Гражданско състояние

Дата на публикуване: 10.11.2020 15:09
18. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

1. Нормативна уредба: чл.24,ал.2, чл. 99 ЗГР; НОАМТЦУ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документ за самоличност;
- изрично нотариално заверено пълномощно/по изключение при искане от друго лице/;
!!! когато заявяването на НА е за малолетни, непълнолетни лица, заявяването се извършва от законните им представители;
!!! когато заявяването на НА е за поставени под запрещение лица, заявяването се извършва от законните им представители, които прилагат копие от съдебно решение или заповед;
3. Срок на действие: до промяна на настоящият адрес;
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: 2.00 лв.
6. Срок за изпълнение: в работния ден

19. Припознаване на дете

Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданско състояние.
1. Нормативна уредба: чл.49 ЗГР, чл.36 СК, чл.110, ал.2, т.4 ЗМДТ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност на двамата родители;
- удостоверение за раждане на детето – оригинал;
3. Срок на действие: до промяна на данните в акта за раждане
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 3 работни дни

20. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

1. Нормативна уредба: чл. 2, 8 - 9, 23 и чл.106 ЗГР , Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и др. книжа утвърден с ПМС 184/1958г./ ДВ 73, изм. Бр. 10/1964, бр. 77/76, бр. 96/82, бр. 77/83, бр. 103/90г. ; НОАМТЦУ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- документ по гражданско състояние издаден на територията на Община Угърчин;
3. Срок на действие: 6 месеца
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: 8.00 лв.
6. Срок за изпълнение: в работния ден;

21. Възстановяване и промяна на име

1. Нормативна уредба: чл. 19а от ЗГР,
Възстановяват се предишните имена на български граждани на които принудително са променени имената. Възстановяват се или се променят имената на непълнолетни , ако имената на техните родители или един от тях са принудително променени.
Заявленията се подават по постоянен адрес на лицето. За лицата с настоящ адрес чужбина , заявленията се подават чрез консулските служби.
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- заверени копия от документите, в които имената се различават;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- съдебно решение;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие: безсрочно
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: до 30 дни

22. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

1. Нормативна уредба: чл. 74 и 76 от ЗГР, чл. 110, ал.2, т 4 от ЗМДТ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- съдебно решение;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата в актовете за гражданско състояние;
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 7 работни дни
Забележка : Когато Съдебното решение се изпраща по служебен ред промените се отразяват незабавно в регистрите

23. Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

1. Нормативна уредба: чл.80 и чл.88 ЗГР, НОАМТЦУ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата в актовете
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: обикновена-2.00 лв.; бърза – 4.00 лв.; експресна - 6.00 лв.
6. Срок за изпълнение: обикновена - 3 раб.дни; бърза – 12 раб.часа; експресна – 6 раб.часа

24. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

1. Нормативна уредба: чл.69, чл. 70, 72 ЗГР, чл. 110, ал.2, т 4 от ЗМДТ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- препис или извлечение от акт за гражданско състояние в чужбина, преведен и легализиран на български език;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата;
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 7 работни дни

25. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

1. Нормативна уредба: чл.3 и чл.106 ЗГР, ЗЧБ, Закон за убежището и бежанците
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- удостоверение за разрешено постоянно пребиваване в Община Угърчин от ОДП;
- Заявление за постоянен адрес и адресна карта;
- Преведени и заверени документи по гражданско състояние;
- Други документи по гражданско състояние за родствени връзки;
3. Срок на действие: до промяна на статута;
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване в ЦАОИ
5. Такса/цена: 3.00 лв.
6. Срок за изпълнение: до 14 работни дни

26. Установяване на наличие на българско гражданство

1. Нормативна уредба: чл.39 ЗБГ, ППЗБГ; НОАМТЦУ
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- заверено копие от акт за раждане;
- актуална снимка/за лична карта/ - 2бр.
- ксерокопие от ЛРК;
- документ удостоверяващ начина на напускане на страната/изселнически паспорт от чужбина-легализиран/;
- вносна бележка за платена държавна такса – 50.00 лв. по сметка на БНБ-ЦУ, Министерство на правосъдието;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 3 дни след получаване на удостоверение от Дирекция “Българско гражданство”

27. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

1. Нормативна уредба: чл.7 и чл.106 ал.1 т.2 от ЗГР
2. Необходими документи:
- заявление образец /или искане от институция/; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелства по ГС
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: до 3 работни дни

28. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистраци

1. Нормативна уредба: ЗГР
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- нотариален акт за собственост на имота или договор за ползване;
3. Срок на действие: няма
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: до 3 работни дни

29. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО”

1. Нормативна уредба: чл.11 от ЗГР
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 7 работни дни

30. Присвояване на ЕГН

1. Нормативна уредба: чл.11 от ЗГР, Закон за чужденците в РБългария
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- заверено копие от акта за раждане/когато раждането не е в Община Угърчин/
- заверено копие от ЛРК;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: 14 работни дни

31. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес

1. Нормативна уредба: Закон за гражданската регистрация;
2. Необходими документи:
- заявление образец; FRM.APIODA_AU-31.doc]Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- копие от нотариален акт за собственост;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата по адресна регистрация
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: обикновена-3.00 лв.; бърза – 6.00 лв.; експресна - 9.00 лв.
6. Срок за изпълнение: обикновена - 3 раб.дни; бърза – 12 раб.часа; експресна – 6 раб.часа

32. Промяна на ЕГН на български гражданин

1. Нормативна уредба: чл.11 от ЗГР
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- заверено копие от акта за раждане/когато раждането не е в Община Угърчин/;
- заверено копие от ЛРК;
- други писмени доказателства за извършване на промяната;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелствата
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107 – Получаване - ЦАОИ
5. Такса/цена: безплатно
6. Срок за изпълнение: до 14 работни дни

33. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

1. Нормативна уредба: чл.106 от ЗГР
2. Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документи за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно/ в случай на искане от друго лице/;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие: до промяна на обстоятелства в регистри за ГС
4. Процедура по предоставяне:
Заявяване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст.107-Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: обикновена-3.00 лв.; бърза – 6.00 лв.; експресна - 9.00 лв.
6. Срок за изпълнение: обикновена - 3 раб.дни; бърза – 12 раб.часа; експресна – 6 раб.часа

34. Издаване на удостоверение по данни ЛРК (за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на имена на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин)

1.Нормативна уредба: ЗГР; Постановление № 108 от 28.05.2004 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските документи за самоличност, приет с Постановление № 61 на МС от 1999 година
2.Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документ за самоличност;
- заверени копия от документи, в които имената се различават;
- нотариално заверено пълномощно /в случай на искане от друго лице/;
- съдебно решение;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие:до промяна на обстоятелствата;
4. Процедура по представяне:
Заявляване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст. 107 –Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: 3.00 лв.
6. Срок за изпълнение: в работния ден

35. Издаване на удостоверение за промяна ЛРК и НБД “Население” за МВР

1.Нормативна уредба: ЗГР; Постановление № 108 от 28.05.2004 г. за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските документи за самоличност, приет с Постановление № 61 на МС от 1999 година
2.Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документ за самоличност;
- заверени копия от документи, в които имената се различават;
- нотариално заверено пълномощно /в случай на искане от друго лице/;
- съдебно решение;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие:до промяна на обстоятелствата;
4. Процедура по представяне:
Заявляване в ЦАОИ – Резолиране: Кмет - Изготвяне ст. 107 –Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: 3.00 лв.
6. Срок за изпълнение: в работния ден

36. Издаване на удостоверение за поредност на деца

1.Нормативна уредба: Закон за гражданската регистрация;
2.Необходими документи:
- заявление образец; Изтегли
- документ за самоличност;
- нотариално заверено пълномощно /в случай на искане от друго лице/;
- квитанция за платена такса;
3. Срок на действие:до промяна на обстоятелствата;
4. Процедура по представяне:
Заявляване в ЦАОИ – Изготвяне ст. 107 –Получаване ЦАОИ
5. Такса/цена: обикновена-2.00 лв.; бърза – 4.00 лв.; експресна - 6.00 лв.
6. Срок за изпълнение: обикновена - 3 раб.дни; бърза – 12 раб.часа; експресна – 6 раб.часа

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
59% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
18% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
25% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
64% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg