Информация

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:56
ИНФОРМАЦИОННА СТРАНИЦА
ЗА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА И ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА УГЪРЧИНУчилищната мрежа на територията на Общин Угърчин е съставена от четири (4) общински училища. Едно(1) средно общообразователно училище, две основни училища и едно(1) начално училище. Средно общообразователното училище е разположено в административния център на общината - гр.Угърчин, а основни училища се намират в двете най-големи кметства в състава на общината - кметствата: с.Лесидрен и с.Кирчево. Началното училище се намира в кметство с.Катунец и беше преобразувано през 2008г. от основно училище в начално, през 2009г. с решение №349 на Общински съвет-Угърчин същото беше закрито и децата бяха пренасочени към средното общообразователно училище в гр.Угърчин

Мрежата от детски заведения на територията на Община Угърчин е съставена от 2 обединени детски заведения (ОДЗ) и 2 целодневни детски градини(ЦДГ). Обединените дестки заведения(ОДЗ) се намират: едното в административния център на общината-гр.Угърчин , а другото в кметство с.Кирчево. Съответно целодневните детски градини(ЦДГ) се намират в другите две по-големи кметства от състава на общината: кметство с.Лесидрен и кметство с.Катунец.
Програми, решения и други документи
свързани с училищната мрежа и детските заведения


ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ
НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
/Програмата е приета с Протокол № 11 и Решение № 154 , точка 6 от 24.06. 2008 година – Общински съвет гр. Угърчин /
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 333
05 март 2009г.


1. На основание чл. 21 ал. 1 т.6,разпоредбите на § 68 и § 69 от ПРЗ на ЗДБРБ за 2009 година, ПМС № 27 от 09.02.2009 година и писмо с изх.№ 0201-71/19.02.2009 година на МОН и изх. № 91-00-198/
24.02.2009 година на МФ,Общинският съвет утвърждава формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС между детските заведения на територията на Общината, съгласно Приложение №1

2. Утвърждава формулата за разпределяне на средствата по ЕРС между училищата на територията на Общината ,съгласно Приложение №2

3. Задължава Директорите на училищата да представят в срок до 13.03.2009 година правила за разпределяне и коригиране на средствата в съответствие с нормативните документи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :……/П/………….
/Б.БАЛЕВСКИ/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 348
25 март 2009г.


1. На основание чл. 21 ал. 1 т.6,разпоредбите на § 68 и § 69 от ПРЗ на ЗДБРБ за 2009 година, ПМС № 27 от 09.02.2009 година и писмо с изх.№ 0201-71/19.02.2009 година на МОН и изх. № 91-00-198/
24.02.2009 година на МФ,Общинският съвет утвърждава правилата за разпределяне и корегиране на средствата в съответствие с нормтивните документи, съгласно Протокол вх.№2328/11.03.2009г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :……/П/………….
/Б.БАЛЕВСКИ/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - УГЪРЧИН

Препис – извлечение !

Р Е Ш Е Н И Е

№ 349
25 март 2009г.


В изпълнение на Решение №240 от Протокол №15/25.09.2008г. на Общински съвет и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 от ППЗНП,

Общинския съвет РЕШИ:

1. Дава съгласие Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий" с.Катунец, община Угърчин да бъде закрито, считано от 15.06.2009 година, поради намален брой ученици за формиране на самостоятелни и слети паралелки през следващите учебни години.

2.Възлага на кмета на община Угърчин да направи мотивирано предложение до Министъра на образованието за издаване на заповед.


ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :……/П/………….
/Б.БАЛЕВСКИ/
ОБЩИНА УГЪРЧИН - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Препис !


3 А П О В Е Д


№ 117
Угърчин, 25.01.2010г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и разпоредбите на §52, ал.З от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г., ПМС №324 от 30.12.2009г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2010г.на МС.


УТВЪРЖДАВАМ:


1 .Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2010г., между детските заведения на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №1

2.Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2010г., между училищата на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №2

З.Задължава ПРБК, съгласно §52, ал.З от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г. в срок не по-късно от 10 март 2010г. да публикува на интернет страницата си, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ : /п/
КМЕТ на Община УгърчинИзготвил:
Маргарита Пейчевска
Ст.експерт „БФ" в дирекция „ОА"ОБЩИНА УГЪРЧИН - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Препис !


3 А П О В Е Д


№ 90
Угърчин, 25.01.2011г.
На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, и разпоредбите на §53, ал.З от ПЗР на ЗДБРБ за 2011г., ПМС №334 от 29.12.2010г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2011г.на МС.


УТВЪРЖДАВАМ:


1 .Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2011г., между детските заведения на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №1

2.Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2011г., между училищата на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №2

З.Задължава ПРБК, съгласно §53, ал.З от ПЗР на ЗДБРБ за 2011г. и чл.42, ал.1 от ПМС №334 от 29.12.2010г., в срок не по-късно от 10 март 2011г. да публикува на интернет страницата си, информация за разпределението на средствата по звена и по компоненти на формулата за всяка отделна дейност.ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ : /п/
КМЕТ на Община УгърчинИзготвил:
Маргарита Пейчевска
Ст.експерт „БФ" в дирекция „ОА"ОБЩИНА УГЪРЧИН - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Препис !


3 А П О В Е Д


№ 86
Угърчин, 17.01.2012г.
На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА, и разпоредбите на §47, ал.З от ПЗР на ЗДБРБ за 2012г. и чл.42, ал.1 от ПМС №367/29.12.2011г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2012г.


УТВЪРЖДАВАМ:


1 .Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2012г., между детските заведения на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №1

2.Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2012г., между училищата на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №2

З. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Угърчин, в срок не по-късно от 10 март 2012г..ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ : /п/
КМЕТ на Община Угърчин


ОБЩИНА УГЪРЧИН - ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Препис !


3 А П О В Е Д


№ 247
Угърчин, 28.02.2013г.
На основание чл.44, ал.2, от ЗМСМА, и чл.42а, ал.3 от Закона за народната просвета


УТВЪРЖДАВАМ:


1 .Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2013г., между детските заведения на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №1

2.Формулата и правилата за разпределяне на средствата по ЕРС за 2013г., между училищата на територията на Община Угърчин, съгласно Приложение №2

З. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Угърчин, в срок не по-късно от 10 март 2013г.ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ : /п/
КМЕТ на Община Угърчин


ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ" - 2014г.
(публикация на 26.02.2014г.)


Заповед №189/26.02.2014г. на Кмета на община Угърчин
Относно: Утвърждаване на формулата за разпределиние на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финасиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2014г. за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч. подготвителни групи"


Заповед №190/26.02.2014г. на Кмета на община Угърчин
Относно: Утвърждаване на формулата за разпределяне бюджета на училищата в община Угърчин за 2014г.


Заповед №240/06.03.2014г. на Кмета на община Угърчин
Относно: Утвърждаване на бюджетите за 2014г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч. подготвителни групи"


Заповед №241/06.03.2014г. на Кмета на община Угърчин
Относно:Утвърждаване на бюджетите за 2014г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - училища на територията на община УгърчинДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ "ОБРАЗОВАНИЕ" - 2015г.
(публикация на 27.02.2015г.)


Заповед №181/26.02.2014г. на Кмета на община Угърчин
Относно: Утвърждаване на формулата за разпределиние на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финасиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2015г. за дейност "Целодневни детски градини и обединени детски заведения, в т.ч. подготвителни групи" и за дейност "Общообразователни училища"


Приложение №1.1 към Заповед №181/26.02.2015г.

Приложение №1.2 към Заповед №181/26.02.2015г.


Заповед №182/26.02.2015г. на Кмета на община Угърчин
Относно: Утвърждаване на бюджетите за 2015г. на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити обединени детски заведения и училища на територията на общината


Приложение №2.1 към Заповед №182/26.02.2015г.

Приложение №2.2 към Заповед №182/26.02.2015г.
 
 
                                                                                        ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТ"ОБРАЗОВАНИЕ"-2016г.       
                                                                                                                (публикация на 20.02.2016г.)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
82% Complete (success)
Не :
18% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
77% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
12% Complete (success)
Отчасти :
12% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg