Кмет на Община Угърчин

Дата на публикуване: 28.01.2016 14:49


 СТАНИМИР ЙОТОВ ПЕТКОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА  УГЪРЧИН
 стая 201
 email: obshtina@ugarchin.com
 тел: 06931 2121, 0879414400, 0889304050


Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината.
Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджет на общината.

Кметът на общината представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината упражнява общо ръководство и контрол на дейността на общинската администрация.

В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата му.

    Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 3. провежда държавната политика за регионално развитие на територията на общината;
 4. организира изработването на общинския план за развитие на общината и го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет;
 5. ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;
 6. представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от Общинския съвет;
 7. осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му;
 8. организира и контролира процеса по кандидатстване и управление на проекти, финансирани от Структурните фондове и Кохезионният фонд на Европейския съюз и други донорски програми;
 9. изпълнява функциите на възложител по Закона за обществените поръчки и при необходимост упълномощава други длъжностни лица да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях;
 10. внася за одобрение от Общинския съвет общата численост и структурата на общинската администрация;
 11. утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
 12. утвърждава длъжностното щатно разписание на служителите в общинската администрация;
 13. назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 14. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 15. отговаря за разработването, приемането, актуализацията и изпълнението на общинския бюджет;
 16. отговаря за определяне на целите на общината, идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол;
 17. организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 18. изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 3-дневен срок от издаването или подписването им;
 19. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите и от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;
 20. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 21. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в общината, в страната и в чужбина;
 22. организира и ръководи управлението при извънредни ситуации в общината;
 23. председателства Общинския съвет за сигурност и Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
 24. оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;
 25. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 26. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние, като може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 27. осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 28. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество регламентирани в Закона за общинската собственост;
 29. кметът на общината е Орган по настойничеството и по попечителството и може да делегира правомощието си на определено от него длъжностно лице;
 30. назначава Дисциплинарен съвет съгласно Закона за държавния служител;
 31. прави ежегодно публичен отчет за дейността на общинската администрация пред Общинския съвет и населението на общината;
 32. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
 33. кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет;
 34. кметът на общината, в случаите определени от закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 35. кметът на общината представя пред Общинския съвет Програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

Кметът на общината назначава безсрочно секретар на общината.

При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник кмет.

Кметът на общината, определя със заповед заместник-кмет, който го замества при отсъствието му от общината.

Кметът на общината може да оправомощава заместник-кмета да изпълнява негови правомощия в случаите, когато това е предвидено в закон.

В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

На пряко подчинение на кмета на общината са  секретар на общината и главен архитект.


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg