Достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:20
ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – УГЪРЧИН

Отговорно звено за работа по ЗДОИ

"Център за администратвни  услуги и информация" е звеното, отговорно за приемане на заявления за предоставяне на достъп до обществена информация.

Адрес: Община Угърчин

гр.Угърчин 5580

пл."Свобода" №1

 

Място за преглед на документи и информация, съгласно Закона за достъп до обществена информация: работно място № 1 "Предложения и сигнали" в Център за административно обслужване и информация при Община Угърчин

Работно време: от 8.00 ч. до 17.00 ч. (от понеделник до петък)

Телефон за контакт: 06931/2121 вътр.109

e-mail: obshtina@ugarchin.com


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Угърчин, и форматите, в които е достъпнаПОНЯТИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти.

ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ
Тези правила се прилагат за достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални звена и органите на местното самоуправление в Република България.

СУБЕКТИ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещунационалната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:
- откритост, достоверност и пълнота на информацията;
- осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
- осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
- защита на правото на информация;
- защита на личната информация;
- гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
- Обществената информация, създавана и съхранявана в oбщинска администрация - Угърчин е официална и служебна;
- Официална е тази информация, която се съдържа в актовете на органите на местната власт и администрацията им при осъществяване на правомощията им;
- Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява от органите на местната власт и администрацията им във връзка с официалната информация, както и по повод дейността им.

ДОСТЪП ДО СЛУЖЕБНА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
1.Достъпът до служебна обществена информация е свободен;
2.Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите на местната власт и администрацията им и няма самостоятелно значение;
3.Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Достъп до обществена информация се предоставя след подаване на писменно или устно заявление от гражданин или юридическо лице; Изтегли заявление

2. Заявления се регистрират и разглеждат съгласно утвърдените Правила за регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация;

3. Уведомяване на заявителя с решение в срок не по-късно от 14 дни от заявяването на искането за достъп. Решението за достъп съдържа следната информация:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация
/той не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението/;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.
В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

4.Достъпът до обществена информация е безплатен, като се заплащат разходите по предоставянето на информацията съгласно Наредба № H-1 от 07.03.2022 г. на Министъра на финансите за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация.
При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите.

Списък на информацията по чл.26, ал.2 ЗЗКИ за категориите информация създавана, обработвана и съхранявана в общинската администрация.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Угърчин за 2016 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Угърчин за 2017 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) в Община Угърчин за 2018 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) в Община Угърчин за 2019 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) в Община Угърчин за 2020 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) в Община Угърчин за 2021 г.

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация(ДОИ) в Община Угърчин за 2022 г.

 


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
59% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
18% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg