Новини

Обява от ОСЗ гр.Угърчин
05.08.2020
На основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ гр.Угърчин уведомява заинтересованите лица, че са изготвени предварителни регистри на имотите за землищата на община Угърчин както следва:гр.Угърчин ЕКАТТЕ 75054с.Голец ЕКАТТЕ 15552с.Драгана ЕКАТТЕ 23060с.Каленик ЕКАТТЕ 35331с.Катунец ЕКАТТЕ 36662с.Кирчево ЕКАТТЕ 36943с.Лесидрен ЕКАТТЕ 43325с.Микре ЕКАТТЕ 48060с.Орляне ЕКАТТЕ 53967с.Славщица ЕКАТТЕ 67057с.Сопот ЕКАТТЕ 68076Предварителните регистри са на разположение за разглеждане в ОСЗ гр.Угърчин

Провеждане на Открита приемна "Възможности по ПРСР и ОП" на ОИЦ - Ловеч в гр.Угърчин
03.08.2020
Областен информационен център - Ловеч кани всички заинтересовани лица, представители на общинска администрация, читалища, бизнес, земеделски производители и граждани на "Открита приемна" на тема "Възможности по ПРСР и ОП", която ще се проведе в гр.Угърчин, на 4 август 2020 г., в часовия диапазон 10:00 - 12:00 ч. Мобилният щанд на ОИЦ - Ловеч ще бъде разположен на комуникативно място, централен площад, пред сградата на Община Угърчин.ОИЦ - Ловеч ще предоставя информация относно предстоящи възможности за кандидатстване по различни мерки и процедури, съ-финансирани от ЕСИФ. Акцент в тазгодишните открити приемни на ОИЦ - Ловеч ще бъде финансирането на проектни идеи по Програмата...

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ПЧЕЛИНИ
30.07.2020
Община Угърчин уведомява всички собственици на животновъдни обекти – пчелини, че в Общинска администрация Угърчин е постъпило Уведомително писмо с вх. №3661/29.07.2020 год., за третиране на царевица от фирма ЕТ„Деси – Светла Симеонова“, както следва:   от 01.08.2020год. до 03.08.2020 год. от 22.00 часа до 10.00 часа ще се извърши третиране на царевица, с  НАЗЕМНА ТЕХНИКА,  препарат/продукт – Инсектицид „Амплиго 150 ЗК“, карантинен срок 14 дни, Третирането се извършва срещу западен царевичен коренов червей, в землището на гр. Угърчин, общ. Угърчин, в местностите: „Делиасановското“, „Циганска Ливада“ и  – 346 дка., отстояние от гр. Угърчин на 8 км, отстояние от с. Каленик на...

Община Угърчин обявява прием на ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба
30.07.2020
          Община Угърчин уведомява гражданите, че от 03.08.2020 год. до 14.08.2020 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия, за лична употреба без право на продажба. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е-    Д Е К Л АР А Ц И Я по образец, в административния...

Община Угърчин стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината
17.07.2020
Уважаеми граждани на Община Угърчин, Община Угърчин стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът се разработва съгласно Методически указания на Министъра на МРРБ. ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона. Във връзка с извършване на анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и определяне на цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни както за община Угърчин, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини,...

Започва приемът на документи за изплащане на обезщетения на отчуждени имоти за АМ „Хемус“
15.07.2020
В Областна администрация Ловеч започва приемът на документи за изплащане на паричното обезщетение за имотите, отчуждени за изграждане на обект АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, съгласно подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен с влязла в сила Заповед № РД-02-15-217 от 12 декември 2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, и землищата на с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч.За целта собствениците на отчуждените имоти следва да представят на гишето...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg