Публична покана(ID 9035623 на портала на АОП)

Дата на публикуване: 05.11.2014 00:00
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9035623) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Избор на консултант за осъществяване на консултантскаи услуги свързани с управлението на проект "Рехабилитация на пътен участък от път І-4 до с.Славщица от км 0+000 до км 5+500 и път ІV-11 624 гр.Угърчин - с.Сопот от км 0+000 до км 11+900"

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 14.11.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 14.11.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж. Цветан Георгиев

- 05.11.2014г. -
** Информация за възлагане на обществената поръчка може да получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.

- 05.11.2014г. -
Публична покана

- 05.11.2014г. -
Документация за участие в поръчката

- 17.12.2014г. -
Протокол за дейността на комисия назначена със заповед №1349/05.11.2014г. за получаване, разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

- 23.01.2015г. -
Договор №2-113/15.01.2015г. за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 22.05.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществената поръчка №2-113

- 08.12.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №2-113

- 11.12.2015 -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка №2-113

- 30.12.2015 -
Информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка №2-113

- 30.12.2015 -
Информация за датата и основанието за приключване на договор за обществена поръчка №2-113

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 30.12.2016г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
84% Complete (success)
Не :
16% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
73% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
9% Complete (success)
Отчасти :
15% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg