Бюджет 2011

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:36
Бюджета на Община Угърчин за 2011г. по ЕБК /функции , дейности и параграфи/:


1. По прихода в размер на 4 377 958 лв.
• Приходи за ДД: 2 358 145 лв.
в.т.ч.
1.1 Обща субсидия/съгл. Приложение № 1/ 2 135 293 лв.
1.2 Преходен остатък за ДД от 2010г. 178 452лв.
1.3 Целева субсидия за КР за ДД 44 400лв.

• Приходи за МД: /съгл. Приложение № 2/ 2 019 813 лв.
в.т.ч.
1.1 Имуществени данъци 121 500 лв.
1.2 Неданъчни приходи 492 500 лв.
1.3 Преходен остатък от 2010 г. 665 913 лв.
1.4 Обща изравнителна субсидия 665 000 лв.
в т.ч. Зимно поддържане и снегопочистване 65 100 лв.
1.5 Целева субсидия за КР за МД 274 900 лв.
в т.ч. Ремонт общински пътища 254 900 лв.
1.6 Временни безлихвени заеми /-/§7621 - 200 000 лв.


2. По разхода в размер на 4 377 958 лв.

2.1. Разход за ДД: 2 207 857 лв.
в т. ч. резерв съгл.чл.39, ал.2 от ПМС №334/29.12.2010г. 3 252 лв.
2.2. Разход за МД: /съгл. Приложение № 3/ 1 397 280 лв.
2.3. Инвестиционна програма 772 821 лв.
в т.ч.
2.3.1 Целеви трансфер за КР/съгл. Приложение № 4/ 319 300 лв.
2.3.2 Собствени КР/съгл. Приложение № 4.1/ 360 364 лв.
в т.ч. финансирани от приходи по §40-00 44 182 лв.
2.3.3 Собствени КР съгл.чл.43,ал.1 от ПМС 334 93 157 лв.

Препис от Решение №805/15.02.2011г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2011г. и пълна информация по бюджета с всички приложения, както и обяснителна записка към него може да разгледате тук: Приет бюджет на Община Угърчин за 2011г.
_______________________________________________________________________________________

- 12.02.2014г. -
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода 01.01.2011г. - 31.12.2011г.
___________________________________________________________________________________

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg