ЕВРОПРОЕКТИ

Дата на публикуване: 27.02.2018 23:17

20.09.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГР. УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


20.11.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


31.05.2018 г. Информация за Договор за съвместна дейност № РД 04-122/30.05.2018 г., сключен между Община Угърчин и Фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Угърчин и Домашен социален патронаж с. Лесидрен“

25.06.2019 г. Информация за Договор №BG06RDNP001-7.006-0040-C01 от 05.06.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.

15.03.2021 г. Информация за Договор № BG06RDNP001-7.00-0079-C01 от 15.03.2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.

29.03.2022 г. Информация за Договор № BG06RDNP001-19.456-0003-C01 от 03.11.2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Създаване на туристически информационен център и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП.

29.03.2022 г. Информация за Договор № BG06RDNP001-8.004-0004-C01 от 02.03.2022 г. Н с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в община Угърчин“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3  „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 BG06RDNP001-8.004

 

 


Наименование Брой тегления
Информация-сайт – 8.3 (1).docx 47 Изтегли документ с име "Информация-сайт – 8.3 (1).docx"
Информация-сайт –ТИЦ (2).docx 54 Изтегли документ с име "Информация-сайт –ТИЦ (2).docx"
BG06RDNP001-7.001-0079-C01_15.03.2021.docx 181 Изтегли документ с име "BG06RDNP001-7.001-0079-C01_15.03.2021.docx"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg