РЕГИСТЪР и Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 09.05.2018 13:20
Заповед №190 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за назначаване на комисия

Заповед № 191 от 13.02.2018 г. на Кмета на Община Угърчин за утвърждаване на образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и 3 от ЗПКОНПИ и образци на регистри

Приложения №1,2,3 и 4 Образци на декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3

Приложение №5 Образец на регистър

Декларация за имушество и интереси част 1

Декларация за имущество и интереси част 2

Декларация за промяна по чл.35, ал.1, т.4

Указания за настройка преди попълване на декларацията

Приложение №6        
Към Заповед № 191/13.02.2018 г.на Кмета на Община Угърчин    
О Б Щ И Н А   У Г Ъ Р Ч И Н  
           
ПУБЛИЧЕН    РЕГИСТЪР  
на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Угърчин  
           
№ по ред Входящ                   №/дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия Заемана публична длъжност Декларация/файл/
1 1/15.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Димитър Димитров Секретар ТУК
2 2/15.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Татяна  Сирашка Секретар МКБППМН ТУК
3 3/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Тинка  Калчева Старши специалист ТУК
4 4/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Розалина  Мяшкова Гл.специалист АИО ТУК
5 5//16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Галина  Рускова Главен счетоводител ТУК
6 6/16.02.2018 Г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Марио  Ангелов Гл.специалист ОМП ТУК
7 7/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Десислав  Митев Главен експерт ОС ТУК
8 8/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христо  Христов Кметски наместник ТУК
9 9/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Йовко  Бачевски Главен специалист ТУК
10 10/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Иван  Мичевски Гл.спец. ТИ ТУК
11 11/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Дияна  Катърска Нач. отдел УТТИЕЧ ТУК
12 12/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Пеца  Пълевска Ст.специалист МП ТУК
13 13/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Даниела  Йоновска Специалист ОС ТУК
14 14/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Валерия  Въцова Ст. специалист ТУК
15 15/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Наталия  Краева Мл. експерт АООБС ТУК
16 16/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петя  Митева Специалист СДК ТУК
17 17/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Румянка  Пейчевска Старши счетоводител ТУК
18 18/16.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Димитър  Димитров Кметски наместник ТУК
19 19/19.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Любка Кутева Старши счетоводител ТУК
20 20/19.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Катя   Еврева Началник отдел ГРАО ТУК
21 21/20.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Галя  Йошева Мл.експерт ГРАО ТУК
22 22/26.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Драгомир  Димитров Гл.експерт БФК ТУК
23 23/26.02.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Лъчезар   Щрегарски Мл.експерт Б и ТРЗ ТУК
24 24/02.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Цветомир  Кутев Ст.специалист ТУК
25 25/02.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Светла  Шахънска  Главен инспектор МП ТУК
26 26/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Мария  Динова Заместник кмет ТУК
27 27/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Иван Иванов Мл.спец.горски инсп. ТУК
28 28/06.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Преслав  Ингелски Мл.спец.горски инсп. ТУК
29 29/08.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христина Балевска Директор на дирекция ТУК
30 30/08.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Бистра Иванова Старши експерт ТУК
31 31/09.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Маргарита  Бочевска Старши счетоводител ТУК
32 32/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Грета  Гачевска Началник отдел МП ТУК
33 33/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петя  Кърджова Специалист ТУК
34 34/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Стела  Игнатова Началник отдел РИ ТУК
35 35/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ангелина  Стефанова Гл.експерт ПП ТУК
36 36/12.03.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Емил  Живков Гл.специалист  "УТ" ТУК
 37  37/17.05.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ Владимир Недков Ст. специалист "Строителство" ТУК
 38  38/28.05.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Христо Кутев Гл.специалист ОМП ТУК
 39  39/28.05.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Марияна Мирчева Мл.експерт ЧР ТУК
 40  40/01.02.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Надка Влахова Специалист АД ТУК
 41  41/06.02.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Васил Патарински Специалист КК ТУК
 42  42/03.04.2019 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  Константин Балев  Специалист ИС ТУК
43 43/01.11.2019 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ  Христина Ташкова-Мичева  Мл.експерт АООБС ТУК
44 44/01.11.2019 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Венислава Пастухова  Специалист ТИ ТУК
45 45/08.11.2019 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Десислава Цанова Ст.специалист АД ТУК
46 46/04.12.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Николай Гергов Кметски наместник с.Голец ТУК
47 47/03.01.2020 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Цанка Иванова Мл.експерт АООБС ТУК
48 48/29.07.2020 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Георги Баев Мл.експерт  ТУК
49 49/09.09.2020 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Мирослав Патарински Ст.Специалист "АД" ТУК
50 50/15.10.2020 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Деница Балева Специалист ТУК
51 51/01.11.2020 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Божидар Добревски Мл.експерт "ИП" ТУК
52 52/17.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Петя Добревска Специалист "УТТИЕЧ" ТУК
53 53/15.09.2021 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Йоана Мараченска Специалист "СДЗ" ТУК
54 54/01.10.2021 г.  Декларазия по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ивелина Добрева Главен експерт "АИО" ТУК
55 55/01.10.2021 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Деница Маринова Старши експерт "ГРАО и архив" ТУК
56 56/01.12.2021 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Ивелина Радевска Главен експерт ТУК


06.07.2018 г.
О Б Щ И Н А   У Г Ъ Р Ч И Н  
           
ПУБЛИЧЕН    РЕГИСТЪР  
на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на Община Угърчин  
           
№ по ред Входящ                   №/дата Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ Име и фамилия Заемана публична длъжност Декларация/файл/
1 1/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Румянка Пейчевска Старши счетовидител ТУК
2 2/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Даниела Йоновска Специалист ОС ТУК
3 3/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Бистра Иванова Ст.експерт ОС ТУК
4 4/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Димитър Димитров Секретар ТУК
5 5/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Стела Игнатова Началник отдел РИ ТУК
6 6/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Галя Йошева Мл.експерт ГРАО ТУК
7 7/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Христо Христов Кметски наместник с.Славщица ТУК
8 8/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Полина Костадинова Старши специалист АД ТУК
9 9/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Наталия  Краева Мл.експерт АООС ТУК
10 10/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Катя Еврева Началник отдел ГРАО ТУК
11 11/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Пеца Пълевска Ст.спец.инкасатор пл. ТУК
12 12/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Грета Гачевска Началник отдел МП ТУК
13 13/04.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марияна Мирчева Мл.експерт ЧР ТУК
14 14/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Димитър Димитров Кметски наместник с.Орляне ТУК
15 15/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Владимир Недков Ст.специалист Строителство ТУК
16 16/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Галина Рускова Гл.счетовидител ТУК
17 17/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Дияна Катърска Началник отдел УТТИЕЧ ТУК
18 18/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Драгомир Димитров Гл.експерт ФКБ ТУК
19 19/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Татяна Сирашка Секретар МКБППМН ТУК
20 20/05.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Тинка Калчева Старши специалист АД ТУК
21 21/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Емил Живков Гл.специалист  "УТ" ТУК
22 22/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Петя Митева Ст. специалист СДК ТУК
23 23/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Светла Шахънска Гл.инспектор МП ТУК
24 24/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Десислав Митев Гл.експерт ОС ТУК
25 25/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Дафинка Младенова Директор ОДЗ"Щастливо детство" с.Кирчево ТУК
26 26/06.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Розалина Мяшкова Гл.специалист АИО ТУК
27 27/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Валерия Въцова Гл.специалист ГРАО ТУК
28 28/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Петя Кърджова Специалист МДСТ ТУК
29 29/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Марио Ангелов Специалист ТИ ТУК
30 30/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Ангелина Стефанова Главен експерт ПП ТУК
31 31/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Лъчезар Щрегарски Мл.експерт БТРЗ ТУК
32 32/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Йовко Бачевски Гл.специалист ПВЗ ТУК
33 33/07.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Христина Балевска Директор дирекция ФСДКЧР ТУК
34 34/08.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Иванка Димитрова Директор ДГ"Светулка" гр.Угърчин ТУК
35 35/08.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Маргарита Бочевска Старши счетоводител ТУК
36 36/08.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Павлина Петрова Управител ДСХ ТУК
37 37/25.06.2018 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Любка Кутева Старши счетоводител ТУК
38 38/14.02.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Васил Патарински Специалист КК ТУК
39 39/19.02.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Надка Влахова Специалист АД ТУК
40 40/03.04.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Константин Балев Специалист ИС ТУК
41 41/04.11.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Венислава Пастухова  Специалист ТИ ТУК
42 42/05.11.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Христина Ташкова-Мичева Мл.експерт АООБС ТУК
43 43/19.11.2019 г.  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Десислава Цанова Ст.специалист АД ТУК
44 44/12.12.2019 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Николай Гергов Кметски наместник с.Голец ТУК
45 45/27.01.2020 г. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ Цанка Иванова Младши експерт ОБС ТУК


   Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2  от     
Закона за противодействие на корупцията и за  отнемане на незаконно придобито имущество
                                                                                            2019 г.
               
Входящ Вид на декларацията по  Име, Фамилия Месторабота Длъжност Файл
№/дата чл.35 от ЗПКОНПИ        
               
1/07.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1,т.2 Полина Костадинова Община Угърчин Старши специалист ТУК
               
2/07.05.2019 Декларация по чл.35,ал.1, т.2 Грета Гачевска Община Угърчин Началник отдел ТУК
               
3/07.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Галина Рускова Община Угърчин Главен счетоводител  ТУК
               
4/07.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Румянка Пейчевска Община Угърчин Старши счетоводител  ТУК
               
5/07.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Валерия Въцова Община Угърчин Главен специалист  ТУК
               
6/07.05.2019 Декларация по чл.35,ал.1, т.2 Галя Йошева Община Угърчин Старши експерт  ТУК
               
7/07.05.2019 Декларация по чл.35,ал.1, т.2 Катя Еврева Община Угърчин Началник отдел  ТУК
               
8/07.05.2019 Декларация по чл.35,ал.1, т.2 Христо Христов Община Угърчин Кметски наместник  ТУК
               
9/08.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Марияна Мирчева Община Угърчин Младши експерт  ТУК
               
10/08.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Емил Живков Община Угърчин Главен специалист  ТУК
               
11/08.05.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Пеца Пълевска Община Угърчин Старши специалист  ТУК
               
12/08.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Владимир Недков Община Угърчин Старши специалист  ТУК
               
13/08.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Любка Кутева Община Угърчин Старши счетоводител  ТУК
               
14/09.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Светла Шахънска Община Угърчин Главен инспектор  ТУК
               
15/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Драгомир Димитров Община Угърчин Главен експерт  ТУК
               
16/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Димитър Димитров Община Угърчин Секретар  ТУК
               
17/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Тинка Калчева Община Угърчин Старши специалист  ТУК
               
18/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Наталия Краева Община Угърчин Старши експерт  ТУК
               
19/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Петя Митева Община Угърчин Старши специалист  ТУК
               
20/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Даниела Йоновска Община Угърчин Специалист  ТУК
               
21/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Марио Ангелов Община Угърчин Специалист  ТУК
               
22/10.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Розалина Мяшкова Община Угърчин Главен специалист  ТУК
               
23/13.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Бистра Иванова Община Угърчин Главен експерт  ТУК
               
24/13.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Петя Кърджова Община Угърчин Специалист  ТУК
               
25/13.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Татяна Сирашка Община Угърчин Секретар МКБППМН  ТУК
               
26/13.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Диана Катърска Община Угърчин Началник отдел  ТУК
               
27/14.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Димитър Димитров Община Угърчин Кметски наместник  ТУК
               
28/14.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Йовко Бачевски Община Угърчин Главен специалист  ТУК
               
29/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Маргарита Бочевска Община Угърчин Старши счетоводител  ТУК
               
30/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Христина Балевска Община Угърчин Директор дирекция  ТУК
               
31/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Павлина Петрова Община Угърчин Управител ДСХ  ТУК
               
32/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Дафинка Младенова Община Угърчин Директор ДГ  ТУК
               
33/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Стела Игнатова Община Угърчин Началник отдел  ТУК
               
34/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Иванка Димитрова Община Угърчин Директор ДГ  ТУК
               
35/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Ангелина Стефанова Община Угърчин Главен експерт  ТУК
               
36/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Вася Скорчева Община Угърчин Старши специалист  ТУК
               
37/15.05.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 Иван Мичевски Община Угърчин Главен специалист  ТУК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ  И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА УГЪРЧИН


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg