Административни услуги Отдел "Местни Приходи"

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:17

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН 

Банка  "ДСК" ЕАД - клон Угърчин

IBAN:  BG98STSA93008413229500     BIC: STSABGSF

 

Н а и м е н о в а н и е   н а   к о д о в е т е   з а    в и д   п л а щ а н е Код за вид плащане
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Други данъци 44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 44 40 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки 44 43 00
Приходи от лихви по срочни депозити 44 44 00
Дивидент 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи 44 49 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 44 51 00
Дарения,помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи 44 55 00
Приходи от продажби на земя 44 56 00
Приходи от концесии 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки,нак. лихви, обезщетения и начети 44 65 00
Други неданъчни приходи 44 70 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за ползване на детски градини 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването 44 80 03
Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих 44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги 44 80 05
Такси за административни услуги 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. 44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини 44 80 09
Такси за ползване на общежития и други по образованието 44 80 10
Такси за гробни места 44 80 11
Такси за притежаване на куче 44 80 13
Други общински такси 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда 44 80 81№ по ред Наименование на услугата Образец на документи
1 Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти тук
2 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил тук
3 Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство без леки автомобили тук
4 Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата тук
5 Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества тук
6 Данъчна декларация по чл.61 н от ЗМДТ за облагане с патентен данък тук
7 Данъчна декларация по чл.61 х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници тук
8 Данъчна декларация по чл.61 р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък тук
9 Декларация за определяне на ТБО по вид и брой използвани съдове тук
10 Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване тук
11 Искане за издаване на документ тук
12 Искане за издаване на документ по чл.87, ал.6 от ДОПК тук
13 Искане за издаване на документ по чл.87, ал.10 от ДОПК тук
14 Искане за издаване на документ по чл.87, ал.11 от ДОПК тук
15 Искане за издаване на удостоверение за декларирани данни тук
16 Искане за издаване на удостоверение за дължим и  платен данък наследство тук
17 Искане за издаване на копие от данъчна декларация тук
18 Искане за издаване на удостоверение за платен данък МПС тук
19 Искане за издаване на удостоверение за платен данък недвижими имоти и ТБО тук
20 Искане за прихващане или възстановяване тук
21 Заявление за издаване на данъчна оценка за земеделска земя тук
22 Заявление за издаване на данъчна оценка на деклариран имот тук
23 Заявление за издаване на данъчна оценка на незавършено строителство тук
24 Заявление за корекция или закриване на партида на недвижим имот тук
25 Заверяване на молби декларации за обстоятелствена проверка тук

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
61% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)
Отчасти :
17% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
62% Complete (success)
Не :
24% Complete (success)
Отчасти :
14% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
65% Complete (success)
Не :
23% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg