Преходни по ЗОП - 2012

002/30.09.2014г.(УИН 00340-2012-0004)
19.02.2016
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: възложена-частично изпълнена)
Наименование: "Доставка на хляб и хранителни продукти за домашните социални патронажи,финансирани от бюджета на община Угърчин по 5/пет/самостоятелно обособени позиции".Позиция №1 Хляб и хлебни изделия ; Позиция №2 Месо и месни продукти,риба и рибни продукти ; Позиция №3 Мляко,млечни продукти и яйца ; Позиция №4" Захар и захарни изделия,варива,пакетирани стоки и под

001/30.09.2014г. (УИН 00340-2012-0003)
25.06.2012
Възложител: Община Угърчин
Процедура: открита процедура по ЗОП(Статус: изпълнена)
Наименование: Събиране на битови отпадъци от точките за събиране (в гр. Угърчин и 10 населени места от общината) и транспортирането им до Регионалното депо за неопасни отпадъци - Ловеч; , Поддържане чистотата на уличната мрежа и териториите за обществено ползване

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg