Заповеди (2019 г.- 2023 г.)

Дата на публикуване: 07.11.2019 09:15
08.04.2022 г. Заповед №108/07.04.2022 г. относно представяне и одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-119 и УПИ XVI-118, 119 от кв. 20 и обособяване на нов УПИ XV-1402 в кв. 20 по плана на с. Лесидрен 

07.04.2022 г. Заповед №104/06.04.2022г. относно Обявяване списъка на категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в Общинска администрация Угърчин, подлежащи на класификация като "служебна тайна"

11.02.2022 г. Заповед №38/10.02.2022 г. за учредяване на На „Пътинженерингстрой - Т” ЕАД, с ЕИК 835009611, представлявано от Божидар Стойчев Тодоров, възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с обща инсталирана мощност от 2,5MWp, с квадратура от 32039 кв.м.

31.12.2021 г.
Заповед №427/20.12.2021 г. за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на съответните ползватели за стопанската 2021/2022 год., по землища за община Угърчин
Списък на ползвателите и имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин


15.12.2021 г. Заповед №424/14.12.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване,  на 30.12.2021г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под наем за срок  от  10 стопански години, считано  от  стопанската 2021/2022г., на ПИ с идентификатор 75054.151.119, в землището на гр. Угърчин.
Заповед №5/06.01.2022 г. за определяне на „ПЕТРОВИ” ООД, ЕИК 110548640, със седалище и адрес на управление гр. Угърчин, пл. „Свобода”, №10, ет.3, вх. № 6990/29.12.2021г. с управител  Цветослав Петров Шойков за спечелил  публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години, считано  от стопанската 2021/2022г. на  общинска земеделска земя - нива с идентификатор 75054.151.119, намираща се в землището на гр. Угърчин

01.10.2021 г. 
Заповед №343/01.10.2021 г. относно сключване на договори за едногодишно ползване на земи от общински поземлен фонд, съгласно изискванията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

08.09.2021 г. Заповед №310/08.09.2021 г. и документация за провеждане на публично оповестен конкурс на 24.09.2021г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала, за отдаване под аренда за създаване и отглеждане на трайно насаждение - малини на общинска земеделска земя – имот с идентификатор №75054.151.116
Заповед №334/24.09.2021 г. за определяне на .„ДОМЕЙН ОРЯНОВО“ ЕООД за спечелил участник в проведения публично оповестен конкурс за отдаване под аренда, на земеделска земя ОПФ на Община Угърчин, представляваща Поземлен имот с идентификатор  № 75054.151.116, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“

07.12.2020 г.
Заповед №372/07.12.2020 г. за определяне на спечелил участник в публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за създаване на трайно ябълково насаждение на общинска земеделска земя-имот с идентификатор №75054.151.101

16.11.2020 г. Заповед №356/13.11.2020 г. за въвеждане на режим на работа на служителите в общинска администрация на Община Угърчин считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.

16.11.2020 г. Заповед №357/16.11.2020 г. за 
провеждане на публично оповестен конкурс на 07.12.2020г. от 10:00 часа, в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала,                            

за  отдаване  под  аренда за създаване на трайно ябълково насаждение на общинска земеделска земя – имот с идентификатор №75054.151.101, в землището на гр. Угърчин, местност „Мерата“, с начин на трайно ползване: Нива, с площ от 569,145 дка, актуван с АЧОС №2051/17.08.2016г. за срок до 20 стопански години – от 2020/2021г. до 2039/2040г. включително.
Формуляри за попълване може да изтеглите от ТУК


12.10.2020 г. Заповед №301/02.10.2020 г. за подаване на заявления от ползватели на земи от общински поземлен фонд, които отговарят на изискванията по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ за предоставяне на имотите и сключване на договори за наем от една стопанска година 2020/2021 година 


14.08.2020 г. Заповед №215/06.07.2020 г. за одобряване изработения проект на ПУП-ПР /план за регулация/ за поземлен имот с идентификатор: 15552.500.135, представляващ поземлен имот: пл.№135, УПИ III-135, в кв.83 отреден "За нискоетажно жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец

18.06.2020 г. Заповед №200 от 17.06.2020 г.
на кмета на Община Угърчин, относно забрана къпането в необезопасени водоеми

22.05.2020 г. Заповед №161 от 21.05.2020 г.
във връзка с възстановяване дейността на ДГ "Светулка" гр.Угърчин - изнесени групи в с.Лесидрен и с.Катунец и ДГ "Щастливо детство" с.Кирчево, считано от 01.06.2020 г. 
Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца /УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД №161/21.05.2020 г./


25.02.2020 г. Заповед №93 от 25.02.2020 г.
за одобряване изработения проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за поземни имоти с идентификатори: 43325.500.931, 43325.500.934, 43325.500.935 и 43325.500.936 - представляващи поземлени имоти: 931, 934, 935 и 936, УПИ I-931, УПИ II-934, 935 и УПИ III-936 в кв.83 отредени "За жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен

25.02.2020 г. Заповед №92 от 25.02.2020 г.
за одобряване изработения проект на ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване/, за поземлен имот с идентификатор 15552.500.256, УПИ XI-256 в кв.26 отреден за "Жилищно строителство" по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец

09.12.2019 г. Заповед № 348 от 09.12.2019 г.
за предоставяне на съответните ползватели имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин и Списък на ползвателите и имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи по землища в Община Угърчин


06.12.2019 г. Заповед №РДГ08-3-517 от 27.11.2019 г. на Директора на РДГ - Ловеч за забраняване достъпа до горските територии на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта в следните горски територии в района на дейност СЗДП ТП ДГС Лесидрен и ЗСДП ТП ДСГ Ловеч


Наименование Брой тегления
Image_452 (1).pdf 34 Изтегли документ с име "Image_452 (1).pdf"
zapoved 104 06.04.22 ZKI.pdf 39 Изтегли документ с име "zapoved 104 06.04.22 ZKI.pdf"
Заповед за учредяване право на строеж (1).doc 54 Изтегли документ с име "Заповед за учредяване право на строеж (1).doc"
заповед спечелил МЕРАТА.docx 85 Изтегли документ с име "заповед спечелил МЕРАТА.docx"
zapoved chl. 37v al.16 zspzz.doc 93 Изтегли документ с име "zapoved chl. 37v al.16 zspzz.doc"
Приложение по т.2.pdf 135 Изтегли документ с име "Приложение по т.2.pdf"
търг наем нива МЕРАТА.doc 121 Изтегли документ с име "търг наем нива МЕРАТА.doc"
Zapoved _334.docx 134 Изтегли документ с име "Zapoved _334.docx"
Документация 75054.151.116.doc 144 Изтегли документ с име "Документация 75054.151.116.doc"
Заповед №310 08.09.2021 г..pdf 183 Изтегли документ с име "Заповед №310 08.09.2021 г..pdf"
Zapoved 372.docx 625 Изтегли документ с име "Zapoved 372.docx"
Zapoved 356 13.11.2020.pdf 415 Изтегли документ с име "Zapoved 356 13.11.2020.pdf"
Formulyari.doc 556 Изтегли документ с име "Formulyari.doc"
Zapoved 357 16.11.2020.pdf 501 Изтегли документ с име "Zapoved 357 16.11.2020.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg