Бюджет 2016

Дата на публикуване: 10.02.2016 13:50
(Приет с решение №51/26.01.2016г, публикуван на 04.02.2016г.)


1.1 По приходите в размер на 6 105 828лв. в това число:
1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 788 749лв. в това число:
1.1.1.1 Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 634 218лв.;
1.1.1.2 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани дейности в размер на 0 лв.;
1.1.1.3 Преходен остатьк от 2015г. в размер на 157 999лв., в т.ч. 3 468лв. средства по НП към МОН


1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 3 317 079лв., в това число:
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 153 000лв.;
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 560 324лв.;
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 631 900лв.;
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 530 900лв. в това число:
• за строителство,основен ремонт и придобиване на ДМА 183 900лв.;
• за изграждане и основен ремонт на общински пътища 347 000лв.;
1.1.2.5 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 95 700лв.;
1.1.2.6 Отчисления по закона за управление на отпадъците - /-/ 75 000лв.;
1.1.2.7 Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки -/-/100 000лв.
1.1.2.8 Преходен остатък от 2014г. в размер на 1 469 955лв.
1.1.2.9 Внесен ДДС върху продажбите - /-/100 000 лв.
1.1.2.10 Предоставени трансфери - /-/ 65 000 лв.

1.2 По разходите в размер на 6 105 828 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи
1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 2 788 749лв.;
1.2.2 Дофинансиране от местни приходи 214 460лв.;
1.2.3 За местни дейности в размер на 3 102 619 лв.;

1.3 Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0( нула) лева.

1.4 Ръководството на община Угърчин няма намерение за поемане на общински дълг през бюджетната 2016г.

Препис от Решение №51/26.01.2016г. на Общинския съвет за приемане на бюджета за 2016г. и подробна информация може да разгледате тук: ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА 2016Г.ПРИЛОЖЕНИЕ 1-РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2-ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3-ПРОЕКТ ЗА 2016Г. НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА УГЪРЧИН,РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4-ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗХОДИ ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5-КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6-ФУНКЦИЯ"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 7-ФУНКЦИЯ"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 8-ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9-МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10-ФУНКЦИЯ"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 11-ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,ЧИСТОТА,ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 12-ЧИТАЛИЩА,СПОРТ,ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13-СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО;ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ИКОНОМИКАТА;РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА;ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 14-ЛИМИТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 15-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2015Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16-СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ПЕРСОНАЛ ПО ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКА ИЗДРЪЖКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 16.1-СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ 17-ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ЛЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 18-АКТУАЛИЗИРАНА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА УГЪРЧИН- РАЗПРЕДЕЛЕНА ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 19-ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ЗА 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20-ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ 21-ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2016Г.

ДОКЛАД ОТ СТАНИМИР ПЕТКОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ОТНОСНО ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ И ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН ЗА 2016Г.И ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018Г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg