Заместник-кмет на Община Угърчин

Дата на публикуване: 10.03.2020 13:23МАРИЯ ДЕНЧЕВА ДИНОВА - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
стая 201
email: obshtina@ugarchin.com
тел: 069312121, 0879414401,0886220624

Заместник-кметът подпомага кмета на общината в изпълнение на неговите функции и правомощия съобразно ЗМСМА и устройствения правилник.
 
Заместник-кметът отговарят за дейностите на структурните звена, които са на негово подчинение, съгласно одобрената структура на общинската администрация и бюджетните дейности.
     Заместник-кметът на общината наблюдава, организира и контролира дейностите по:
 1. строителството, инфраструктурата и териториалното устройство;
 2. стопанските дейности и управлението на общинската собственост;
 3. социални дейности и здравеопазване;
 4. транспортната инфраструктура в общината и транспортните връзки с други селища в областта и страната;
 5. разработването на целеви програми за комплексно инфраструктурно изграждане, водоснабдяване и канализация, развитие на комуналните дейности и екологията в общината;
 6. реализиране и изпълнение на програмите за временна заетост.
    Заместник-кметът оглавява и ръководи работата на:
 1. Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 2. Комисия по жилищно-спестовните влогове;
 3. Комисия по безопасност на движението;
 4. Комисия по категоризация на заведенията на територията на общината;
 5. Други комисии по компетентност след писмена заповед на кмета на общината.
Заместник-кметът осъществява нотариална дейност по чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Заместник-кметът, в рамките на своята компетентност, осъществява връзка и координация с други органи и институции.
Заместник-кметът изпълнява и други функции възложени му от кмета, произтичащи от решения на общинския съвет и непротиворечащи на нормативни документи.
За отсъствието си от общината(ползване на отпуск или командировка в чужбина) Кметът на общината уведомява Председателя на общинския съвет.
Кметът на общината възлага със заповед на заместник–кмета да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
Заместник-кметът изпълнява функциите на кмет на община, само ако това му е възложено с изрична заповед.
В случаите, когато не е издадена заповед на кмета на общината, общинският съвет определя заместник-кмета да го замества до неговото завръщане.
Заместник-кметът подписва писма, удостоверения, обявления, уведомления, отговори на молби и жалби, които не са индивидуални административни актове по смисъла на АПК и на чл. 214 от ЗУТ, както и тези които са в кръга на правомощията, възложени по силата на закон или решения на Общински съвет.
Заместник-кметът изготвя и съгласува предложения до Общинския съвет по проблеми от неговата компетенция.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg