Бюджет 2012

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:38
Бюджета на Община Угърчин за 2012г. по ЕБК /функции , дейности и параграфи/:


1. По прихода в размер на 4 449 016 лв.
• Приходи за ДД: 2 358 145 лв.
в.т.ч.
1.1 Обща субсидия/съгл. Приложение № 1/ 2 431 638 лв.
1.2 Преходен остатък за ДД от 2011г. 228 274 лв.

• Приходи за МД: /съгл. Приложение № 2/ 2 017 378 лв.
в.т.ч.
1.1 Имуществени данъци 121 500 лв.
1.2 Неданъчни приходи 560 662 лв.
1.3 Преходен остатък от 2011 г. 410 273 лв.
1.4 Обща изравнителна субсидия 599 900 лв.
в т.ч. Зимно поддържане и снегопочистване 65 100 лв.
1.5 Целева субсидия за КР за МД 316 700 лв.
в т.ч. Ремонт общински пътища 254 900 лв.
1.6 Трансфери между бюджетни сметнки/-/ - 38 000 лв.
1.7 Временни безлихвени заеми /-/§7621 - 31 257 лв.

2. По разхода в размер на 4 449 016 лв.

2.1. Разход за ДД: 2 431 638 лв.
в т. ч. резерв съгл.чл.39, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. 41 165 лв.
2.2. Разход за МД: /съгл. Приложение № 3/ 1 481 178 лв.
2.3. Инвестиционна програма 516 700 лв.
в т.ч.
2.3.1 Целеви трансфер за КР/съгл. Приложение № 4/ 316 700 лв.
2.3.2 Собствени КР/съгл. Приложение № 4.1/ 200 000 лв.
в т.ч. финансирани от приходи по §40-00 21 500 лв.
2.3.3 Собствени КР съгл.чл.43,ал.1 от ПМС 63 632 лв.
2.4 Дофинансиране ДД със собствени приходи 19 500 лв.

Препис от Решение №79/14.02.2012г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2012г. и пълна информация по бюджета с всички приложения, както и обяснителна записка към него може да разгледате тук: Приет бюджет на Община Угърчин за 2012г.
_______________________________________________________________________________________

- 12.02.2014г. -
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
85% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg