Секретар на Община Угърчин

Дата на публикуване: 10.03.2020 13:26

 


ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ ДИМИТРОВ - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
стая 205
email: sekretar@ugarchin.com
тел: 06931 2005, 0879414402, 0886436247

Секретарят на общината е висш държавен служител, който се назначава от кмета на общината.
 
Секретарят на общината осъществява административното ръководство на администрацията, координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законовите разпореждания на кмета на общината.
Организира и контролира изпълнението на дейностите, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, АПК, Закона за опазване на личните данни, Закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.
    Секретарят на общината организира и отговаря за:
  1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
  2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
  4. разгласяването и обнародването на актовете на Общинския съвет и на кмета на общината;
  5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
Организира процеса по определяне на годишните цели на изпълнението на общинската администрация и системата от индикатори за измерването им и осигурява запознаването на структурните звена в общината с тях.
Съгласува разработените проекти на годишни планове за дейността на структурните звена в общинската администрация.
Организира процеса по оценяване на служителите в общинската администрация, съгласно Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация.
Ръководи и контролира процедурите по разработване и изменение на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.
Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация съгласно нормативните изисквания.
Ръководи процеса за обучение на служителите от общинската администрация.
Организира и отговаря за изпращането на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg