Преходни публикации публични покани - 2014 г.

Публична покана(ID 9035623 на портала на АОП)
05.11.2014
Описание: Избор на консултант за осъществяване на консултантскаи услуги свързани с управлението на проект "Рехабилитация на пътен участък от път І-4 до с.Славщица от км 0+000 до км 5+500 и път ІV-11 624 гр.Угърчин - с.Сопот от км 0+000 до км 11+900"

Публична покана(ID 9033714 на портала на АОП)-05/2014
16.09.2014
Описание: Избор на изпълнител на: „Ремонт общински сгради с четири подобекта – 1. „Осигуряване на достъпна среда ОДЗ, с. Кирчево”; 2. „Ремонт покрив сграда кметство с. Орляне”; 3. „Прилагане на ЕЕ мерки кметство с. Славщица”; 4. „Ремонт на здравен кабинет на ОДЗ – филиал Катунец”.

Публична покана(ID 9030591 на портала на АОП)-04/2014(Статус: изпълнена)
16.06.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на: Извършване на консултантска услуга - ППР на обекти в Община Угърчин четири подобекта.

Публична покана(ID 9028596 на портала на АОП)-03/2014(Статус: възложена)
24.04.2014
Описание: Доставка на електроматериали за улично осветление за нуждите на Община Угърчин

Публична покана(ID 9028177 на портала на АОП)
11.04.2014
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Угърчин
Описание:Превоз на учениците от 9-12 клас по следните маршрути: гр. Угърчин- с. Кирчево и обратно-30 ученици и маршрут- гр. Угърчин- с. Калени, с. Катунец, с. Орляне и обратно 11 ученици, подлежащи на обучение през учебната 2013/2014 и 2014/2015 г. в СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Угърчин. Превозването на учениците ще се извършва по приложено маршрутно разписание.

Публична покана(ID 9027237 на портала на АОП)-02/2014
20.03.2014
Описание: Доставка на строителни и електроматериали за нуждите на Община Угърчин. Достатавките ще се извършват периодично, според нуждите по предварителна заявка от Възложителя.

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg