Оперативни програми

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:26
Структурни фондове на ЕС


Програмен период 2007 - 2013 година

Оперативна програма "Административен капацитет"
Страница на Управляващия орган на ОП "Административен капацитет"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Страница на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма "Регионално развитие"
Страница на Управляващия орган на ОП "Регионално развитие"

Оперативна програма "Околна среда"
Страница на Управляващия орган на ОП "Околна среда"

Оперативна програма "Техническа помощ"

Оперативна програма "Конкурентноспособност"
Страница на Управляващия орган на ОП "Конкурентноспособност"

Оперативна програма "Транспорт"
Страница на Управляващия орган на ОП "Транспорт"

      *
Обща селскостопанска политика и рибарство
      *
Програма за развитие на селските райони
Пректи на общината по Оперативни програми-програмен период 2007 - 2013 година

Информационна ситема за управление и наблюдение

Оперативна програма "Околна среда"
Проект BG161PO005-1.0.01-0105-C0001 "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Угърчин"
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 10.11.2008г., Начална дата: 12.01.2009г., Крайна дата: 12.01.2011г.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG051PО001/5.2/D02/0133 "Грижа за хората – предлагане на алтернативната социална услуга „домашен помощник” в община Угърчин"
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 25.03.2009г., Начална дата: 02.07.2009г., Крайна дата: 01.10.2010г.

Проект BG051PO001-5.2.07-0149-C0001 „С грижа за хората - осигуряване на дългосрочна помощ в общността”
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 05.08.2010г., Начална дата: 04.11.2010г., Крайна дата: 01.03.2011г.

Проект BG051PO001-5.1.04-0030-C0001 "Помощ в дома в община Угърчин"
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 19.10.2012г., Начална дата: 21.11.2012г., Крайна дата: 01.04.2014г.

Оперативна програма "Регионално развитие"
Проект BG161PO001/4.1-04/2010/058-02 "Почистване и укрепване коритото на река Каменица, гр. Угърчин, област Ловешка в участъка от съществуващ мост №3 на км. 1+639.71 до съществуващ мост №4 на км. 2+109.71. Подобект: почистване на 470 м от речното корито и изпълнение на 72 м подпорни стени."
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 25.05.2011г., Начална дата: 16.03.2012г., Крайна дата: 16.03.2014г.

Оперативна програма "Административен капацитет"
Проект 13-11-1 "Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й"
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 12.07.2013г., Начална дата: 20.08.2013г., Крайна дата: 20.08.2014г.

Проект 13-22-22 "Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения"
Приключен, Одобрен от договарящия орган: 16.10.2013г., Начална дата: 03.01.2014г., Крайна дата: 03.10.2014г.

Проект М13-22-28 "Повишаване квалификациите на служителите в Община Угърчин"
В процес на изпълнение, Одобрен от договарящия орган:27.06.2014г. , Начална дата: 19.08.2014г., Крайна дата: 19.08.2015г.

  1. Оперативни програми - Текуща страница
  2. Проекти на общината
  3. Развитие-регион
  4. Развитие-област

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:

Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:

Да :
66% Complete (success)
Не :
19% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:

Да :
68% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:

Да :
71% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg