ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015

Дата на публикуване: 11.09.2019 11:14 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УГЪРЧИН

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ 

Приложение №3


                  
Ръководството на ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УГЪРЧИН приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на качеството на административното обслужване и на информационната сигурност чрез прилагане на международните стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС ISO/IEC 27001:2013, като средство за  утвърждаване доброто име и репутация на Общината и за създаване на условия за развитие на местната администрация и икономиката на града.

     В тази връзка ръководството на Общината се стреми към:

 • изпълнение на всички нормативни изисквания приложими към дейността на Общината
 • съблюдаване на интересите на жителите на общината при провеждането на политиките на местно ниво
 • удовлетворяване на изискванията и очакванията на образователни, социални, културни и други местни организации свързани с дейността на Общината
 • въвеждане на постоянни подобрения на качеството на административното обслужване и на състоянието на информационната сигурност;
 • осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното подобрение на интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност
 • минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди на администрацията и нейните потребители на услуги

Общото виждане за подобряване на административното обслужване, което е част от функциите на общинската администрация се основава на следните принципи:

 • равнопоставено, честно и любезно административно обслужване;
 • предоставяне на комплексни услуги на принципа на „едно гише“
 • открито общуване с потребителите на административни услуги, осигурявайки пълна информация за съответната услуга
 • осигуряване на различни канали за достъпа до услуги и информация
 • консултиране се с всички заинтересовани страни и насърчаване непрекъснато усъвършенстване
 • въвеждане на механизми за обратна връзка от клиента и анализ на събраната информация

Ръководството се ангажира да поддържа ефективна и ефикасна системата за управление, като планирано и непрекъснато я оценява, актуализира периодично и предприема мерки за непрекъснатото подобряване.

Подхождайки с разбирането, че информацията е в основата на осъществяваната от администрацията дейност – "Административно, правно, техническо и информационно обслужване на физически и юридически лица", ръководството на Общината създава и непрекъснато подобрява условията, необходими за опазването й от неразрешено разпространение,  загуба или увреждане.

Въвеждайки международните стандарти, ние задаваме система от мерки, която е насочена към:

 • гарантиране на ПОВЕРИТЕЛНОСТ на информацията чрез прилагане на система от одобрени правила за работа с нея
 • осигуряване на ЦЯЛОСТНОСТ на информацията - т.е. нейната точност и вярност
 • осигуряване на ДОСТЪПНОСТ на информацията чрез осигуряване на надежден и навременен достъп до нея, за потребителите имащи права да я ползват

 

     
23.07.2019 г.                                                                                                                                                                                                             Кмет: /п/

                          Станимир Петков


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg