Ползване на пасища и мери

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:34


Ползване на пасища и мери за стопанската 2022/2023 г.

Решение №333 от 22.02.2022 г. на ОС-Угърчин

Приложение №1 Списък на свободните пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчин за стопанската 2022/2023 г.

Приложение №2 Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Угърчин за стопанската 2022/2023 г.

Приложение №3 Годишен план за паша за 2022 г. на Община Угърчин

Документи за попълване

05.05.2022 г. Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин

17.03.2022 г. Заповед №62/08.03.2022 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд №693/24.06.2020 год., вписан в Агенция по вписванията – Ловеч парт. книга №1857, том 5, №204, вх.№3043 от 26.06.2020 год., и Споразумение към договора, сключено на 18.05.2021г., сключен с „ЛАКТИС ГРУП“ЕООД, ЕИК 203777255, представлявано от управителя Десислава Михайлова Калчева

17.03.2022 г. Заповед №61/08.03.2022 г. за прекратяване на договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд №480/29.06.2018 год., вписан в Агенция по вписванията – Ловеч парт. книга №1496, том 4, №45, вх.№3118 от 29.06.2018 год., и Споразумение към договора, сключено на 18.05.2021г., сключен с
„ЛАКТИС ГРУП“ООД, ЕИК 203777255, представлявано от управителя Десислава Михайлова КалчеваПолзване на пасища и мери за стопанската 2021/2022 г.


20.08.2021 г. Протокол за разпределение и допълнение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землищан на територията на Община Угърчин

01.06.2021 г. Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин

Решение №194 от 23.02.2021 г. на ОС-Угърчин

Приложение №1 Списък на свободните пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчин за стопанската 2021/2022 г.

Приложение №2 Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Угърчин за стопанската 2021/2022 г.

Приложение №3 Годишен план за паша за 2021 г. на Община Угърчин

Документи за попълване


01.03.2021 г. Заповед №83/01.03.2021 г. за прекратяване на Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд №576/19.06.2019г., вписан в Агенция по вписванията – Ловеч парт. книга №1919, том 6, №21, вх.№3339 от 19.06.2019 год., на община Угърчин, сключен с Тодор Иванов Колев, за поземлен имот с идентификатор: - п.и 43325.7.928, в земището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч

Ползване на пасища и мери за стопанската 2020/2021 г.

01.03.2021 г.
 Заповед №83/01.03.2021 г. за прекратяване на Договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд №576/19.06.2019г., вписан в Агенция по вписванията – Ловеч парт. книга №1919, том 6, №21, вх.№3339 от 19.06.2019 год., на община Угърчин, сключен с Тодор Иванов Колев, за поземлен имот с идентификатор: - п.и 43325.7.928, в земището на с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч


13.05.2020 г. Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин

Решение №60 от 27.02.2020 г. на ОС-Угърчин

Приложение №1 Списък на свободните пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчин за стопанската 2020/2021 г.


Приложение №2 Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Угърчин за стопанската 2020/2021 г.

Приложение №3 Годишен план за паша за 2020 г. на Община Угърчин

Документи за попълване


Ползване на пасища и мери за стопанската 2019/2020 г.


02.08.2019 г.  О  Б  Я  В  A за публично оповестен търг по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ, на 26.08.2019г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала,  

с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на: пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след  разпределението по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.

     Настоящият търг се провежда при условията на чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ, съобразно които останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (след разпределението с протокола по чл.37и, ал.6 ЗСПЗЗ) се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма.


С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Списък на пасища, мери и ливади

Тръжна документация


02.05.2019 г. ПРОТОКОЛ
за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин


Решение №606/26.02.2019 г. на Общински съвет-Угърчин

Приложение №1 Списък на свободните пасища, мери и ливади на територията на Община Угърчин за стопанската 2019/2020 г.

Приложение №2 Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на Община Угърчин за стопанската 2019-2020 г.

Приложение №3 Годишен план за паша за 2019 г. на Община Угърчин


Документи за попълване

Ползване на пасища и мери за стопанската 2018/2019 г.


09.05.2018 г. ПРОТОКОЛ за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин


01.03.2018 г. Решение №456 от 27.02.2018 г. на Общински съвет-Угърчин


01.03.2018 г. Приложение №1 Списък на свободните "пасища, мери и "ливади" на територията на Община Угърчин за стопанската 2018/2019 година

01.03.2018 г. Приложение №2
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 ГОДИНА

01.03.2018 г. Приложение №3
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА УГЪРЧИН

01.03.2018 г. Документи и указания за тяхното попълване

 
Ползване на пасища и мери за стопанската 2017/2018 г.

10.10.2017 г.                                                                О  Б  Я  В  A

за публично оповестен търг по чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, на  30.10.2017г.

от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация Угърчин – заседателна зала,

 насрочен  със  Заповед  № 1064/10.10.2017г. на  Кмета на Община Угърчин

                                 с  тайно  наддаване  за  отдаване  под  наем  на:

пасища, мери и ливади от ОПФ - останалите свободни пасища, мери и ливади след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ, одобрени от Общински съвет - Угърчин, от приложения списък – публикуван на интернет страницата на Община Угърчин.

     Настоящият търг се провежда при условията на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ, съобразно които останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд (след провеждането на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ) се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.

С пълния текст на обявата може да се запознаете тук

Списък на пасища, мери и ливади


Тръжна документация


14.06.2017г. Списък на ПМЛ от ОПФ за търг по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗ


14.06.2017г.  Заповед № 687/14.06.2017г. на Кмета на Община Угърчин за търг по чл.37и  ,ал.13 ЗСПЗЗ с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ

27.04.2017г. Протокол за разпределение на ПМЛ от ОПФ-2017/2018 по чл.37и ,ал.6 ЗСПЗЗ


01.03.2017 г. Приложение №1 Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, с категории за стопанската 2017/2018 г.


01.03.2017 г. Приложение №2 Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Угърчин, съобразно чл37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ


01.03.2017 г. Приложение №3 Годишен план за паша, съдържащ задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата
Ползване на пасища и мери за стопанската 2016/2017 г.


10.11.2016г. Заповед №1433/10.11.2016г. на Кмета на Община Угърчин за отменяне на Заповед № 973/01.09.2016 и Заповед № 1342/18.10.2016г.в частта и относно имот № 68076.301.15,в землището на с.Сопот


01.09.2016 г. Заповед № 973/01.09. 2016 г. на Кмета на Община Угърчин за обявяване на публично оповестен търг по чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ и чл.103 ППЗСПЗЗ на 19.09.2016 г. от 10:00 часа


01.09.2016 г. Документация за участие в търга


01.09.2016 г. Списък на пасища, мери и ливади от ОПФ - останали свободни след провеждане на търга по чл.37и, ал.13 ЗСПЗЗЗаповед № 834/28.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ-Угърчин

Заповед №832/27.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отддаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ-Угърчин


Заповед №828/27.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на  спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ-Угърчин


Заповед № 827/27.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за определяне на спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отддаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ-Угърчин


Заповед №826/27.07.2016г. на Кмета на Община Угърчин за  определяне на  спечелил участник в публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища,мери и ливади от ОПФ -Угърчин


Заповед №761/06.07.2016г. за провеждане на публичен търг по чл.37и,ал.13 ЗСПЗЗ и чл.102 ППЗСПЗЗ на 25.07.2016г. от 10.00 ч. в сградата на Общинска администрация Угърчин-заседателна зала

Приложение към Заповед №761/06.07.2016г.-Справка за свободни имоти от ОПФ и временна общинска собственост с НТП"пасища,мери и ливади" на територията та Община УгърчинРешение №70/26.02.2016 г. на ОС-Угърчин

Приложение №1 от Решение №70 -Списък на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване, с категории за стопанската 2016/2017 г.

Приложение №2 от Решение №70- Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Угърчин, съобразно чл.37о, ал.1, т.2 от ЗСПЗЗ

Приложение №3 от Решение №70 - Годишен план за паша, съдържащ задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата

Документи и указания за тяхното попълване

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по землища на територията на Община Угърчин

Наименование Брой тегления
Protokol_razpredelenie_ 2022_2023.doc 103 Изтегли документ с име "Protokol_razpredelenie_ 2022_2023.doc"
zapoved prekratqvane _61.doc 141 Изтегли документ с име "zapoved prekratqvane _61.doc"
zapoved prekratqvane _62.doc 127 Изтегли документ с име "zapoved prekratqvane _62.doc"
godishen plan za pasha Prilojenie 3.doc 173 Изтегли документ с име "godishen plan za pasha Prilojenie 3.doc"
Dokumenti 22-23.rar 140 Изтегли документ с име "Dokumenti 22-23.rar"
SPISAK_PASISCHTA_2022_2023.xls 241 Изтегли документ с име "SPISAK_PASISCHTA_2022_2023.xls"
решение_333.pdf 181 Изтегли документ с име "решение_333.pdf"
Prilozhenie №2pravila za polzvane na merite i pasishtata.doc 169 Изтегли документ с име "Prilozhenie №2pravila za polzvane na merite i pasishtata.doc"
Protokol_raz_dopalnenie 2021_2022.doc 425 Изтегли документ с име "Protokol_raz_dopalnenie 2021_2022.doc"
Protokol_razpredelenie_ 2021_2022.pdf 321 Изтегли документ с име "Protokol_razpredelenie_ 2021_2022.pdf"
Protokol_razpredelenie_ 2021_2022 (2).doc 358 Изтегли документ с име "Protokol_razpredelenie_ 2021_2022 (2).doc"
Решение № 60.pdf 465 Изтегли документ с име "Решение № 60.pdf"
Prilozhenie №2pravila za polzvane na merite i pasishtata.doc 500 Изтегли документ с име "Prilozhenie №2pravila za polzvane na merite i pasishtata.doc"
решение_194.pdf 469 Изтегли документ с име "решение_194.pdf"
Dokumenti 20212022.rar 508 Изтегли документ с име "Dokumenti 20212022.rar"
godishen plan za pasha Prilojenie 3.doc 485 Изтегли документ с име "godishen plan za pasha Prilojenie 3.doc"
zapoved prekratqvane _83.pdf 428 Изтегли документ с име "zapoved prekratqvane _83.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg