Бюджет 2013

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:39
Бюджета на Община Угърчин за 2013г. по ЕБК /функции , дейности и параграфи/:


1. По прихода в размер на 5 673 435 лв.
• Приходи за делегирани от държавата дейности: 2 591 516 лв.
в.т.ч.
1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 2 278 754 лв.
1.2 Целева субсидия за капиталови разходи 15 000 лв.
1.3 Преходен остатък за ДД от 2012г./Прил. 11/ 315 427 лв.
1.4 Средства на разпореждане /-/ 17 655 лв.


• Приходи за местни дейности 3 081 919 лв.
в.т.ч.
1.1 Данъчни приходи 166 600 лв.
1.2 Неданъчни приходи 566 842 лв.
1.3 Обща изравнителна субсидия 599 900 лв.
1.4 Целева субсидия за капиталови разходи 400 400 лв.
в това число:
- за строителство основен ремонт и придобиване на ДМА 100 600 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища 299 800 лв.
1.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 88 000 лв.
1.6 Отчисления по закона за управление на отпадъците /-/ 20 000 лв.
1.7 Временни безлихвени заеми между бютжетни и извънбюджетни сметки /-/ 35 000 лв.
1.8 Преходен остатък за МД от 2012г./Прил. 11/ 1 315 177 лв.2. По разхода в размер на 5 673 435 лв.

2.1. Разходи за делегирани държавни дейности: 2 641 966 лв.
в т. ч.
2.1.1 От държанти трансфери 2 591 516 лв.
в това число:
- резерв във функция образование 64 707 лв.
2.1.2 Дофинансиране от местни приходи 50 450 лв.
2.2. Разходи за местни дейности: 2 896 469 лв.
2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи за местни дейности 135 000 лв.
2.4. Инвестиционна програма/Поименен списък на камиталовите разходи за 2013г. по обекти и източници на финасиране/ 1 566 330 лв.

Препис от Решение №373/26.02.2013г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2013г. и пълна информация по бюджета с всички приложения, както и доклад на кмета за прокто-бюджет може да разгледате тук: Приет бюджет на Община Угърчин за 2013г.
_______________________________________________________________________________________

- 19.05.2015г. -
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2013г. - 31.12.2013г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg