Обявления

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:58

16.06.2022 г. Обявление Изх.№УТ_01-4/15.06.2022 г. относно одобряване на ПУП -ПР за Санитарно охранителна зона/СОЗ/-пояс I-ви

16.06.2022 г. Обявление Изх.№УТ_01-3/15.06.2022 г. относно одобряване на ПУП-ПР за Санитарно охранителнна зона/СОЗ/ -пояс I-ви

27.04.2022 г. Обявление Изх.№ 1898/26.04.2022 г. относно съгласуване и одобряване на ПУП-ПЗ /План за застрояване за отреждане на ПИ 48060.32.54 "За производствени и складови дейности и фотоволтаична централа"

23.02.2021 г. Обявление Изх.№ 871/22.02.2022 г. за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПР за поземлен имот по плана на с.Лесидрен

21.02.2022 г. Обявление Изх.№ 826/18.02.2022 г. за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПР за поземлен имот по плана на гр.Угърчин

26.01.2022 г. Обявление Изх.№ 416/25.01.2022 г. относно допуснато изработване на /ПИПУП/ Проект за изменение на Подробен устройствен план

26.01.2022 г. Обявление Изх.№ УТ_01 295/20.01.2022 г. относно допуснато изработване на /ПУП-ПРЗ/ Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване  на два поземлени имота- ПИ-пл.№119 и ПИ-пл.№118 с идентификатори: 43325.500.119 и 43325.500.1279

13.07.2021 г. Обявление Изх.№3770/13.07.2021 г. относно допуснато изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване с цел промяна предназначението на земята по реда на Закона за горите и обособяване на Санитарно-охранителна зона-пояс I-ви около каптиран извор "КИ 1 Кюнка-ВиК Ловеч-Орляне" и "КИ 2 Кюнка-ВиК Ловеч-Орляне", землище на с.Орляне

13.07.2021 г. Обявление Изх.№3769/13.07.2021 г. относно допуснато изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване с цел промяна предназначението на земята по реда на Закона за горите и обособяване на Санитарно-охранителна зона-пояс I-ви около каптиран извор "КИ Езерото - ВиК Ловеч-Драгана", землище на с.Др
агана

13.07.2021 г. Обявление Изх.№3768/13.07.2021 г. относно допуснато изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване с цел промяна предназначението на земята по реда на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите и обособяване на Санитарно-охранителна зона-пояс I-ви около каптиран извор "КИ Едровик езерото - ВиК Ловеч-Катунец", землище на с.Катунец

28.06.2021 г. Обявление Изх. № УТ_01 3365/25.06.2021 г. относно допускане да се изработи Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 15552.500.143 по кадастралната карта на с.Голец

12.03.2021 г. 
Обявление от РИОСВ-Плевен относно изготвен проект на Заповед за обявяване на защитена зона от мрежата "Натура 2000", определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна BG0001493 "Централен Балкан - буфер"
Проект на заповедта може да изтеглите от ТУК
Приложения към заповедта може да изтеглите от ТУК

12.03.2021 г.
Обявление от РИОСВ-Плевен относно изготвен проект на Заповед за изменение и допълване на Заповед за обявяване на защитена зона BG0000240 "Студенец"  за опазване на дивите птици
Проект на заповедта може да изтеглите от ТУК

12.10.2020 г. Обявление Изх.№ УТ_01 4814/07.10.2020 г. относно разрешено-допуснато да се изработи Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за поземлен имот с идентификатор 68076.123.72 по кадастралната карта на землището на с.Сопот, общ.Угърчин, област Ловеч от 2009 г., който е извън регулацията на населеното място

10.07.2020 г.
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1, от Закона за водите №РР-04-70 от 10.07.2020 г. на Басейнова дирекция"Дунавски район" относно "Изграждане на нови системи и съоръжения на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект -Изграждане на виадукт при км.112+700 от АМ"Хемус"


10.07.2020 г. Съобщение съгласно чл.62а, ал.1, от Закона за водите №РР-04-69 от 10.07.2020 г. на Басейнова дирекция"Дунавски район" относно "Изграждане на нови системи и съоръжения на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект -Изграждане на виадукт при км.104+400 от АМ"Хемус"


10.07.2020 г. Съобщение съгласно чл.62а, ал.1, от Закона за водите №РР-04-68 от 10.07.2020 г. на Басейнова дирекция"Дунавски район" относно "Изграждане на нови системи и съоръжения на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект -Изграждане на виадукт при км.103+700 от АМ"Хемус"

26.06.2020 г. Обявление №2978/25.06.2020 г. относно започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус", участък от км 103+150 до км 122+260, на територията на област Ловеч

23.06.2020 г. Обявление №2907/23.06.2020 г. относно Решение №405 от 18.06.2020 г. за отчуждаване на имоти и части на имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждане на обект: АМ "Хемус", участък от км. 103+150 до км 122+260, на територията на обл.Ловеч

13.04.2020 г. Обявление №1478 от 26.03.2020 г. относно изработен Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ показващ имоти или части от тях през които преминава трасето на външен водопровод от разпределителна шахта при резервоари /НР/ - гр.Угърчин до напорен резервоар - /НР/ с.Драгана (Прилежащи документи към обявлението може да видите ТУК)

11.03.2020 г. Обявление от Министъра на регионалното развитие и благоустройството относно започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус"


24.02.2020 г. Обявление №УТ_01 680/21.02.2020 г. относно допускане да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53967.500.4, представляващ ПИ-пл.№4 урегулиран като УПИ I-4 и УПИ XVI-4 в кв.30 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Орляне


20.02.2020 г. Обявление №УТ_01 585/18.02.2020 г. относно допускане да се изработи ПУП -ПР за УПИ III-135 в кв.27 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец


25.09.2019 г. Обявление на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ за допуснато изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХI-256 в кв. 26по действащия ПУП-ПРЗ на с.Голец от 1988 г.


17.09.2019 г. Обявление на основание чл.34б, ал.2 от Закона за държавната собственост и Решение №508 на Министерски Съвет от 26.06.2019 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус"

05.09.2019 г. Обявление на Министъра на регионалното развитие и благоустройството относно започната процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост за държавна нужда за изграждане на Обект "Автомагистрала "Хемус"


28.08.2019 г. Обявление на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ за изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ показващ имотите или части от тях през които преминава трасето на АМ"ХЕМУС" и ще бъдат отчуждени за това.


07.08.2019 г. Обявление на основание чл.128, ал.3 и във връзка с чл.134,ал(1), т.1 от ЗУТ за изработен проект за ПУП- ПЗ за част от поземлен имот с идентификатор 43325.160.10, която става с идентификатор 43325.160.678


18.07.2019 г. Обявление по чл.40, ал.4 от ЗОС от 18.07.2019 г. за постъпило предложение вх. №4935/04.10.2018г. от Атанас Любенов Митков до кмета на община Угърчин за извършване на  замяна между него и Община Угърчин на поземлени имоти.


25.06.2019  г. Обява към Уведомление вх.№3098/21.06.2019 г. за Инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План застрояване (ПЗ) в обхват част от поземлен имот с идентификатор 43325.160.10, съгласно КККР на село Лесидрен, община Угърчин, м.Шумака", област Ловеч, представляващ проектен имот с идентификатор 43325.160.678


21.05.2019 г. Обявление №2584/21.05.2019 г. за разрешаване изработването на проект на ПУП-ПП за АМ "Хемус", участък от км 103+150 до км 122+260, в землището на с.Катунец, Община Угърчин, Област Ловеч.


21.05.2019 г. Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж: "Възстановяване и реконструкция на килийно училище, представляващо двуетажна сграда находяща се в двора на храм "Св. Вмчк Георги" основно застрояване, IV категория.


08.05.2019 г. Обявление №УТ_01 2265/07.05.2019 г. за допуснато-разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 48060.32.24 и 48060.32.25, УПИ II-32.24 и УПИ III-32.25 отредени "За добив на подземни богатства и производство", нахождащи се на КК на с.Микре, Община Угърчин, Област Ловеч. 


07.05.2019 г. Обявление №УТ 02_2283/02.05.2019 г. за изработени проекти за ПУП-ПР за ПИ с идентификатор 75054.900.2631, УПИ XIII-1986, отреден "За нискоетажно жилищно строителство" и за УПИ XIV, отреден "За озеленяване" и двата в кв.156 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Угърчин, Община Угърчин, област Ловеч от 1985 г.


15.04.2019 г. Обявление №1959/12.04.2019 г. за одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват част от поземлен имот с идентификатор 43325.160.10, съгласно КККР на село Лесидрен, община Угърчин, м. „Шумака“


13.03.2019 г. Обявление №УТ_01 121/13.03.2019 г.  за допуснато-разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 75054.900.2273, УПИ V в кв.3 отраден  за "Обществено обслужване" по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Угърчин от 2004 г.


13.03.2019 г. Обявление №УТ 01_95/13.03.2019 г. за допуснато -разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 75054.900.2631, УПИ ХIII-1986, отреден "За нискоетажно жилищно строителство" и за УПИ XIV, отреден "За озеленяване" и двата в в кв.156 по действащия ПУП-ПРЗ на гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч от 1985 г.

08.03.2019 г. Обявление №1106/08.03.2019 г.на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и писмо с вх. № 1106/06.03.2019 от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България, община Угърчин разгласява, че с влязла в сила Заповед № РД-02-15-17/28.01.2019 г. на Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството на Република България се прекратяват производството на Заповеди № РД-02-15-10/27.01.2015 г. и № РД-02-15-111/11.08.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, с които е разрешено изработване на проект на ПУП-ПП за трасето автомагистрала „Хемус” в землищата на с. Дерманци и с. Радювене, община Луковит, с. Баховица, с. Славяни и с. Лисец, община Ловеч, с. Орляне, с. Каленик и гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен.26.02.2019 г. Обявление №936/26.02.2018 г. на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията и писмо с вх. № 835/22.02.2019 от Заместник Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България, Община Угърчин разгласява, че със Заповед № РД-02-15-35/19.02.2019 г. на Заместник Министъра на Регионалното развитие и благоустройството на Република България е разрешено на Агенция „Пътна инфраструктура”, с административен адрес: гр. София 1606, бул. „Македония” №3, да изработи: проект за ПУП – парцеларен план за обект: АМ  „Хемус”, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч.11.02.2019 г. Обявление на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ за изработен проект на ПУП за обект АМ"Хемус", участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел "Плевен" и център за управление при км 18+501 на път II-35.


05.02.2019 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи проект на ПУП-ПЗ за имот 68075.241.54-нива в местността "Горунака", землище на с.Сопот, община Угърчин


03.12.2018 г. Обявление за изработен проект на ПУП-ПП на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: "Подмяна на преносен(магистрален) газопровод в участъка "ОС БЕГЛЕЖ-КВ ДЕРМАНЦИ-КВ БАТУЛЦИ-КВ КАЛУГЕРОВО" на територията на Община Угърчин газопроводът преминава през землището на с.Катунец


01.11.2018 г. Обявление за допуснато разрешено да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот 68076.363.7 -пасище в местност "Червения мост", който да се отреди за "Крайпътен обслужващ обект -Къща за гости"


12.09.2018 г. Обявление за допуснато-разрешено да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот 48060.32.25 - пасище в местност "Команското", който да се отреди за "Добив на подземни богатства и производство"


12.09.2018 г. Обявление за допуснато -разрешено да се изработи и внесе проект ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43325.9.389 в местност КАЛНИ, землище с.Лесидрен


27.02.2018 г. Обявление за изработен проект на ПУП-ПП за обект В и К схема на ПУП - ПРЗ -захранваща с питейна вода поземлен имот с идентификатор 68076.241.658 в масив 241 в местността "Горунака" по КК на землището на с.Сопот


27.02.2018 г. Обявление за изработен проект на ПУП-ПП за обект В и К схема на ПУП - ПРЗ -захранваща с питейна вода поземлен имот с идентификатор 68076.241.655 в масив 241 в местността "Горунака" по КК на землището на с.Сопот

13.02.2018 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поз.имот 43325.10.847 в землището на с.Лесидрен, община Угърчин


22.01.2018 г. Обявление за допуснато разрешение на "БУЛГАРТРАНЗГАЗ" ЕАД да изработи и внесе за своя сметка проект за Подробен Устройствен План -Парцеларен план /ПУП-ПРЗ/ за обект: "Подмяна на Преносен/Магестрален/ газопровод.


21.12.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи ПУП-ПРЗ за съществуващия УПИ II-461,462 отреден "За нискоетажно жилищно строителство", обособен от ПИ с пл.№461 -собственост на "Ракита-Р"ЕООД и от ПИ №462 -държавна собственост по действащия план за регулация на с.Лесидрен


13.12.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: ПИ 43325.500.476, ПИ 43325.500.1349 и ПИ 43325.500.1350 по действащия ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен


20.10.2017г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: ПИ15552.186.26 в местност "Свинево" ,землище на с.Голец ,община Угърчин


13.10.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор: ПИ75054.500.2570 по кадастралната карта на гр.Угърчин


15.09.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработи и внесе проект на ПУП-ПР за поземлен имот с идентификатор: ПИ 53967.500.72 по кадастралната карта на с.Орляне


21.04.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработят и внесат проекти за ПУП-ПРЗ съответно за ПИ 68076.241.11, 68076.264.13 и 68076.264.15 в землището на с.Сопот, общ.Угърчин


21.04.2017 г. Обявление за допуснато разрешение да се изработят и внесат проекти за ПУП-ПП съответно за ПИ 68076.241.11, 68076.264.13 и 68076.264.15 в землището на с.Сопот, общ.Угърчин


21.04.2017 г. Обявление за допуснато изработване на проект ПУП-ПП за обект на техническата инфраструктура "Изграждане на междусерищна оптична кабелна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет"


19.12.2016г.Обявление за допуснато изработване на проект с обхват : ПУП-ПРЗ на ПИ с обединяването на УПИ IV с 896.959, V -896 , VI -897 в квартал 84 по ПУП на ПРЗ с.Лесидрен


19.12.2016г. Обявление за допуснато -разрешено изработване на проект с обхват : ПУП-ПРЗ на ПИ 68076.500.1836 УПИ VII -30 в квартал 4 пао действащия ПУП-ПРЗ на с.Сопот

02.12.2016г. ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ И ГРАЖДАНСКИ СДРУЖЕНИЯ:Във връзка с изработването на проект за Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017г.,Ви каним да отправите предложения до общинска администрация,отностно имотите ,които да бъдат включени в Програмата

02.12.2016г. ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ:Във връзка с необходимостта от приемане на проект за Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017г. Ви каним да вземете участие в публично обсъждане на същата на 12.12.2016 г. от 10:00ч. в сградата на Общинска администрация-Угърчин


02.12.2016г. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017г.

23.11.2016г Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват : ПУП-ПП за изграждане на техническа инфраструктура -електрозахранване и водоснабдяване на селскостопанска сграда за отглеждане на животни

12.10.2016 Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват -ПУП-ПЗ със запазване на регулацията и отреждането на УПИ III-1308 в квартал 93 по ПУП-ПРЗ на с.Лесидрен

14.09.2016 Обявление за разрешение да се изработи и внесе проект с обхват: ПУП-ПРЗ с обединяване УПИ VIII-71, IX-71, X-71 и ХI-71 в един нов УПИ VIII-71 и същият да бъде отреден "За обслужващи дейности"


23.06.2016 Обявление за разрешение изработване на проект с обхват:/ПУП-ПЗ/ за ПИ с № 18.32 местност "Млаката" землище на с.Кирчево,общ.Угърчин с идентификатор 36943.18.32 земеделска земя -"ливада" по кадастралната карта на землището на селото

23.06.2016 Обявление за разрешено изработване на проект с обхват:/ПУП-ПРЗ/ за частта ПИ с №133,76 местност "Драганчовица" землище на с.Сопот,общ.Угърчин с идентификатор -68076.133.76-земед.земя-нива ,по кадастралната карта землището на селото

17.06.2016 Обявление за разрешено изработване и внасяне на проект с обхват:ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 68076.264.16-представляващ поземлен имот с пл.№ 246.16, УПИ I-246.16 ,местност,,Тушковица,, в землището на с.Сопот

15.06.2016 Обявление за разрешено изработване и внасяне на проект с обхват:ПУП-ПРЗ за ПИ с №167.39 местност"Енча" землище на с.Лесидрен с идентификатор-43325.167.39-по кадастралната карта на землището на селото


08.04.2016 Обявление за допуснато-разрешено изработване на КПИИ/комплексен проект за инвестиционна инициатива /,подробен устройствен план за ПИ 75054.900.1365 , УПИ III 1365 в квартал 177 на гр.Угърчин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование Брой тегления
УТ_01-3.pdf 6 Изтегли документ с име "УТ_01-3.pdf"
УТ_01-4.pdf 7 Изтегли документ с име "УТ_01-4.pdf"
Image_483.pdf 27 Изтегли документ с име "Image_483.pdf"
Image_397.pdf 83 Изтегли документ с име "Image_397.pdf"
Image_393.pdf 82 Изтегли документ с име "Image_393.pdf"
Image_362.pdf 109 Изтегли документ с име "Image_362.pdf"
SKM_C224e22012615530.pdf 92 Изтегли документ с име "SKM_C224e22012615530.pdf"
3768.pdf 277 Изтегли документ с име "3768.pdf"
3769.pdf 266 Изтегли документ с име "3769.pdf"
3770.pdf 218 Изтегли документ с име "3770.pdf"
SKM_C224e21062815220.pdf 307 Изтегли документ с име "SKM_C224e21062815220.pdf"
Обявление Централен Балкан.pdf 273 Изтегли документ с име "Обявление Централен Балкан.pdf"
обявление Студенец.pdf 313 Изтегли документ с име "обявление Студенец.pdf"
BG0001493c6be32e6a5103bebc03b22b0d474fced.zip 269 Изтегли документ с име "BG0001493c6be32e6a5103bebc03b22b0d474fced.zip"
Проект на заповед Студенец.pdf 284 Изтегли документ с име "Проект на заповед Студенец.pdf"
Проект на заповед Централен Балкан.pdf 271 Изтегли документ с име "Проект на заповед Централен Балкан.pdf"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg