Бюджет 2015

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:41
Бюджет на Община Угърчин за 2015г.
(Приет с решение №983/19.02.2015г., публикуван на 26.02.2015г.)


1.1 По приходите в размер на 5 846 886 лв. в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 639 427 лв. в това число:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 460 495лв.;
1.1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 0 лв.;
1.1.1.3 Преходен остатьк от 2014г. в размер на 185 183 лв., в т.ч. 6 251 лв. средства по НП към МОН разпределен съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №15

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 3 207 459лв., в това число:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 140 000лв.;
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 683 644лв.;
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 631 900лв.;
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 530 900лв. в това число:
• за строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА 153 100лв.;
• за изграждане и основен ремонт на общински пътища 377 800лв.;
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 95 700лв.;
1.1.2.6 Отчисления по закона за управление на отпадъците - /-/ 65 000лв.;
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки -/-/100 000лв.
1.1.2.8 Преходен остатък от 2014г. в размер на 1 355 315лв.
1.1.2.9 Внесен ДДС върху продажбите - /-/100 000 лв.
1.1.2.10 Предоставени трансфери - /-/ 65 000 лв.

1.2 По разходите в размер на 5 846 886 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЯ с номера от 3 до 13 .
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 2 639 427лв.;
1.2.2 Дофинансиране от местни приходи 201 847лв.;
1.2.3 За местни дейности в размер на 3 005 612 лв.;

1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0( нула) лева.

Препис от Решение №983/19.02.2015г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2015г. и подробна информация може да разгледате тук: Приет бюджет на Община Угърчин за 2015г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
85% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
71% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
16% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
75% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg