Бюджет 2014

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:40
Бюджет на Община Угърчин за 2014г.
(Приет с решение №708/11.02.2014г., публикуван на 24.02.2014г.)


1.1 По приходите в размер на 6 212 600 лв. в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 600 884лв. в това число:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 330 545лв.;
1.1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 5000 лв.;
1.1.1.3 Преходен остатък от 2013г. в размер на 265 339лв., разпределен съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №11, в т.ч.
1.1.1.4Средства на разпореждане- /+/ 17 582лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 3 611 716 лв., в това число:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 140 000лв.;
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 706 644лв.;
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 630 500лв.;
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 492 700лв. в това число:
• за строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА 137900лв.;
• за изграждане и основен ремонт на общински пътища 359 800лв.;
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 88 000лв.;
1.1.2.6 Отчисления по закона за управление на отпадъците – /-/28084лв.;
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки - /+/382 694лв.
1.1.2.8 Преходен остатък от 2012г. в размер на 1 199 262лв.

1.2 По разходите в размер на 6 212 600лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно ПРИЛОЖЕНИЯ с номера от 3 до 10.
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 2 600 884лв.;
1.2.2 Дофинансиране от местни приходи 55 300лв.;
1.2.3 За местни дейности в размер на 3 143 891лв.;
1.2.4 Резерв за неотложни и непредвидени разходи за мести дейности в размер на 413 525 лв.

1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0( нула ) лева.

Препис от Решение №708/11.02.2014г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2014г. и подробна информация може да разгледате тук: Приет бюджет на Община Угърчин за 2014г.
_______________________________________________________________________________________

-19.05.2015г.
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2014г. - 31.12.2014г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg