Архив-обществени поръчки възложени с публична покана (публикувани преди 01.10.2014г.)

Публична покана-публикувана 23.06.2014г.(ID 9031019 на портала на АОП-прекратена)
23.06.2014
Описание: „Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги, свързани с управлението на проект „Рехабилитация на пътен участък от път I - 4 до с. Славщица от км 0+000 до км 5+500 и път IV-11 624 гр. Угърчин - с. Сопот от км 0+000 до км 11+900“

Публична покана-публикувана 07.05.2014г.(ID 9028971 на портала на АОП)
07.05.2014
Описание: Обществената поръчка е за избор на изпълнител на СМР, на одобрен по проект "Красива България" обект: Общинска сграда, гр. Угърчин.

Публична покана-публикувана 11.04.2014г.(ID 9028164 на портала на АОП)
11.04.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на доставка оборудване ЦСРИИ и ДЦСХ град Угърчин

Публична покана-публикувана 21.03.2014г.(ID 9027298 на портала на АОП)
21.03.2014
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на доставка и монтаж на соларна система за топла вода, в сградата на ЦСРИИ град Угърчин

Публична покана-публикувана 12.03.2014г.(ID 9026818 на портала на АОП)
12.03.2014
Описание: “Доставка на кофи 110л., контейнери 1100л. и паркови кошчета за смет 40л. за нуждите на Община Угърчин"

Публична покана-публикувана 24.02.2014г.(ID 9026185 на портала на АОП)
24.02.2014
Описание: Организация и провеждане на обучения по проект №13-22-22 "Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg