин“ №6, за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.900.2263, адрес на поземления имот: гр. Угърчин, п.к. 5580, ул. „Плевен”

16.07.2021 г. Заповед №262/14.07.2021 г. за продажба на идеални части от сграда с идентификатор №43325.500.464.1 със застроена площ от 585 кв.м., находяща се в с. Лесидрен, община Угърчин по КК и КР, одобрени със Заповед №РД18-29/01.04.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес с. Лесидрен, ул.“Христо Ботев“ №2, която сграда е разположена в Поземлен имот  с идентификатор 43325.500.464

16.07.2021 г. Заповед №262/14.07.2021 г. за определяне на Светослав Димитров Николов за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67057.600.271, в землището на с. Славщица

16.07.2021 г. Заповед №261/14.07.2021 г. за определяне на Георги Николов Въжарски, вх. № 3593/05.07.2021г. за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение публична общинска собственост с площ от 66.48 кв. м, представляващо самостоятелен обект с идентификатор №36662.500.307.3.1, намиращо се в сграда с идентификатор № 36662.500.307.3 с предназначение – Сграда за търговия, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, находяща се в поземлен имот с идентификатор 36662.500.307 по кадастралната карта на с. Катунец

30.06.2021 г. Заповед №238/30.06.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване на 16.07.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 стопански години считано от стопанската 2021/2022 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица и с. Кирчево 
Заповед №265/16.07.2021 г. за определяне на участник „Агрослав“ ЕООД, ЕИК 203892663, със седалище и адрес на управление с. Славщица, ул. „П. Хилендарски“ № 3, представлявано от Управителя Цветан Жоров Бирисов, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2021/2022 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището с. Кирчево
Заповед №266/16.07.2021 г. за определяне на участник ЕТ„Веси-Петър Цачев“, ЕИК 820154184, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Бузлуджа“ № 7, представлявано от Петър Цачев Шойков, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2021/2022 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица и с. Кирчево

18.06.2021 г. Заповед №221/18.06.2021 г. и Документация за провеждане на публично оповестен търг на 12.07.2021г., от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост - ПИ с идентификатор 75054.900.2263, адрес на поземления имот: гр. Угърчин, п.к. 5580, ул. „Плевен”

17.06.2021 г. Заповед №215/16.06.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 06.07.2021г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 67057.600.271, в землището на с. Славщица, общ. Угърчин

17.06.2021 г. Заповед №214/16.06.2021 г. и Документация за провеждане на публичен търг на 06.07.2020г. от 13:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на помещение публична общинска собственост с площ от 66.48 кв.м, представляващо самостоятелен обект с идентификатор №36662.500.307.3.1, намиращо се в сграда с идентификатор № 36662.500.307.3 с предназначение – Сграда за търговия, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, находяща се в поземлен имот с идентификатор 36662.500.307 по кадастралната карта на с. Катунец, общ. Угърчин

12.05.2021 г. Заповед №170/12.05.2021 г. за определяне на Георги Христов Петровски за спечелил публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на поземлен имот с идентификатор 23060.87.141 в землището на с. Драгана, общ. Угърчин, обл. Ловеч, НТП „нива“, местност „Караамедско“

20.04.2021 г. Заповед №142/20.04.2021 г. и Документация за провеждане на 
публично оповестен  търг с тайно наддаване,  на 11.05.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на поземлен имот с идентификатор №23060.87.141, с. Драгана, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Караамедско”, целият с площ от 2 104 кв.м., предназначение: земеделска, пета категория.


12.04.2021 г. Заповед №135/12.04.2021 г. за определяне на “КА- Авджиев“, ЕИК 203222061, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Чукара“ №9, вх. №1604/24.03.2021г., за спечелил публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на общинска земеделска земя- нива с идентификатор 75054.697.84, намираща се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, м. „Отводнителното“

29.03.2021 г. Заповед №125/26.03.2021 г. относно определяне на Хик -М” ЕООД, ЕИК 206383486, със седалище и адрес на управление гр. Ловеч, ж.к. „Младост”, бл. 312, вх.Б, ет.6, ап.22, вх. № 1629/24.03.2021г. с управител  Мариана Авджиева за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано  от стопанската 2020/2021г. на  общинска земеделска земя- нива с идентификатор 75054.697.84, намираща се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, м. „Отводнителното“, с площ от 14 418 кв.м., 

29.03.2021 г. Заповед №124/26.03.2021 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г., 2024/2025 на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №75054.447.88, намираща се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местността „Чукара”

10.03.2021 г. 
Заповед №98/10.03.2021 г.
 и Документация за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване на 25.03.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на общинска земеделска земя – нива с идентификатор 75054.697.84, намираща се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, м. „Отводнителното”, с площ от 14 418 кв.м.

10.03.2021 г.
Заповед №97/10.03.2021 г.
и Документация за провеждане на  публичен търг с тайно наддаване, на 25.03.2021г. от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, както следва: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г., 2024/2025 на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №75054.447.88, намираща се в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местността „Чукара”, с площ от 746 кв.м., предназначение: земеделска, четвърта категория

27.01.2021 г. Заповед №51/27.01.2021 г. за определяне на „Терминал Хидравлик” ЕООД, ЕИК 205634099, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, общ. Угърчин, ул. „Табашка” № 2, вх. № 373/22.01.2021г. с управител  Йото Терзиев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на поземлен имот с идентификатор 75054.18.842 в землището на гр. Угърчин, местност „ЕРЕПА“

27.01.2021 г. Заповед №50/26.01.2021 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- ПИ с идентификатор 67057.600.271, в землището на с. Славщица, общ. Угърчин, обл. Ловеч

25.01.2021 г. Заповед №45/25.01.2021 г. за определяне на участник 
„Паралди” ЕООД, ЕИК 200263947, със седалище и адрес на управление с. Сопот, общ. Угърчин, ул. „Пердевойка” № 16, вх. № 374/22.01.2021г. с управител  Павел Дичев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот- сграда за търговия с идентификатор 75054.900.963.2, със застроена площ от 41 кв.м., и сграда за търговия с идентификатор 75054.900.963.2,със застроена площ от 17 кв.м., които ще се използват за търговска дейност с хранителни стоки

, находящи се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.96308.01.2021 г. Заповед №14/07.01.2021 г. и документация за провеждане на публичен търг на 25.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021г. на поземлен имот с идентификатор 75054.18.842 в землището на гр. Угърчин, местност „ЕРЕПА“, целият с площ от 31 959 кв.м., с НТП- изоставено трайно насаждение, девета категория

08.01.2021 г. Заповед №13/07.01.2021 г. и документация за провеждане на публичен търг на 25.01.2021г. от 09:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 67057.600.271, в землището на с. Славщица

08.01.2021 г. Заповед №12/07.01.2021 г.
и документация за провеждане на публичен търг на 25.01.2021г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на общински недвижим имот- сграда за търговия с идентификатор 75054.900.963.3, със застроена площ от 41 кв. м., и сграда за търговия с идентификатор 75054.900.963.2, със застроена площ от 17 кв.м., които ще се използват за търговска дейност с хранителни стоки

16.12.2020 г.
Заповед №375/14.12.2020 г. за предоставяне имотите на съответните ползватели – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин, съгласно приложения списък, постъпил към Искане с вх. №5511/22.10.2020г. на Областна дирекция земеделие – Ловеч.

Списък на ползвателите и имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин, приложен към искане с вх. №5511/22.10.2020г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч.


08.12.2020 г. Заповед №373/07.12.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 04.01.2021 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин - заседателна зала с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин от приложения списък - неразделна част от заповедта
Списък на свободни пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчинза стопанската 2020/2021 год.
Заповед №6/07.01.2021 
за определяне на участник -  „Гордини БГ“ ЕООД , с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №7/07.01.2021
за определяне на участник "Паралди“ ЕООД представлявано от Павел Драгомиро Дичев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №8/07.01.2021
за определяне на участник Валентин Веселинов Василев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №9/07.01.2021 за определяне на участник Владимир Николаев Лазаров за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №10/07.01.2021 
за определяне на участник Георги Добромиров Въцов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №11/07.01.2021 
за определяне на участник Марияна Диянова Досева за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ
Заповед №69/19.02.2021 г.
за определяне на участник „Гордини БГ“ ЕООД, с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, и относно прекратяване на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем пасища, мери и ливади от ОПФ – останали свободни пасища,мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет – Угърчин, от приложен списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин, обявен със Заповед №373/07.12.2020 год. на Кмета на Община Угърчин

03.12.2020 г. Заповед №370/03.12.2020 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ:  сграда с идентификатор №15552.500.558.2, разположена в поземлен имот с идентификатор №15552.500.558, в землището на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч

26.11.2020 г. Заповед №364/26.11.2020 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- представляващ, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68076.500.92.2.2, в землището на с. Сопот

20.11.2020 г.
Заповед №360/19.11.2020 г. за определяне на спечелил участник в проведен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя  – 1000 кв.м. /1.000 дка/, представляващо част от поземлен имот 75054.329.1, с НТП нива в землището на гр. Угърчин, в м. „Шумака“, целият с площ от 30 849 кв.м., пета категория, с АОС №1551/02.07.2013 год.

12.11.2020 г. Заповед №353/11.11.2020 г. за провеждане на публичен търг на 02.12.2020г. от 09:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ:  сграда с идентификатор №15552.500.558.2, разположена в поземлен имот с идентификатор №15552.500.558, в землището на с. Голец, общ. Угърчин, обл. Ловеч 

09.11.2020 г. Заповед №349/09.11.2020 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36943.500.640, в землището на с. Кирчево, общ. Угърчин, обл. Ловеч

09.11.2020 г. Заповед №348/09.11.2020 г. за определяне на участник ЕТ „Кейбълсат- Антонио Младенов” , със седалище и адрес на управление: гр.Луковит, ул.”Момчилец” № 1 представляван от Антонио Антонов, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ: помещение с площ от 20 кв.м., което ще се използва за офис, находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 75054.900.1411.1

09.11.2020 г. Заповед №347/09.11.2020 г. за определяне на участник Николай Христов с адрес: гр.Угърчин, ул.”Христо Смирненски” № 7 за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ на гаражна клетка №4 с площ от 41 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин (в двора на бивше училище СПТУ – гр. Угърчин)

09.11.2020 г. Заповед №346/09.11.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 25.11.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 68076.500.92.2.2, в землището на с. Сопот, общ. Угърчин, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/01.06.2009г. на изп. Директор на АГКК,  адрес на имота: с. Сопот, ул. „Пердевойка“ № 16, ет.1, който самостоятелен обект се намира на етаж 1, в сграда с идентификатор № 68076.500.92.2

30.10.2020 г. Заповед №333/30.10.2020 г. за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 18.11.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години, на общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин, целият с площ от 30 849 кв.м., с НТП „нива”,  пета категория, за който имот е съставен АОС №1551/02.07.2013 год.


15.10.2020 г. Заповед №317/15.10.2020 г. за провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижим имот- частна общинска собственост представляващ: помещение с площ от 20 кв. м., което ще се използва за офис, находящо се на първи етаж в сграда 75054.900.1411.1, общинска собственост, с административен адрес: гр. Угърчин, п. к. 5580, пл. „Свобода“ №4 попадаща в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1411 по кадастралната карта на гр. Угърчин

15.10.2020 г. Заповед №316/15.10.2020 г. за провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 09:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №36943.500.640, в землището на с. Кирчево

15.10.2020 г. Заповед №315/15.10.2020 г. за 
провеждане на публичен търг на 04.11.2020г. от 9:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 4 с площ от 41 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 –гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574 по кадастралната карта на гр. Угърчин (в двора на бивше училище СПТУ – гр. Угърчин)

12.10.2020 г. Заповед №311/12.10.2020 г. за определяне на „Мария Рос 2015“ ЕООД, ЕИК 203658653 с адрес на управление с. Лесидрен ул. „Христо Ботев“ №10, с управител Йото Петков Вътов за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 43325.181.19, находящ се в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Губе”, с площ от 5 202 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада

16.09.2020 г. Заповед №289/15.09.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 01.10.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ с идентификатор 43325.181.19, находящ се в землището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч, местност „Губе”

14.09.2020 г. Заповед №285/14.09.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ на 
05.10.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ
Списък на за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост  с НТП "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2020/2021 год.
Заповеди от 318/15.10.2020 г. до 325/15.10.2020 г. за  за спечелили публично оповестен търг с тайно надаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.


25.08.2020 г. Заповед №273/25.08.2020 г. за определяне на Участник „Чеко 66“ ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, общ. Ловеч, ул. св.св. Кирил и Методий №15, управител: Чавдар Дилянов Чернев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2019/2020 год., на общинска земеделска земя НТП храсти в землището на с. Голец, с ЕАТТЕ 15552, местност „КУКЛАТА“

10.08.2020 г. Заповед №256/07.08.2020г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 25.08.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години считано от стопанската 2019/2020 год., на общинска земеделска земя с НТП храсти в землището на с. Голец

05.08.2020 г. Заповед №254/05.08.2020 г. за определяне на Адрианка Иванова Добрева,  с адрес: с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч,  ул. „Стара планина“ №66, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43325.500.1080.2.6, представляващ:  помещение с площ от 36 кв.м, което ще се използва за дрогерия, находящо се на първи етаж в сградата на кметство в с. Лесидрен,общ. Угърчин

30.07.2020 г. Заповед №247/29.07.2020 г. за определяне на “Енерджи Лесидрен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Лесидрен, общ. Угърчин, ул. „Юрий А. Гагарин“ № 6, представлявано от Управителя Радослав Петков Михалев, за спечелил участник в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделска земя от Общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Угърчин, представляваща Поземлен имот с идентификатор  №75054.151.115, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 292,960 дка, актуван с АЧОС №2645/02.07.2020г., за срок до 20 стопански години – начиная от 21 октомври 2020г., и край - 30 септември 2040г.

16.07.2020 г. Заповед №236/16.07.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 03.08.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43325.500.1080.2.6, представляващ:  помещение с площ от 36 кв.м, което ще се използва за дрогерия, находящо се на първи етаж в сградата на кметство в с. Лесидрен,общ. Угърчин, адрес на имота: с.Лесидрен, ул. „Стара планина“ № 110, ет.1

14.07.2020 г. Заповед №234/14.07.2020 г. за определяне на участник ЕТ„Веси-Петър Цачев“, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Бузлуджа“ № 7, представлявано от Управителя Петър Шойков,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  гр. Угърчин, с. Лесидрен, с. Кирчево и с. Микре

14.07.2020 г. Заповед №233/14.07.2020 г. за определяне на участник „Ива агро 58“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Угърчин, пл. „Свобода“ № 10А, представлявано от Управителя Иванка Шойкова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  с. Драгана, с. Сопот  и с. Каленик

10.07.2020 г. Заповед №230/10.07.2020 г. и документация за провеждане на публично оповестен конкурс на 27.07.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала,            за  отдаване  под  аренда за създаване на трайни насаждения на: общинска земеделска земя – имот с идентификатор №75054.151.115, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 292,960 дка, актуван с АЧОС №2645/02.07.2020г. за срок до 20 стопански години – начиная от 21 октомври 2020г., и край - 30 септември 2040г.


10.07.2020 г. Заповед №228/09.07.2020 г. за определяне на участник „НВ ферм“ ЕООД, ЕИК 205423892, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Комитска“ № 18, представлявано от Управителя Ралица Богданова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Лесидрен

10.07.2020 г. Заповед №227/09.07.2020 г. за определяне на участник „Агролеспром комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Вълчо Русковски“ № 22, представлявано от Управителя Ивелин Мичев,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на гр. Угърчин, с. Сопот, с. Микре и с. Орляне

10.07.2020 г. Заповед №226/09.07.2020 г. за определяне на участник „Ива агро 58“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Угърчин, пл. „Свобода“ № 10А, представлявано от Управителя Иванка Шойкова,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на  гр. Угърчин, с. Лесидрен, с. Кирчево и с. Микре

10.07.2020 г. Заповед №225/09.07.2020 г. за определяне на участник Йордан Христов Кисов, с адрес гр. Угърчин, ул. „Опълченска“ №10,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на гр. Угърчин

10.07.2020 г. Заповед №224/09.07.2020 г. за определяне на участник ЕТ„Веси-Петър Цачев“, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Бузлуджа“ № 7, представлявано от Управителя Петър  Шойков,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Драгана, с. Сопот  и с. Каленик


10.07.2020 г.  Заповед №223/09.07.2020 г. за определяне на участник „Биослав ферм“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Кирчево, ул. „Черно море“ № 3, представлявано от Управителя Ивелина  Узунова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Кирчево

10.07.2020 г. Заповед №222/09.07.2020 г. за определяне на участник „Агрослав“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Славщица, ул. „Паисий Хилендарски“ № 3, представлявано от Управителя Цветан Борисов, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя частна общинска собственост и временна общинска собственост в землището на с. Славщица  и с. Кирчево

06.07.2020 г. Заповед №217/06.07.2020 г. за прекратяване на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП Ниви в землищата на с. Славщица, с. Сопот, и с. Кирчево.обявен със Заповед №160/20.05.2020год. на Кмета на Община Угърчин

02.07.2020 г. Заповед №212/02.07.2020 г. за определяне на Веселин Петров Шойков, Вх. №3042/26.06.2020г., за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин, обл. Ловеч

30.06.2020 г. Заповед №206/30.06.2020 г. за определяне на Владимир Николаев Лазаров, Вх. №3043/26.06.2020г., за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин, обл. Ловеч

15.06.2020 г. Заповед №197/15.06.2020 г. за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, ЕИК 205423892, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, ул. „Комитска“ № 18, представлявано от Управителя Ралица Богданова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица, с.Сопот и с. Кирчево

15.06.2020 г. Заповед №196/15.06.2020 г. за определяне на участник „Биослав ферм“ ЕООД, ЕИК 2044081924, със седалище и адрес на управление с. Кирчево, ул. „Черно море“ № 3, представлявано от Управителя Ивелина Узунова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с.Славщица и с. Кирчево

12.06.2020 г. Заповед №189/12.06.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  на 01.07.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя - частна общинска собственост и временна общинска собственост в землищата на с. Каленик, с. Катунец, с. Драгана, с. Орляне, с.Сопот, с. Микре, с. Славщица, с. Кирчево, с. Лесидрен и гр. Угърчин

12.06.2020 г. Заповед №188/11.06.2020 г. за прекратяване на публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ - останали свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, за стопанската 2019/2020 год., обявен със Заповед №124/13.04.2020г.

11.06.2020 г. Заповед №187/11.06.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг на 29.06.2020г. от 13:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.8, в гр. Угърчин

29.05.2020 г. Заповед №168/29.05.2020 г. за определяне на „Машрумс БГ“ ЕООД, седалище и адрес на управление гр.Угърчин, ул.“Васил Левски“№ 127, представлявано от управителя Тихомир Цонев Мичевски за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“

21.05.2020 г. Заповед №160/20.05.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 08.06.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години считано от стопанската 2020/2021 год., на общинска земеделска земя с НТП ниви в землището на с. Славщица, с. Сопот и с. Кирчево

13.05.2020 г. Заповед №150/13.05.2020 г. и документация за 
провеждане на публичен търг на 29.05.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.529.80, в землището на гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, местност: „Бачовското“, с площ от 68 544 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: „Лозе“, категория V,  стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 529080, актуван с АЧОС №1763/09.05.2014г.


11.05.2020 г. Заповед №144/05.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

11.05.2020 г. Заповед №143/05.05.2020 г. за определяне на „АГРОЛЕСПРОМ КОМЕРС“ ЕООД,  със седалище и адрес на управление: гр. Угърчин, общ. Угърчин, обл. Ловеч, ул. „В. Русковски“ №22  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

04.05.2020 г. Заповед №141/04.05.2020 г. за определяне на Павел Стилиянов Павлов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

13.04.2020 г. Заповед №124/13.04.2020 г. и документация за провеждане на публичен търг 
по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 30.04.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин и списък за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП  "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2019/2020 год

17.03.2020 г.  Заповед №112/17.03.2020 г. за определяне на „ПЛОДОВЕ ОТ КЮСТЕНДИЛ“, с управител Симеон Кирилов Алексов  за спечелил публично оповестен търг за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец, общ. Угърчин

17.03.2020 г.  Заповед №111/17.03.2020 г. за определяне на ЕТ „ИВЧЕТО-ВАЛЕНТИНА ВЪЛОВА“ с управител Валентина Василева Вълова за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки

17.03.2020 г.  Заповед №110/17.03.2020 г. за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

17.03.2020 г. Заповед №109/17.03.2020 г.
за определяне на “ДРАСТО-2008“ ЕООД, с управител Денислав Стоянов Шахънски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години, на общински недвижим имот – монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

02.03.2020 г. Заповед №87/24.02.2020 г. за извършване на замяна на три броя поземлени имоти, частна общинска собственост - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1848, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1850, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68076.500.1851

25.02.2020 г. Заповед №91 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:45 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост ПИ с идентификатор 36662.69.2, находящ се в землището на с. Катунец

25.02.2020 г. Заповед №90 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  помещение с площ от 62 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с нехранителни стоки, представляващо част от сграда с идентификатор №75054.900.1458.1, цялата със застрoена площ от 1 776 кв.м., брой етажи 2, предназначение – Спортна сграда, база, находяща се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1458 по кадастралната карта на гр. Угърчин

25.02.2020 г. Заповед №89 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:15 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на  Сграда с идентификатор  №15552.500.309.5, с площ от 54 кв.м., която ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки, представляваща Сграда за търговия, находяща се в ПИ с идентификатор №1552.500.309, по кадастралната карта на с. Голец

25.02.2020 г. Заповед №88 от 24.02.2020 г.
и документация за провеждане публичен търг на 11.03.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години  на общински недвижим имот- монолитен павилион с площ от 20 кв.м, което ще се използва за търговска дейност с хранителни стоки

11.02.2020 г. Заповед №64 от 10.02.2020 г.
за определяне на Йордан Цачев Мичевски за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 2 000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин


11.02.2020 г. Заповед №63 от 10.02.2020 г.
за определяне на ”ИСТЪР ЕКО КОНСУЛТ” АД, ЕИК, с управител Драгомир Стоянов Драганов за спечелил публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – нива с идентификатор 36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево


29.01.2020 г. Заповед №47 от 28.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Калинка Геновска-69”, представлявано от Калинка Петрова Геновска за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №3 с площ от 92 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

29.01.2020 г.
Заповед №46 от 28.01.2020 г. за определяне на Йордан Христов Кисов за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на гаражна клетка №2 с площ от 96 кв.м., представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4 – метален гараж, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 75054.900.1574

28.01.2020 г. Заповед №45 от 28.01.2020 г. 
за определяне на Красимир Николов Кунчев за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 /една/ година на помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 68076.500.92

23.01.2020 г. Заповед №37 от 23.01.2020 г.
за определяне на ЕТ „Вили-М-Величка Михова” със седалище и адрес на управление: гр.Угърчин, ул.”Васил Левски” № 94, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м., което ще се използва за аптека

20.01.2020 г. Заповед №29 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – 2000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин

20.01.2020 г. Заповед №28 от 16.01.2020 г. и документация
за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 03.02.2020г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  5 стопански години, както следва: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024г. на общинска земеделска земя – нива с идентификатор №36943.5.55, намираща се в землището на с. Кирчево

16.01.2020 г. 
 Заповед №19 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Виктория Добромирова Въцова, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №18 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Марияна Диянова Досева,  за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №17 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Пламен Йотов Мяшков, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №16 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Агросевер 1“ ЕООД,  представлявано от Невян Евтимов Георгиев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №15 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Паралди“ ЕООД, представлявано от Павел Драгомиров Дичев, за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №14 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник Светла Тодорова Павлова, за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №13 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „МИЧЕВ“ ЕООД, с управител Красимир Илиев Мичев, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №12 от 10.01.2020 г. 
за определяне на участник „НВ-ФЕРМ“ ЕООД, с управител Ралица Искренова Богданова, за спечелил повторен  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин

16.01.2020 г. Заповед №11 от 10.01.2020 г. за определяне на участник Станислав Валентинов Вълчев,  за спечелил  повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин 

16.01.2020 г. Заповед №10 от 10.01.2020 г. за определяне на участник „Гордини БГ“ ЕООД, с управител Дико Христов Йорданов, за спечелил повторен публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет

08.01.2020 г. Заповед №7 от 07.01.2020 г. и документация
за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 3 с площ от 92 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №6 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:30 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 5 /пет/ години, на гаражна клетка № 2 с площ от 96 кв.м, представляваща част от сграда с идентификатор 75054.900.1574.4

08.01.2020 г. Заповед №5 от 07.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг на 22.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  отдаване  под  наем, за срок от 1 /една/ година, на  помещение с площ от 100.34 кв.м, с идентификатор 68076.500.92.2.2

06.01.2020 г. Заповед №2 от 03.01.2020 г. и документация за провеждане публичен търг с тайно наддаване - на 20.01.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала за отдаване под наем за срок от 10 години,  на помещение частна общинска собственост с площ от 76 кв.м, което ще се използва за аптека

06.12.2019 г. Заповед №346 от 04.12.2019 г. за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 75054.900.2263

06.12.2019 г. Заповед №345 от 04.12.2019 г. 
за определяне на Веселин Петров Шойков за спечелил  търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 75054.900.2266.1.10, адрес на имота: гр. Угърчин, ул. „Свобода” №10, ет.3

04.12.2019 г. Заповед №340/02.12.2019 г. за определяне спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години, общинска земеделска земя – 1000 кв.м., представляващи част от поземлен имот 75054.329.1 в м. „Шумака”, в землището на гр. Угърчин, целият с площ от 30849 кв.м., с НТП „нива”, пета категория

26.11.2019 г. Заповед №326/25.11.2019 г. за провеждане на публичен търг, по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на 17.12.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:
пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – неразделна част от настоящата Заповед. 
Документацията за участие може да изтеглите и видите ТУК

15.11.2019 г. Заповед №319/15.11.2019 г. и документация за провеждане публичен търг на 02.12.2019г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, с тайно наддаване за  продажба на недвижим имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 75054.900.2263

Наименование Брой тегления
Заповед №160 15.06.2022 г..pdf 11 Изтегли документ с име "Заповед №160 15.06.2022 г..pdf"
тръжна документация НИВИ 2022 5 стопански години.doc 2 Изтегли документ с име "тръжна документация НИВИ 2022 5 стопански години.doc"
Заповед №159 15.06.2022 г.pdf 3 Изтегли документ с име "Заповед №159 15.06.2022 г.pdf"
тръжна документация Сопот.doc 2 Изтегли документ с име "тръжна документация Сопот.doc"
Заповед 145 30.05.2022 г..docx 8 Изтегли документ с име "Заповед 145 30.05.2022 г..docx"
прод имот с право на строеж.docx 18 Изтегли документ с име "прод имот с право на строеж.docx"
заповед спечелил №1 гаражна клетка.docx 18 Изтегли документ с име "заповед спечелил №1 гаражна клетка.docx"
тръжна документация - гаражна клетка №1.doc 45 Изтегли документ с име "тръжна документация - гаражна клетка №1.doc"
Заповед №113 14.04.2022 г..pdf 55 Изтегли документ с име "Заповед №113 14.04.2022 г..pdf"
заповед спечелил 612.1.docx 45 Изтегли документ с име "заповед спечелил 612.1.docx"
заповед спечелил 561.docx 48 Изтегли документ с име "заповед спечелил 561.docx"
Заповед №65 09.03.2022.pdf 69 Изтегли документ с име "Заповед №65 09.03.2022.pdf"
тръжна документация към заповед №64 09.03.2022 г..doc 48 Изтегли документ с име "тръжна документация към заповед №64 09.03.2022 г..doc"
Заповед №64 09.03.2022 г..pdf 78 Изтегли документ с име "Заповед №64 09.03.2022 г..pdf"
тръжна документация към Заповед №65 09.03.2022 г..doc 36 Изтегли документ с име "тръжна документация към Заповед №65 09.03.2022 г..doc"
Заповед 33 28.01.2022 г..docx 86 Изтегли документ с име "Заповед 33 28.01.2022 г..docx"
заповед 32 28.01.2022 г..docx 126 Изтегли документ с име "заповед 32 28.01.2022 г..docx"
търг наем нива.doc 89 Изтегли документ с име "търг наем нива.doc"
Заповед №8 06.01.2022.pdf 183 Изтегли документ с име "Заповед №8 06.01.2022.pdf"
Заповед №9 06.01.2022.pdf 166 Изтегли документ с име "Заповед №9 06.01.2022.pdf"
Тръжни документи кафеавтомат.doc 158 Изтегли документ с име "Тръжни документи кафеавтомат.doc"
zapoved №412 za spechelil.docx 159 Изтегли документ с име "zapoved №412 za spechelil.docx"
zapoved №410 za spechelil.docx 177 Изтегли документ с име "zapoved №410 za spechelil.docx"
zapoved №409za spechelil.docx 171 Изтегли документ с име "zapoved №409za spechelil.docx"
zapoved №411 za spechelil.docx 169 Изтегли документ с име "zapoved №411 za spechelil.docx"
zapoved №413 za spechelil.docx 196 Изтегли документ с име "zapoved №413 za spechelil.docx"
Заповед придаваемо място Oрляне.docx 240 Изтегли документ с име "Заповед придаваемо място Oрляне.docx"
заповед спечелил НИВИ ПРАВЕЦ.docx 147 Изтегли документ с име "заповед спечелил НИВИ ПРАВЕЦ.docx"
тръжна документация чл.37и, ал.14_ 2020 (1).doc 212 Изтегли документ с име "тръжна документация чл.37и, ал.14_ 2020 (1).doc"
SPISAK_PASISCHTA_2021_2022 – ал.14.xls 246 Изтегли документ с име "SPISAK_PASISCHTA_2021_2022 – ал.14.xls"
Zapoved _382_чл.37и,ал.14_ 2021 (1).doc 224 Изтегли документ с име "Zapoved _382_чл.37и,ал.14_ 2021 (1).doc"
търг наем нива ПРАВЕЦ ЛЕСИДРЕН.doc 192 Изтегли документ с име "търг наем нива ПРАВЕЦ ЛЕСИДРЕН.doc"
заповед спечелил НИВИ ПРАВЕЦ и БАРСА.docx 230 Изтегли документ с име "заповед спечелил НИВИ ПРАВЕЦ и БАРСА.docx"
zapoved №326za spechelil.docx 257 Изтегли документ с име "zapoved №326za spechelil.docx"
zapoved №324 za spechelil.docx 222 Изтегли документ с име "zapoved №324 za spechelil.docx"
zapoved №337za spechelil.docx 255 Изтегли документ с име "zapoved №337za spechelil.docx"
zapoved №325 za spechelil.docx 184 Изтегли документ с име "zapoved №325 za spechelil.docx"
zapoved №323 za spechelil.docx 247 Изтегли документ с име "zapoved №323 za spechelil.docx"
търг наем нива ПРАВЕЦ.doc 221 Изтегли документ с име "търг наем нива ПРАВЕЦ.doc"
Заповед спечелил ПОМЕЩЕНИЕ СОПОТ.docx 235 Изтегли документ с име "Заповед спечелил ПОМЕЩЕНИЕ СОПОТ.docx"
заповед №300 25.08.2021 г..docx 305 Изтегли документ с име "заповед №300 25.08.2021 г..docx"
Заповед №303 25.08.2021 г..docx 205 Изтегли документ с име "Заповед №303 25.08.2021 г..docx"
Заповед №301 25.08.2021 г..docx 256 Изтегли документ с име "Заповед №301 25.08.2021 г..docx"
Заповед №302 25.08.2021 г..docx 237 Изтегли документ с име "Заповед №302 25.08.2021 г..docx"
trujna dokumentacia_chl.37i, al.13_2021.doc 225 Изтегли документ с име "trujna dokumentacia_chl.37i, al.13_2021.doc"
SPISAK_PASISCHTA_2021_2022 – ал.13.xls 251 Изтегли документ с име "SPISAK_PASISCHTA_2021_2022 – ал.13.xls"
Заповед №299 23.08.2021 г..pdf 273 Изтегли документ с име "Заповед №299 23.08.2021 г..pdf"
Заповед 290 16.08.2021 г..pdf 298 Изтегли документ с име "Заповед 290 16.08.2021 г..pdf"
Тръжни документи 68076.500.92.2.2.doc 196 Изтегли документ с име "Тръжни документи 68076.500.92.2.2.doc"
Zapoved 287.pdf 321 Изтегли документ с име "Zapoved 287.pdf"
zapoved №277 i dokumentatsia.doc 220 Изтегли документ с име "zapoved №277 i dokumentatsia.doc"
Заповед №277 22.07.2021 г..pdf 257 Изтегли документ с име "Заповед №277 22.07.2021 г..pdf"
Заповед №273 22.07.2021 г..pdf 285 Изтегли документ с име "Заповед №273 22.07.2021 г..pdf"
Заповед №274 22.07.2021 г..pdf 246 Изтегли документ с име "Заповед №274 22.07.2021 г..pdf"
търг наем нива ГРАДИЩЕТО Заповед 273.doc 255 Изтегли документ с име "търг наем нива ГРАДИЩЕТО Заповед 273.doc"
Заповед №276 22.07.2021 г..pdf 337 Изтегли документ с име "Заповед №276 22.07.2021 г..pdf"
заповед №275 22.07.2021 г..pdf 272 Изтегли документ с име "заповед №275 22.07.2021 г..pdf"
Тръжни документи 75054.343.882.2 274.doc 288 Изтегли документ с име "Тръжни документи 75054.343.882.2 274.doc"
Тръжни документи кафеавтомат 275.doc 268 Изтегли документ с име "Тръжни документи кафеавтомат 275.doc"
тръжна документация Голец 276.doc 197 Изтегли документ с име "тръжна документация Голец 276.doc"
Заповед спечелил продажба УЛ ПЛЕВЕН.docx 268 Изтегли документ с име "Заповед спечелил продажба УЛ ПЛЕВЕН.docx"
заповед за спечелил №265.docx 211 Изтегли документ с име "заповед за спечелил №265.docx"
заповед за спечелил №266.docx 256 Изтегли документ с име "заповед за спечелил №266.docx"
заповед прод ид.ч. от фурна Лесидрен.doc 224 Изтегли документ с име "заповед прод ид.ч. от фурна Лесидрен.doc"
Заповед спечелил сладкарница Катунец.docx 270 Изтегли документ с име "Заповед спечелил сладкарница Катунец.docx"
Заповед спечелил продажба Славщица.docx 240 Изтегли документ с име "Заповед спечелил продажба Славщица.docx"
trujna dokumentatsia - zapoved 238.doc 194 Изтегли документ с име "trujna dokumentatsia - zapoved 238.doc"
Заповед 238 30.06.2021 г..pdf 228 Изтегли документ с име "Заповед 238 30.06.2021 г..pdf"
Заповед №221 18.06.2021 г..pdf 255 Изтегли документ с име "Заповед №221 18.06.2021 г..pdf"
trujna dokumentatsia 75054.900.2263.doc 244 Изтегли документ с име "trujna dokumentatsia 75054.900.2263.doc"
тръжна документация 67057.600.271.doc 253 Изтегли документ с име "тръжна документация 67057.600.271.doc"
Заповед №215 16.06.2021 г..pdf 320 Изтегли документ с име "Заповед №215 16.06.2021 г..pdf"
Заповед №214 16.06.2021 г..pdf 319 Изтегли документ с име "Заповед №214 16.06.2021 г..pdf"
Тръжни документи Сладкарница Катунец.doc 227 Изтегли документ с име "Тръжни документи Сладкарница Катунец.doc"
заповед №170 12.05.2021 г..pdf 278 Изтегли документ с име "заповед №170 12.05.2021 г..pdf"
Заповед 142 20.04.2021.pdf 332 Изтегли документ с име "Заповед 142 20.04.2021.pdf"
търг наем нива КАРААМЕДСКО с. Драгана.doc 347 Изтегли документ с име "търг наем нива КАРААМЕДСКО с. Драгана.doc"
Заповед №135 12.04.2021 г..pdf 323 Изтегли документ с име "Заповед №135 12.04.2021 г..pdf"
заповед 124.docx 337 Изтегли документ с име "заповед 124.docx"
заповед 125.docx 275 Изтегли документ с име "заповед 125.docx"
Заповед №98 10.03.2021 г..pdf 397 Изтегли документ с име "Заповед №98 10.03.2021 г..pdf"
Заповед №97 10.03.2021 г..pdf 352 Изтегли документ с име "Заповед №97 10.03.2021 г..pdf"
Документация към Заповед №98 10.03.2021 г..docx 331 Изтегли документ с име "Документация към Заповед №98 10.03.2021 г..docx"
Документация към Заповед №97 10.03.2021 г..docx 372 Изтегли документ с име "Документация към Заповед №97 10.03.2021 г..docx"
заповед №69 19.02.2021 г..pdf 468 Изтегли документ с име "заповед №69 19.02.2021 г..pdf"
zapoved 45 25.01.2021.docx 557 Изтегли документ с име "zapoved 45 25.01.2021.docx"
заповед №51 27.01.2021 г..pdf 506 Изтегли документ с име "заповед №51 27.01.2021 г..pdf"
Заповед №50 26.01.2021 г..pdf 548 Изтегли документ с име "Заповед №50 26.01.2021 г..pdf"
тръжни документи към Заповед №14.doc 464 Изтегли документ с име "тръжни документи към Заповед №14.doc"
zapoved №14 07.01.2020.pdf 451 Изтегли документ с име "zapoved №14 07.01.2020.pdf"
тръжна документация към заповед №13.doc 540 Изтегли документ с име "тръжна документация към заповед №13.doc"
zapoved №13 07.01.2020.pdf 552 Изтегли документ с име "zapoved №13 07.01.2020.pdf"
zapoved №12 07.01.2020.pdf 444 Изтегли документ с име "zapoved №12 07.01.2020.pdf"
Тръжни документи към заповед №12.doc 470 Изтегли документ с име "Тръжни документи към заповед №12.doc"
zapoved - №8 07.01.21.pdf 468 Изтегли документ с име "zapoved - №8 07.01.21.pdf"
zapoved №7 07.01.21.pdf 450 Изтегли документ с име "zapoved №7 07.01.21.pdf"
zapoved №10 07.01.21.pdf 521 Изтегли документ с име "zapoved №10 07.01.21.pdf"
zapoved №9 07.01.21.pdf 525 Изтегли документ с име "zapoved №9 07.01.21.pdf"
zapoved - №11 07.01.21.pdf 532 Изтегли документ с име "zapoved - №11 07.01.21.pdf"
zapoved №6 07.01.21.pdf 569 Изтегли документ с име "zapoved №6 07.01.21.pdf"
SPISAK_PASISCHTA_2020_2021_ал.14.xls 590 Изтегли документ с име "SPISAK_PASISCHTA_2020_2021_ал.14.xls"
Списък пътища.zip 459 Изтегли документ с име "Списък пътища.zip"
Заповед №375.pdf 426 Изтегли документ с име "Заповед №375.pdf"
Заповед_373.pdf 503 Изтегли документ с име "Заповед_373.pdf"
тръжна документация чл.37и, ал.14_ 2020.doc 566 Изтегли документ с име "тръжна документация чл.37и, ал.14_ 2020.doc"
zapoved 370.docx 526 Изтегли документ с име "zapoved 370.docx"
zapoved 364 26.11.2020.docx 709 Изтегли документ с име "zapoved 364 26.11.2020.docx"
Zapoved 360.pdf 604 Изтегли документ с име "Zapoved 360.pdf"
zapoved 353 11.11.2020.doc 616 Изтегли документ с име "zapoved 353 11.11.2020.doc"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg