Телефонен указател

Дата на публикуване: 10.03.2020 15:48
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия телефон
1 2 3 4
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ    
1 Председател ОС Тихомир Йотов Мирчев 0879414159
2 Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет" Цанка Колева Иванова 0879414149
  ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ    
3 Кмет Станимир Йотов Петков 0889304050
4 Зам.кмет Мария Денчева Динова 0879414401
5 Кмет на кметство с.Лесидрен Борис Стоев Нешев 0879125294
6 Кмет на кметство   с.Кирчево Илия Миленов Антонов 0879414173
7 Кмет на кметство   с.Катунец Добромир Николов Въцов 0879414139
8 Кметски наместник  с.Голец Николай Николов Гергов 0879125297
9 Кметски наместник   с.Микре Павлинка Николова Стойкова 0879125298
10 Кметски наместник с.Драгана Печо Петров Иванов 0879125299
11 Кметски наместник  с.Сопот Добринка Веселинова Атанасова 0879125301
12 Кметски наместник с.Каленик Верка Борисова Димитрова 0879125302
13 Кметски наместник с.Славщица Христо Вълов Христов 0879125303
14 Кметски наместник с.Орляне Десислава Иванова Цанова 0879414163
II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
15 Секретар Димитър Михайлов Димитров 0879414402
16 Главен архитект арх.Юлияна Иванова Агушева 0879414148
17 Секретар МКБППМН Татяна Василева Сирашка 0879414420
  Дирекция "Финансово-стопански дейности, канцелария и човешки ресурси"    
18 Директор   Христина Балева Балевска 0879414403
19 Главен счетоводител Галина Веселин  Рускова 0879414404
20 Гл.експерт"Бюджет и финансов контрол" и длъжностно лице по защита на данните Драгомир Методиев Димитров 0879414405
21 Мл.експерт"Човешки ресурси" Марияна Иванова Мирчева 0879414150
22 Специалист "Информационни системи" Константин Тодоров Балев 0879414151
23 Старши счетоводител Румянка Борисова Пейчевска 0879414152
24 Старши счетоводител Любка Лалева Кутева 0879414153
25 Старши счетоводител Маргарита Стефанова Бочевска 0879414155
26 Специалист "Канцелария и кореспонденция" Петя Пламенова Кърджова 0879414161
27 Изпълнител  "Домакин" Николай Йочев Богданов 0879414157
28 Специалист "Административни дейности" Надка Георгиева Влахова 0879414158
29 Ст. специалист "Административни дейности" Десислава Иванова Цанова 0879414163
30 Изпълнител  "Шофьор лек автомобил до 9 места" Калин Цачев Балевски 0879414160
  Отдел "Местни приходи"    
31 Началник отдел Грета Николова Гачевска 0879414135
32 Главен инспектор Светла Величкова Шахънска 0879414136
33 Старши специалист Пеца Калчева Пълевска 0879414137
  Отдел "Гражданска регистрация, административно обслужване и архив"    
34 Началник отдел Катя Дочева Еврева 0879414410
35 Ст.експерт "ГРАО и архив" Галя Василева Йошева 0879414412
36 Гл. специалист ГРАО Валерия Гошева Въцова 0879414413
37 Гл.специалист "Административно и информационно обслужване и кадастър" Розалина Симеонова Мяшкова 0879414415
38 Ст. специалист "Административни дейности" Полина Петкова Костадинова 0879414416
39 Ст. специалист "Административни дейности" Тинка Йотова Калчева 0879414417
  Отдел "Развитие и инвестиции"    
40 Началник отдел Стела Надкова Игнатова 0879414164
41 Гл.експерт "Планиране и програмиране" Ангелина Красимирова Стефанова 0879414419
42 Гл.експерт" Общинска собственост" Бистра Димитрова Иванова 0879414418
43 Ст.експерт" Общинска собственост" Наталия Петкова Краева 0879414408
44 Гл. специалист "Общинска собственост" Даниела Иванова Йоновска 0879414409
45 Мл.експерт "Образование и култура" Деница Тодорова Балева
46 Мл.експерт "Социални дейности и здравеопазване" Петя Стоянова Митева 0879414162
  Отдел "Устройство на територията, техническа инфраструктура, екология и чистота"    
47 Началник отдел Дияна Маринова Катърска 0879414170
48 Главен специалист "Техническа инфраструктура" Иван Маринов Мичевски 0879414169
49 Главен специалист "МТБ и ПВЗ" Йовко Михалев Бачевски 0879414133
50 Главен специалист "МТБ и ПВЗ" Силвия Маринова Славщевска 0879414143
51 Гл.специалист "Устройство на територията" Емил Павлов Живков 0879414168
52 Ст.специалист "Строителство" Владимир Николаев Недков 0879414132
  БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ    
53 Гл.специалист ОМП Христо Вълов Кутев 0879414165
54 Шофьор лек автомобил до 9 места Георги Андреев Игнатов 0879414171
55 Денонощни дежурни Цветослав Викторов Василев 0879414175
56 Денонощни дежурни Пламен Иванов Петрав 0879414172
57 Денонощни дежурни Пламен Иванов Кърджов 0879414147
58 Денонощни дежурни Петър Пейчев Луловски 0879414131
59 Денонощни дежурни Гриша Митков Микренски 0879414174
60 Изпълнител"Оператор на радиосъоръжения" Николай Минков Павлов 0879414166
61 Изпълнител "Машинист еднокофов багер" Пенко Додев Бърборски 0879414146
62 Домакин ДСП - Угърчин Младена Димитрова Екова 0876974977
63 Шофьор ДСП Данаил Николов Богданов 0879414138
64 Шофьор ДСП Румен Райчев Радоев 0879414167
65 Домакин ДСП - Лесидрен Веска Йотова Колева 0879125293
66 Шофьор ДСП -Лесидрен Красимир Огнянов Пехливанов 0879414134
67 Управител ЦППУ Борислав Колев Керински 0878745447
68 Социален работник ДЦСХ София Стоянова Лисичкова 0879125290
69 Социален работник ЦСРИ Петя Стефанова Калчевска 0878741968
70 Мл.специалист "Горски инспектор" Иван Крумов Иванов 0879414406
71 Мл.специалист "Горски инспектор" Преслав Стоянов Ингелски 0879414407

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg