Публична покана(ID 9033714 на портала на АОП)-05/2014

Дата на публикуване: 16.09.2014 00:00
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9033714) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: строителство
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка по глава 8а от ЗОП с публична покана е избор на изпълнител на: „Ремонт общински сгради с четири подобекта – 1. „Осигуряване на достъпна среда ОДЗ, с. Кирчево”; 2. „Ремонт покрив сграда кметство с. Орляне”; 3. „Прилагане на ЕЕ мерки кметство с. Славщица”; 4. „Ремонт на здравен кабинет на ОДЗ – филиал Катунец”.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 26.09.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 26.09.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж. Цветан Георгиев

- 16.09.2014г. -
** Информация за възлагане на обществената поръчка може да получи на място на адреса посочен в публичната покана. При необходимост допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.

- 16.09.2014г. -
Публична покана

- 16.09.2014г. -
Документация за участие-Изтеглете от тук

- 16.09.2014г. -
Проект на договор-Изтеглете от тук

- 02.10.2014г. -
Протокол за дейноста на комисия назначена със заповед №1196/16.09.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

- 13.10.2014г. -
Договор №45-113/09.10.2014г. за възлагане на изпълнението на обществената поръчка

- 13.10.2014г. -
Приложение 1 към договор №45-113/09.10.2014г. за възлагане на изпълнението на обществената поръчка

Приложение 2 към договор №45-113/09.10.2014г. за възлагане на изпълнението на обществената поръчка

- 07.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №45-113

- 10.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №45-113

- 10.12.2014г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка №45-113

- 20.03.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка №45-113

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 20.03.2016г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg