Телефонен указател

Дата на публикуване: 10.03.2020 15:48
ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
№ по ред Структурни звена и длъжностни наименования Име, презиме, фамилия телефон
1 2 3 4
  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ    
1 Председател ОС Тихомир Йотов Мирчев 0879414159
2 Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет" Цанка Колева Иванова 0879414149
  ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ    
3 Кмет Станимир Йотов Петков 0889304050
4 Зам.кмет Мария Денчева Динова 0879414401
5 Кмет на кметство с.Лесидрен Борис Стоев Нешев 0879125294
6 Кмет на кметство   с.Кирчево Илия Миленов Антонов 0879414173
7 Кмет на кметство   с.Катунец Добромир Николов Въцов 0879414139
8 Кметски наместник  с.Голец Николай Николов Гергов 0879125297
9 Кметски наместник   с.Микре Павлинка Николова Стойкова 0879125298
10 Кметски наместник с.Драгана Печо Петров Иванов 0879125299
11 Кметски наместник  с.Сопот Милка Маринова Минчева 0879125301
12 Кметски наместник с.Каленик Верка Борисова Димитрова 0879125302
13 Кметски наместник с.Славщица Христо Вълов Христов 0879125303
14 Кметски наместник с.Орляне Десислава Иванова Цанова 0879414163
II. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
15 Секретар Димитър Михайлов Димитров 0879414402
16 Главен архитект арх.Юлияна Иванова Агушева 0879414148
17 Секретар МКБППМН Татяна Василева Сирашка 0879414420
  Дирекция "Финансово-стопански дейности, канцелария и човешки ресурси"    
18 Директор   Христина Балева Балевска 0879414403
19 Главен счетоводител Галина Веселин  Рускова 0879414404
20 Гл.експерт"Бюджет и финансов контрол" и длъжностно лице по защита на данните Драгомир Методиев Димитров 0879414405
21 Мл.експерт"Човешки ресурси" Марияна Иванова Мирчева 0879414150
22 Специалист "Информационни системи" Константин Тодоров Балев 0879414151
23 Старши счетоводител Румянка Борисова Пейчевска 0879414152
24 Старши счетоводител Любка Лалева Кутева 0879414153
25 Старши счетоводител Маргарита Стефанова Бочевска 0879414155
26 Специалист "Канцелария и кореспонденция" Нелина Мирославова Христова 0879414156
27 Изпълнител  "Домакин" Николай Йочев Богданов 0879414157
28 Специалист "Административни дейности" Надка Георгиева Влахова 0879414158
29 Изпълнител  "Шофьор лек автомобил до 9 места" Калин Цачев Балевски 0879414160
  Отдел "Местни приходи"    
30 Началник отдел Грета Николова Гачевска 0879414135
31 Главен инспектор Светла Величкова Шахънска 0879414136
32 Старши специалист Пеца Калчева Пълевска 0879414137
  Отдел "Гражданска регистрация, административно обслужване и архив"    
33 Началник отдел Катя Дочева Еврева 0879414410
34 Ст.експерт "ГРАО и архив" Галя Василева Йошева 0879414412
35 Гл. специалист ГРАО Валерия Гошева Въцова 0879414413
36 Гл.специалист "Административно и информационно обслужване и кадастър" Розалина Симеонова Мяшкова 0879414415
37 Ст. специалист "Административни дейности" Полина Петкова Костадинова 0879414416
38 Ст. специалист "Административни дейности" Тинка Йотова Калчева 0879414417
  Отдел "Развитие и инвестиции"    
39 Началник отдел Стела Надкова Игнатова 0879414164
40 Гл.експерт "Планиране и програмиране" Ангелина Красимирова Стефанова 0879414419
41 Гл.експерт" Общинска собственост" Бистра Димитрова Иванова 0879414418
42 Ст.експерт" Общинска собственост" Наталия Петкова Краева 0879414408
43 Гл. специалист "Общинска собственост" Даниела Иванова Йоновска 0879414409
44 Мл.експерт "Образование и култура" Деница Тодорова Балева
45 Специалист "Социални дейности и здравеопазване" Йоана Стоянова Мараченска 0879414162
  Отдел "Устройство на територията, техническа инфраструктура, екология и чистота"    
46 Началник отдел Дияна Маринова Катърска 0879414170
47 Главен специалист "Техническа инфраструктура" Иван Маринов Мичевски 0879414169
48 Главен специалист "МТБ и ПВЗ" Йовко Михалев Бачевски 0879414133
49 Главен специалист "МТБ и ПВЗ" Силвия Маринова Славщевска 0879414143
50 Гл.специалист "Устройство на територията" Емил Павлов Живков 0879414168
  БЮДЖЕТНИ ДЕЙНОСТИ    
51 Гл.специалист ОМП Христо Вълов Кутев 0879414165
52 Шофьор лек автомобил до 9 места Георги Андреев Игнатов 0879414171
53 Денонощни дежурни Цветослав Викторов Василев 0879414175
54 Денонощни дежурни Пламен Иванов Петрав 0879414172
55 Денонощни дежурни Пламен Иванов Кърджов 0879414147
56 Денонощни дежурни Петър Пейчев Луловски 0879414131
57 Денонощни дежурни Гриша Митков Микренски 0879414174
58 Изпълнител"Оператор на радиосъоръжения" Николай Минков Павлов 0879414166
59 Изпълнител "Машинист еднокофов багер" Пенко Додев Бърборски 0879414146
60 Домакин ДСП - Угърчин Младена Димитрова Екова 0876974977
61 Шофьор ДСП Данаил Николов Богданов 0879414138
62 Шофьор ДСП Румен Райчев Радоев 0879414167
63 Домакин ДСП - Лесидрен Веска Йотова Колева 0879125293
64 Шофьор ДСП -Лесидрен Красимир Огнянов Пехливанов 0879414134
65 Управител ЦППУ Борислав Колев Керински 0878745447
66 Щофьор ЦППУ Владимир Николаев Недков 0879414132
67 Социален работник ДЦСХ София Стоянова Лисичкова 0879125290
68 Социален работник ЦСРИ Румяна Дикова Керинска 0878741968
69 Мл.специалист "Горски инспектор" Иван Крумов Иванов 0879414406
70 Мл.специалист "Горски инспектор" Преслав Стоянов Ингелски 0879414407

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg