Проект "Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в Община Угърчин"

Дата на публикуване: 28.01.2016 16:00
                                                                              
                         Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
              Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG05M9OP001-2.002

 

 

Договор за БФП №: BG05M90PO001-2.002-0292-C01   

Наименование на проекта:„Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин“

Име на бенефициента: Община Угърчин

Продължителност: 20 месеца

Начало на проекта: дата 20.09.2016 г.

Край на проекта: дата 20.05.2018 г.

Стойност: 288 188.49 лв. в т.ч. 

ЕСФ: 244 961.02 лв.

Национално финансиране: 43 228.42 лв.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.                    
Информация за проект "Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин"         

Проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа, в община Угърчин” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

На 20.09.2016 г. Община Угърчин стартира реализирането на Проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа, в община Угърчин” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 в изпълнение на Договор BG05M90OP001-2.002 -0292-С001 по процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Обща цел на проекта:
Осигуряване на достоен живот на лицата от населените места  на Община Угърчин, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и преодоляване на социалната им изолация чрез предоставяне на услуги  в домашна среда.

Специфични цели на проекта:

  • Създаване на устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда в община Угърчин;
  • Намаляване на равнището на безработицата и увеличаване на доходите за  безработните лица, които ще бъдат наети по проекта;
  • Създаване на възможност за придобиване на допълнителна квалификация, изграждане на умения, знания, мотивация, чрез подходящи обучения на персонала за предоставяне на услугите.

Общите и специфичните цели на проектното предложение са обосновани и се конкретизират чрез целите и приоритетите на настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ. Настоящия  проект цели да  осигури достоен живот на тази група хора, чрез предоставяне на качествени услуги в домашна среда. С реализацията на проектното предложение ще се насърчи развитието на социалната икономика в Община Угърчин чрез създаването на  Център за услуги в домашна среда. Ще се създаде устойчив модел за предоставяне на услуги в домашна среда в община Угърчин. По този начин ще се спомогне да се осъществи така желаната реформа за увеличаване броя на предоставяните социални услуги на уязвимата група от населението, като успоредно с това ще се преодолее  тяхната социална изолация и ще се  постигне социалното им включване.
Равнището на безработица в общината е много високо. Проектът е насочен към намаляване на безработицата и повишаване на доходите, чрез създаване на нови работни места в сектора на социалните услуги. Чрез предвидените обучения се дава възможност за непрекъснато развитие и надграждане на капацитета на  персонала по проекта.

Потребители на интегрирани почасови социални услуги могат да бъдат следните групи:

  • лица с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и техните семейства;
  • хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация.

Продължителност на проекта: от 20.09.2016 г. до 20.05.2018 г. /20 месеца/, от които 18 месеца ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.

Бюджет на проекта:
общата сума на безвъзмездната финансова помощ е в размер на  288 189.44 лв.

 

10.05.2018 г. Покана за провеждане на заключителна пресконференция по проект "Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижа в община Угърчин"  на 17.05.2018 г.                                               
Презентация за изпълнение на дейностите по проекта

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg