Административни услуги Отдел УТТИЕЧ

Дата на публикуване: 17.08.2018 15:01
Индекс Наименование на услугата Образец
К_02-1 Издаване на удост. и скица, относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии тук
КД-01 Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца тук
КД-02 Издаване на скица за недвижим имот тук
КД-03-1 Издаване на удостоверения и факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство, удост. на кого е записан разписния лист имотът тук
КД-03-2 Издаване на удостоверение на кого е записан в разписния лист даден имот тук
КД-03-3 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа ПУП съгл. чл.159 тук
КД-03-4 Издаване на удост. по чл.33 от ЗС за прехвърляне на правото на строеж на трето лице тук
КД-03 Издаване на удост. за факти и обстоятелства по ЗУТ тук
КД-04 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален-регулационен-план тук
КД-05 Издаване на удост. за нанасяне на новоизградени сгради в КК по чл.52, ал.5 от ЗКИР, във връзка с чл.175, ал.5 от ЗУТ тук
КС_01-1  Издаване на удостоверение на кого е записан в разписния лист даден имот тук
КС-01 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно у-во тук
КС-01-2  Издаване на удостоверения и факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство, удост. на кого е записан разписния лист имотът тук
КС-01-3 Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно у-во тук
КС-02 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа ПУП съгл. чл.159 тук
ЗВ-1-1 Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения тук
ЗВ-2 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения  тук
ЗВ-3 Издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води, включително от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, като изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ тук
ЗВ-4 Издаване на разрешително за ползване  на воден обект – язовири- публична общинска собственост (по чл.46, ал.1 на ЗВ) тук
ЗВ-6 Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода –публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения  тук
ОС-05 Издаване на удост. че даден имот не е общинска собственост съгл. чл.5 от закона за общинската собственост тук
ССЕ_06 Регистриране на домашни кучета тук
ССЕ_07 Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси тук
ССЕ_08 Издаване на направление за определяне на маршрут за транпортиране на строителни отпадъци и земни маси тук
ССЕ_10 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения тук
УТ-01-1 Допускане, разрешаване, изработване за изменение ПУП по чл.134 от ЗУТ във връзка с чл.124,ал3 и чл.59 от ЗУТ тук
УТ-01 Допускане, разрешаване, на изработване на ПУП тук
УТ-02 Приемане и одобр. за ПУП съгл. чл.128 и 129 от ЗУТ тук
УТ-03 Издаване на скица за виза за проектиране тук
УТ-04 Издаване на удост. за съгл. за намаляване на нормативно установените разстояния по имотните граници тук
УТ-05-1 Издаване на разрешение за кастрене и отсичане на единични дървета в обществени терени, частни имоти и при ново строителство по чл. 63 от ЗУТ тук
УТ-05 Издаване на удост. за степен на завършеност на строеж тук
УТ-06 Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване на удост. за въвежд. в експл. за видове стр. от IV-кат. тук
     
УТ-07 За съгл. на идейни инвестиционни проекти съгл. чл.141 от ЗУТ тук
УТ-08 За разглеждане и одобр. на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разр. за строеж съгл. чл.142 ЗУТ тук
УТ-09 За разгл. и одобр. на техн. и работви инвестиционни проекти и издаване на разр. за строеж с докл. за оценка на съотв.  или чрез Общински експ. съвет тук
УТ-10 За издаване на разр. за изменение на одобрен инвестиционен проект съгл. чл.154 от ЗУТ тук
УТ-11 За изотвяне на справка-удостов. относно измененията на устройствените план. и схеми чл.131 от ЗУТ тук
УТ-12 За съгл. и одобр. на инвест. проекти за благоустрояване и обекти на техн. инфр. съгл. чл.142, 144 от ЗУТ тук
УТ-13 За разгл. съгл. и одобряване на инвестиционни проекти съгл. чл.143, чл.144, чл.150 от ЗУТ тук
УТ-14 За произнасяне по допускане, проучв. и проект. за изменение на ПУП съгл.чл.136 във връзка с чл.128 ЗУТ във вр. с чл.150 ЗУТ тук
УТ-15-1 За издаване на зап. за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж тук
УТ-15 За издаване на разр. за строеж съгл. чл.148 във връзка с чл.142, ал.2 от ЗУТ тук
УТ-16 За заверка на протокол при определени на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка съгл. чл.157 ЗУТ тук
УТ-17-1 За учредяване право на строеж на чужд поземл. имот за издаване на разр. за строеж за съоръжения на техн. инфр. съгл. чл. 180 ЗУТ тук
УТ-17 За учредяване право на премин. през чужд позмл. имот за изд. на разр. за строеж за проводи на инж. инфрастр. съгл. чл.193, 210 от ЗУТ тук
УТ-18 За учредяване право на преминаване през чужд поземлен имот без път съгл. чл.192 и чл.210 от ЗУТ тук
УТ-19 За издаване разр. за поставяне на преместваеми обекти-рекламноинформационни елементи съгл. чл.57 ЗУТ тук
УТ-20 За възстановяване на изгубен одобрен инвст. проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане и съгл. и одобр. на заснетия инв. проект тук
УТ-21 За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно у-во, удост. за търпимост на сградите тук
УТ-22 За издаване на удост. за идентичност на УПИ тук
УТ-23 За приемане и заверяване на екзекутивна документация съгл. чл. 74, ал.3 във вр. с чл.175 ЗУТ тук
УТ-24 За изд. на разр. за строеж без одобряване на инвестиционни проекти съгл. чл. 147 от ЗУТ тук
УТ-25 За освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване, поправяне или заздравяване на строежи тук
УТ-26 За издаване на разр. за строеж в земеделски земи и в земи от горски фонд без промяна в предн. тук
УТ-27 За допускане, разрешаване, изработването на комплексен проект инвст. инициатива КПИИ чл.150 от ЗУТ тук
УТ-28 За разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива съгл. чл.150 от ЗУТ тук
УТ-29 За предоставяне и вписване в регистър на техн. паспорт на сграда тук
УТ-30 За заверка на копие от протокол, заповед, коренспонд. и друга документация, съхранявана в дирекция УТ тук
НЯМА ИНДЕКС

За издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

тук

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
59% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
18% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
64% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg